Spoštovane delničarke, spoštovani delničarji, poslovni partnerji in sodelavci!

Varno in dobičkonosno poslovanje, vizijo Skupine Triglav, smo v letu 2011 uresničevali v polni meri, čeprav je bilo leto neprizanesljivo tudi do zavarovalniške panoge. Visok dobiček iz poslovanja v višini 47,5 milijona evrov in ugodne rezultate v zavarovalniški dejavnosti smo dosegli v kompleksnem in zahtevnem okolju, ki ga je v jugovzhodni Evropi zaznamovalo iskanje poti iz finančne in gospodarske krize.

Stagnacija trgov, na katerih poslujemo, se je v preteklem letu poglobila, a potrdili smo, da lahko dejavnost krepimo tudi v težavnih razmerah.

Strategija, dopolnjena do leta 2015

Z izjemo Češke so dogajanja na naših trgih zaznamovali naraščajoča brezposelnost, slabša likvidnost podjetij, še posebej naraščajoča cenovna konkurenčnost in negotovost oživljanja gospodarstva. Vse to je bilo značilno tudi za slovenski trg, ki ima najmočnejši vpliv na rezultate Skupine Triglav. V nastalih pogojih sta bila ključnega pomena preverjanje uresničevanja zastavljene strategije in prilagajanje spremembam v okolju. V preteklem letu smo zato še jasneje začrtali merila svoje uspešnosti. Podaljšali in še ambiciozneje smo zastavili razvojno strategijo do leta 2015 in v ospredje postavili najmanj 12-odstotno donosnost kapitala ter doseganje stabilne dobičkonosnosti iz osnovne dejavnosti, izraženo s kombiniranim količnikom, nižjim od 95 odstotkov.

Povečana donosnost poslovanja

Strateški razmislek pred dvema letoma nas je utrdil v prepričanju, da moramo v zaostrenih gospodarskih razmerah zagotoviti dolgoročno in vzdržno rast svoje osnovne dejavnosti, ta pa je mogoča le, če je nadzorovana in dobičkonosna.

V zavarovalništvu je namreč sposobnost poslovanja po načelu časovne neomejenosti povezana z zagotavljanjem ustrezne donosnosti poslovanja, ki prav tako potrjuje, da z vodenjem učinkovito obvladujemo stroške poslovanja in oblikujemo konkurenčne premije. Tudi sposobnost zavarovalnice, da pravočasno poravnava zapadle obveznosti, učinkovito razpolaga z notranjimi viri za doseganje kapitalske ustreznosti in dostopa do kapitalskih trgov pod ugodnimi pogoji, se tesno navezuje na donosnost njenega poslovanja.

Skupina Triglav je v letu 2011 pokazala vse navedeno. Pred dvema letoma še negativna čista dobičkonosnost kapitala je zdaj dosegla 9,6 odstotka. Ugodne premike v dobičkonosnosti osnovne dejavnosti dopolnjuje kombinirani količnik iz premoženjskih zavarovanj, ki se je izboljšal za 1,9 odstotne točke in dosegel doslej najugodnejšo raven 90,1 odstotka.

Ohranjena bonitetna ocena »A«

Tako čista donosnost kapitala kot tudi kombinirani količnik sta uveljavljeni merili donosnosti poslovanja zavarovalnic, ki se neposredno odraža v ratingu naše finančne moči. Med strateške cilje Skupine Triglav smo ob začrtanju nove razvojne strategije uvrstili ohranitev bonitetne ocene »A« priznane bonitetne hiše, sicer prvič prejete v letu 2008.

Konec leta 2011 je bila Zavarovalnica Triglav, d.d., s strani bonitetne agencije Standard & Poor's Rating Services ocenjena z oceno »A« (FCR, ICR), kar potrjuje visoko stopnjo kapitalske ustreznosti. Zavarovalnica Triglav, d.d., tako med vsemi finančnimi ustanovami v Sloveniji ohranja najvišjo bonitetno oceno, in sicer kljub dejstvu, da se je državi Sloveniji bonitetna ocena znižala.

