Poročilo Nadzornega sveta

Poročilo Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2011

in

Mnenje Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2011

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., je v letu 2011 aktivno spremljal poslovanje družbe in odgovorno nadzoroval njeno vodenje. Redno se je seznanjal s poročili o različnih vidikih poslovanja družbe ter v zvezi s tem sprejemal ustrezne sklepe in spremljal njihovo realizacijo. Posamezna vprašanja so bila obravnavana v okviru komisij Nadzornega sveta, na podlagi njihovih ugotovitev pa je Nadzorni svet sprejemal sklepe in priporočila.

Nadzorni svet je svoje delo opravljal skladno s pooblastili in pristojnostmi, določenimi z zakonskimi predpisi, s Statutom in Poslovnikom o delu Nadzornega sveta.

Uvod

Nadzorni svet na podlagi določila 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/2006 in nasl.) in četrtega odstavka 165. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar, Ur. l. RS, št.13/2000 in nasl.) podaja Poročilo o preveritvi letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2011 (v nadaljevanju: Poročilo) in Mnenje k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2011.

Ugotovitve temeljijo na nadziranju poslovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., (v nadaljevanju tudi: zavarovalnica ali družba) v letu 2011, na preveritvi revidiranega letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2011, katerega sestavni del sta na podlagi 76. člena v zvezi s 159. členom Zakona o zavarovalništvu Poročili in Mnenji pooblaščenih aktuarjev za zavarovalno skupino premoženjskih in zavarovalno skupino življenjskih zavarovanj, in na preveritvi revidiranega letnega poročila Skupine Triglav za leto 2011.

Sestavni del Poročila je tudi Mnenje Nadzornega sveta glede opravljanja dela Službe notranje revizije v letu 2011.

Splošni podatki

Nadzorni svet v letu 2011

V letu 2011 so bili njegovi člani:

 • Borut Jamnik, član in predsednik do 19.9.2011, ko mu je na podlagi odstopne izjave prenehal mandat člana Nadzornega sveta,
 • Anton Ribnikar, predsednik od 17.10.2011 dalje, predstavnik delničarjev,
 • Uroš Slavinec, namestnik predsednika, predstavnik delničarjev,
 • dr. Aljoša Valentinčič, predstavnik delničarjev,
 • Igor Mihajlović, predstavnik delničarjev,
 • Vladimir Uršič, predstavnik delničarjev,
 • Branko Gorjan, predstavnik delavcev,
 • Peter Celar, predstavnik delavcev,
 • Boris Gabor, član do 29.5.2011, predstavnik delavcev in
 • Miran Krštinc, član od 30.5.2011 dalje, predstavnik delavcev.

Nadzorni svet se je sestal na dvanajstih sejah.

V tem letu je imel štiri komisije, in sicer Revizijsko komisijo, oblikovano skladno z veljavno zakonodajo, Komisijo za imenovanja in prejemke, Strateško komisijo in Nominacijski odbor.

Revizijska komisija

V letu 2011 je delovala v sestavi: Uroš Slavinec kot predsednik ter dr. Aljoša Valentinčič, Branko Gorjan, Anton Ribnikar (do 17.10.2011); Vladimir Uršič (od 17.10.2011 dalje) in Barbara Nose1 kot člani. Člani komisije so se sestali na enajstih sejah.

Naloge in pristojnosti Revizijske komisije določajo Zakon o gospodarskih družbah, Poslovnik o delu Nadzornega sveta, Poslovnik o delu Revizijske komisije in sklepi Nadzornega sveta. Revizijska komisija je med drugim:

 • spremljala in obravnavala postopke računovodskega poročanja, delovanje notranjih kontrol, poročila in priporočila Službe notranje revizije, sisteme za obvladovanje tveganj in zunanjo revizijo letnih nekonsolidiranih in konsolidiranih računovodskih izkazov,
 • sodelovala pri določitvi pomembnejših področij revidiranja s strani Službe notranje revizije in obravnavala delovanje služb notranje revizije v odvisnih družbah,
 • predlagala Nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja Letnega poročila zavarovalnice za leto 2011,
 • ocenjevala sestavo Letnega nekonsolidiranega in konsolidiranega poročila za leto 2010, oblikovala predlog za Nadzorni svet ,
 • o svojem delu redno poročala na sejah Nadzornega sveta in
 • opravljala posebne naloge v skladu z usmeritvami in zahtevami Nadzornega sveta.

V smislu zagotavljanja stalne izboljšave in kakovosti je Revizijska komisija izvedla samoocenjevanje svojega dela za leto 2011.

1 Barbara Nose je bila imenovana v navedeno komisijo kot zunanja neodvisna strokovnjakinja, ki ni članica Nadzornega sveta.

