Skupščina delničarjev

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe prek skupščine delničarjev. Sklicana je najmanj enkrat letno, najpozneje do konca avgusta, lahko pa tudi v drugih, z zakonom in s Statutom določenih primerih, ter takrat, kadar je to v interesu družbe.

Pristojnosti in delovanje skupščine so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah in Statutu družbe. Statut ne določa posebnih pravil, povezanih s sprejemom njegovih sprememb in dopolnitev.

Delnica Zavarovalnice Triglav, d.d., prinaša vsakokratnemu imetniku pravico do enega glasu na skupščini družbe, pravico do sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend, ter v primeru stečaja oziroma likvidacije pravico do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase. Skupščine se lahko udeleži delničar, vpisan v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD, kot imetnik delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.

Za pridobitev delnic zavarovalnice, na podlagi katerih oseba posredno ali neposredno doseže ali preseže kvalificirani delež v zavarovalnici, je po Zakonu o zavarovalništvu potrebno predhodno dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. Če namerava oseba, ki je pridobila tako dovoljenje, odtujiti delnice tako, da bi se zaradi tega njen delež zmanjšal pod mejo, za katero je dobila dovoljenje, mora o tem predhodno obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor. Če posamezni delničarji zavarovalnice sklenejo sporazum, s katerim se dogovorijo o usklajenem izvrševanju upravljavskih upravičenj iz delnic, katerih imetniki so, mora vsak izmed njih v treh delovnih dneh od sklenitve sporazuma obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor o sklenitvi tega sporazuma in obvestilu priložiti kopijo sporazuma. Če posamezni delničarji zavarovalnice sklenejo sporazum o usklajenem izvrševanju upravljavskih upravičenj iz delnic, katerih imetniki so, in skupna višina teh delnic oziroma upravljavskih upravičenj presega meje kvalificiranega deleža, morajo za sklenitev sporazuma predhodno pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. Imetnik iz delnic zavarovalnice, ki jih je pridobil ali jih ima v nasprotju z Zakonom o zavarovalništvu, nima glasovalnih pravic. Nadaljnje podrobnosti so določene v Zakonu o zavarovalništvu.

Delež dveh delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., ki v skladu z Zakonom o prevzemih dosegata kvalificiran lastniški delež, se v letu 2011 ni spremenil:

 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ) je neposredni imetnik 7.836.628 delnic oziroma 34,47 odstotka osnovnega kapitala zavarovalnice. V imenu in za račun ZPIZ-a je pravice delničarja iz navedenih delnic na dan 31. 12. 2011 izvrševala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju AUKN) na podlagi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 38/2010, 18/11 in 77/11);
 • Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SOD), je bila na 31. 12. 2011 neposredna imetnica 6.380.728 delnic, kar predstavlja 28,07 odstotka osnovnega kapitala zavarovalnice.

Zavarovalnica Triglav, d.d., na 31. 12. 2011 ni imela drugih delničarjev z deležem, ki bi v osnovnem kapitalu zavarovalnice presegal 5,0 odstotkov, niti nima izdanih vrednostnih papirjev, ki bi imetnikom zagotavljali posebne kontrolne pravice.

Skupščine delničarjev v letu 2011

35. skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., edina v letu 2011, je potekala 21. junija. Na njej je bilo skupno zastopanih 15.569.427 delnic in glasovalnih pravic ali 68,48 odstotka vseh delnic z glasovalno pravico. Izpodbojnih tožb ni bilo napovedanih.

Na skupščini so delničarji:

 • se seznanili z Letnima poročiloma Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za poslovno leto 2010 ter z mnenjema revizijske družbe in z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2010;
 • se seznanili s Poročilom Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi obeh Letnih poročil za leto 2010 in z mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu Službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2010;
 • pri odločanju o uporabi bilančnega dobička sprejeli sklep, da se bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12. 2010 znašal 268.633.571,25 evrov, uporabi na naslednji način:
   • 9.094.059,20 evrov se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in sicer v višini 0,40 evra bruto na delnico,
   • 160.000.000,00 evrov se razporedi v druge rezerve iz dobička,
   • o uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 99.539.512,05 evrov se bo odločalo v naslednjih letih;
 • s sprejetjem sklepa podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2010;
 • za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2011 imenovali revizijsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.;
 • soglašali s spremembami in z dopolnitvami Statuta tako, da se je spremenil 5.a člen. Na tej podlagi ima Uprava pooblastilo za povečanje osnovnega kapitala zavarovalnice za največ 11.055.208,77 evrov z izdajo novih delnic za denarne vložke v petih letih po vpisu sprememb tega statuta v register. O izdaji novih delnic, višini povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic odloča Uprava s soglasjem Nadzornega sveta. Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala, skladno z navedenim členom, ustrezno uskladi besedilo Statuta zavarovalnice, zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic. Spremenil se je tudi 25. člen, ki določa podlago za nagrajevanje članov Nadzornega sveta (upravičeni so do sejnine, osnovnega plačila za opravljanje funkcije in doplačil za posebne naloge ter do povračil stroškov, če tako odloči skupščina in v višini, ki jo določi skupščina);
 • se seznanili z izvolitvijo novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, in sicer s Petrom Celarjem, Brankom Gorjanom in Miranom Krštincem (njihov štiriletni mandat se je začel 30. 5. 2011);
 • sprejeli tudi sklep o višini plačil članom Nadzornega sveta.

9. 1. 2012 sta bili v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vpisani dve dopolnitvi Statuta. Vpisani sta bili na podlagi točk 5.1, 5.2 in 5.4, sklepa št. 5, 29. seje skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., z dne 27. 8. 2007, in sklepa št. 5.2 s 30. seje skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., z dne 18. 4. 2008 ter na podlagi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za posredovanje pri nakupu ali prodaji investicijskih kuponov vzajemnih skladov po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje. Dopolnitvi Statuta sta naslednji:

 • dopolnitev drugega odstavka 2. člena Statuta z alinejo: »- posredovanje pri nakupu in prodaji investicijskih kuponov vzajemnih skladov po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, če gre za banko ali za drugo finančno organizacijo po zakonu, ki ureja bančništvo oziroma trg vrednostnih papirjev«, in
 • dopolnitev tretjega odstavka 2. člena Statuta z alinejo: »66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade«.
 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.