Kazalnika donosnosti in ohranjena bonitetna ocena »A«, ki jo je podelil Standard&Poor's, so dobra znamenja za potencialne vlagatelje. Sporočajo namreč, da dobro izkoriščamo svoj kapital in opredeljujejo naš notranji potencial za njegovo rast. Pri tem velja poudariti, da sta naša donosnost kapitala in kombinirani količnik tudi primerjalno dobra dosežka v panogi.

Koraki utrjevanja za nadaljnjo rast Skupine Triglav in vstop strateškega partnerja

Obdobje oblikovanja in hitre širitve Skupine Triglav po letu 2000 je potekalo s prevzemi zavarovalniških družb v regiji, z vstopom na področje zdravstvenih zavarovanj in v nekatere nove dejavnosti.

V Evropi je Balkan še edino območje v razvoju. V zadnjem desetletju, ki sovpada z internacionalizacijo poslovanja Skupine Triglav, je doživel visoko rast bruto domačega proizvoda na prebivalca, vendar je ostal nižji kot v najšibkejših državah Evropske unije. Pričakujemo, da bo proces njegovega približevanja Evropski uniji pospešil gospodarsko rast in pozitivno vplival na gibanje zavarovalne premije, pri časovnem poteku dogodkov pa bo potrebno upoštevati poslabšanje gospodarskih razmer.

Pred dvema letoma smo razvoj Skupine Triglav naravnali v zavarovalništvo in v poenotenje ter prilagoditev poslovanja nove mednarodne zavarovalniške skupine. Osredotočenost na zavarovalništvo in odgovoren razvoj dobičkonosnosti osrednje dejavnosti sta se izkazala za učinkovita na strateški in taktični ravni, saj smo s sprejetimi ukrepi uspešno obvladali poslovanje v poslabšanem regionalnem okolju, kjer nam stabilna prisotnost v Sloveniji hkrati prinaša močan pritisk konkurence in gospodarskih razmer v državi.

Odločili smo se za nadzorovano rast in dali prednost notranji konsolidaciji ter ukrepom za izboljšanje poslovanja, kot so obvladovanje stroškov, poenotenje in stalno izboljševanje zavarovalne ponudbe in informatizacija. Povečana raznolikost ponudbe zavarovalniških storitev Skupine Triglav in dostop do več trgov sta dejavnika nadaljnjega stabilnega doseganja dobička ter vzdržnega delovanja, vendar tržnih deležev ne bomo povečevali ali ohranjali za vsako ceno. V ospredju so kapitalska in finančna trdnost ter gradnja kakovostnega portfelja.

Del procesa notranje krepitve Skupine in priprav na prihodnji, bolj dinamičen razvoj trgov, sta bila v letu 2011 izvedena lastniška konsolidacija s povečevanjem lastniškega deleža v hčerinskih družbah Zavarovalnice Triglav, d.d., in sprejeto povečanje osnovnega kapitala holdinške družbe Triglav INT, d.d., s stvarnimi vložki v obliki finančnih naložb Zavarovalnice Triglav, d.d., v odvisnih zavarovalnicah zunaj Slovenije. S tem smo ustvarili pregledne pogoje za vstop strateškega partnerja Zavarovalnice Triglav ,d.d., pri razvoju poslovanja zunaj Slovenije v lastniško strukturo Triglav INT, d.d. Tako sta Zavarovalnica Triglav, d.d. in Triglav INT, d.d., dne 30. 3. 2012 sklenili Pogodbo o vpisu delnic in Delničarski sporazum v višini 25 milijonov evrov z IFC, članico Skupine Svetovne banke. Dokapitalizacija je pričetek strateškega partnerstva med IFC in Skupino Triglav, ki bo usmerjeno v širitev in krepitev poslovanja Skupine Triglav na obstoječih ter morebitnih novih trgih.

Zavarovalnica Triglav, d.d., je nosilka prilagoditev poslovnih procesov odvisnih zavarovalnic v tujini. Znanje in izkušnje na strokovno-zavarovalniškem področju, na področjih trženja, informacijske tehnologije in finančno-računovodskem področju prenaša na odvisne zavarovalnice v tujini, Triglav INT, d.d., pa postaja središčna točka vodenja in upravljanja odvisnih zavarovalnic zunaj Slovenije.

Čisti poslovni izid v mio EUR

 

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj

 

Rezultati ukrepov in gospodarskih razmer

Zavarovalnica Triglav, matična družba v Skupini Triglav, ima vodilni položaj na dobro razvitem in visoko konkurenčnem slovenskem zavarovalniškem trgu, kjer je v letu 2011 ustvarila 73,3 odstotka vse obračunane kosmate zavarovalne premije Skupine Triglav, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica pa 8,4 odstotka. Njun skupni tržni delež na slovenskem zavarovalniškem tržišču je bil 37,1-odstoten in za 0,8 odstotka nižji v primerjavi s predhodnim letom. Delež zavarovalnic zunaj Slovenije v obračunani kosmati zavarovalni premiji Skupine Triglav se je z 18,3 odstotka malenkostno okrepil.

Gospodarska negotovost, stečaji več podjetij in nižja kupna moč prebivalstva so se odrazili v 2-odstotnem upadu obračunane konsolidirane zavarovalne in sozavarovane premije Skupine Triglav, ki je v letu 2011 znašala 989,4 milijona evrov. V razmerjih med zavarovalnimi področji v zadnjem letu ni bilo večjih premikov. Primerjava deležev, ki jih imajo na manj razvitih zavarovalnih trgih zunaj Slovenije, pokaže značilno, še izrazitejšo prevlado premoženjskih zavarovanj. V Skupini Triglav so premoženjska zavarovanja predstavljala 70,3 odstotka obračunane kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije, življenjska zavarovanja 21,6 odstotka, zdravstvena zavarovanja pa 8,1 odstotka. Področji premoženjskih in življenjskih zavarovanj sta v primerjavi z letom prej zbrali za 3 odstotke manj premije, medtem ko smo se v zdravstvenih zavarovanjih okrepili in dosegli 11-odstotno rast.

Kot zelo pomembna ocenjujemo preoblikovanje in izboljšanje kakovosti portfelja v premoženjskih zavarovanjih, rezultat dvoletnega načrtnega dela, ki sta prinesla ugoden odziv škodnega rezultata, a sta se skupaj s pocenitvijo premije avtomobilskih zavarovanj pričakovano odrazila v nižjem premijskem rezultatu. Na področju življenjskih zavarovanj je nižji obseg zbrane premije posledica socialne negotovosti aktivnega prebivalstva in staranja portfelja, za katerega je značilno visoko število potekov zavarovalnih pogodb.

Povišali so se kosmati zneski škod, ki so bili za en odstotek višji, vendar na strukturno osrednjem področju premoženjskih zavarovanj za osem odstotkov nižji, pri zdravstvenih zavarovanjih za devet, pri življenjskih pa za 31 odstotkov višji. Likvidirane škode pri življenjskih zavarovanjih se večinoma nanašajo na doživetja in odkupe, ki se izplačujejo do višine oblikovanih matematičnih rezervacij, zato iz tega naslova niso vplivale na poslovni izid.

Ob prestrukturiranju portfelja, ugodni strukturi in obsegu škod so pozitiven vpliv na finančni rezultat prinesli tudi varčevalni ukrepi, usmerjeni v nižanje stroškov, predvsem tistih, ki niso neposredno povezani s pridobivanjem zavarovanj. Kosmati obratovalni stroški so bili namreč za dva odstotka nižji.

Pri presoji finančnega rezultata lahko zaključimo, da smo v neugodnem poslovnem okolju s sprejetimi ukrepi uspešno obvladovali nosilni zavarovalniški trikotnik, to je gibanje premij, škod in stroškov. Na drugi strani je položaj v naložbenem delu zaznamoval niz zunanjih dejavnikov, med njimi posledice finančne krize in dogajanje v bančnem sektorju, ki so privedli do trajne slabitve naložb v višini 63,2 milijona evrov. Vsekakor pa pod črto preteklega leta ostajajo izjemen poslovni rezultat, za 78 odstotkov izboljšan čisti poslovni izid in močno okrepljena donosnost kapitala.

Četudi se ti dosežki v letu 2011 niso sorazmerno odražali v gibanju vrednosti delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, smo zadovoljni z uvrstitvijo delnice v prvo borzno kotacijo. Naša zavezanost zanesljivemu, finančno stabilnemu in preglednemu poslovanju pa se v letošnjem letu že kaže tudi v rasti tečaja delnice.

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija Skupine Triglav v mio EUR

 

Stanje kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta v mio EUR

 

Prenova tržnega nastopa in sprejem strategije družbene odgovornosti

Zastopniška mreža ostaja steber naše distribucijske mreže, ob njej pa naraščata pomen individualne obravnave ključnih kupcev ter vedno večja vključenost spleta kot distribucijskega in komunikacijskega kanala. V preteklem letu so v matični družbi uspešno začeli delovati enota za obravnavo ključnih kupcev premoženjskih zavarovanj, novo spletno mesto www.triglav.eu s poglobljenimi informacijami za vlagatelje in storitev iTriglav z novimi možnostmi spletnih sklepanj zavarovanj, z informativnimi funkcijami ter dodano uporabno vrednostjo. Razvijali smo našo vključenost v spletna družbena omrežja, v teku pa je že razvoj novih rešitev.

Zavarovalni trg doživlja premike gospodarskega okolja in se sooča s spremembami v pričakovanjih kupcev ter v družbeni zavesti. Naši kupci so cenovno bolj občutljivi, raznoliki in zahtevnejši. Z njimi nas povezujejo ne le poslovne storitve, temveč tudi skupne vrednote. Strategija družbene odgovornosti, ki smo jo sprejeli decembra, ima zato velik pomen za kulturo in delovanje Skupine Triglav danes in v prihodnje, saj je zasnovana na poudarjeni vlogi in doprinosu zaposlenih ter močni povezanosti z okoljem. S poročilom za leto 2011 zato ponovno izboljšujemo kakovost poročanja o trajnostnem razvoju in nabor kazalnikov, s katerimi ga spremljamo. Še posebej pa smo zadovoljni, da sta med njimi tudi izboljšano zadovoljstvo zaposlenih in zadovoljstvo kupcev.

Številne notranje procese prenove, povezovanja in večje skladnosti poslovanja je v letu 2011 najbolj vidno izražala prenova tržnega nastopa. Visoka vrednost in potencial znamke Zavarovalnice Triglav na trgih zunaj Slovenije sta omogočila, da odslej na sedmih od osmih trgov nastopamo z blagovno znamko Triglav, podkrepljeno z osveženo identiteto. Pred nami je njena polna uveljavitev, s katero bomo krepili svojo navzočnost v regiji. Sledili ji bomo s spremljanjem uresničevanja zastavljenih načrtov, med katerimi ohranjajo osrednji pomen dobičkonosnost poslovanja, razvoj zavarovalnih produktov in zadovoljstvo kupcev.

Pred nami je zahtevno leto v nestabilnem okolju, a naloga zavarovalnice je varovanje pred tveganji. Naš cilj je krepiti finančno moč Skupine Triglav in nadgrajevati meje naše uspešnosti.

Delničarjem in partnerjem Zavarovalnice Triglav, Skupine Triglav in sodelavcem se na tem mestu zahvaljujem za opravljeno delo in izkazano zaupanje.
 


 

 

 

Matjaž Rakovec,
predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.