Komisija za imenovanja in prejemke

Člani Komisije za imenovanja in prejemke so bili: Borut Jamnik (član in predsednik do 19.9.2011), Anton Ribnikar (član in predsednik od 17.10.2011 dalje), Igor Mihajlović, Boris Gabor (član do 29.5.2011), Miran Krštinc (član od 20.6.2011 dalje) in Srečo Jadek2. V letu 2011 so se sestali na devetih sejah.

Naloge in pristojnosti Komisije za imenovanje in prejemke določajo Poslovnik o delu Nadzornega sveta in sklepi Nadzornega sveta. Komisija je med drugim:

 • na podlagi sprejete Avtentične razlage druge alineje tretjega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih, obravnavala osnutke aneksov k pogodbam o zaposlitvi s člani Uprave ter podala predlog Nadzornemu svetu;
 • obravnavala osnutek sporazuma o prenehanju opravljanja funkcije člana Uprave mag. Vladimirja Miša Čeplaka ter podala predlog Nadzornemu svetu;
 • obravnavala predlog letne nagrade članom Uprave za uspešnost poslovanja v letu 2010.
 • o svojem delu redno poročala na seji Nadzornega sveta.

2 Srečo Jadek je bil imenovan v navedeno komisijo kot zunanji neodvisni strokovnjak, ki ni član Nadzornega sveta.

Strateška komisija

Nadzorni svet je na seji dne 10. 2. 2011 oblikoval Strateško komisijo. Člani te komisije so bili: Borut Jamnik (član in predsednik do 19.9.2011), Anton Ribnikar (član in predsednik od 17.10.2011 dalje), Igor Mihajlović in Peter Celar.

Naloge in pristojnosti komisije določajo Poslovnik o delu Nadzornega sveta in sklepi Nadzornega sveta. Področja njenega delovanja so spremljanje uresničevanja strategije Skupine Triglav, sprejemanje s tem povezanih mnenj, priprava sklepov za Nadzorni svet in skrb za njihovo uresničevanje.

Nominacijski odbor

Nadzorni svet je na seji dne 17. 10. 2011 oblikoval Nominacijski odbor kot komisijo Nadzornega sveta, in sicer za čas do izvolitve nadomestnega člana Nadzornega sveta, z namenom, da po prenehanju mandata članu Nadzornega sveta na podlagi odstopne izjave opravi nominacijski postopek za imenovanje kandidata za nadomestnega člana Nadzornega sveta in Nadzornemu svetu posreduje svoj predlog.

Nominacijski odbor sestavljajo Uroš Slavinec, predsednik, Miran Krštinc, predstavnik zaposlenih, Tomaž Kuntarič in Vanessa Grmek kot predstavnika delničarjev ter dr. Eva Boštjančič, predstavnica Akreditacijske komisije. Nominacijski odbor se je v letu 2011 sestal na dveh sejah.

Delovanje Nadzornega sveta in obseg preverjanja vodenja družbe v letu 2011

Opis delovanja Nadzornega sveta in obseg preverjanja vodenja zavarovalnice v letu 2011 temelji na nadzoru poslovanja zavarovalnice, ki ga je opravil Nadzorni svet v letu 2011, skladno s svojimi pristojnostmi.

Naloga Nadzornega sveta je nadzirati vodenje poslov zavarovalnice in opravljanje drugih nalog, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar), s Statutom, Poslovnikom o delu Nadzornega sveta in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Način in organizacijo dela opredeljuje Poslovnik o delu Nadzornega sveta, ki je javno objavljen na spletnih straneh družbe.

V okviru svojih pristojnosti Nadzorni svet lahko pregleduje shranjene vrednostne papirje in blagajno družbe, pregleduje in preverja knjige ter dokumentacijo družbe, na podlagi katere se seznanja s podatki in dejstvi o poslovanju zavarovalnice, daje soglasje Upravi k določitvi poslovne politike, finančnega načrta, organizacije sistema notranjih kontrol in okvirnega letnega programa dela notranje revizije ter opravlja druge naloge skladno s pristojnostmi, določenimi na podlagi veljavne zakonodaje in navedenih aktov zavarovalnice.

a) V zvezi s svojimi bistvenimi pristojnostmi je Nadzorni svet v letu 2011:

  • sprejel Strategijo Skupine Triglav za obdobje 2011 - 2015;
  • sprejel Poslovno politiko in načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2012;
  • soglašal z Letnim programom dela Službe notranje revizije za leto 2012;
  • sprejel Letno poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2010;
  • sprejel revidirano Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2010 in revidirano Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2010, sprejel Poročilo Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., ter Skupine Triglav za leto 2010 in Mnenje Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2010;
  • predlagal skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d., revizorja za poslovno leto 2011, višino plačil članom Nadzornega sveta in podelitev razrešnice Upravi za poslovno leto 2010 ter soglašal s predlogom skupščini glede uporabe bilančnega dobička po stanju na 31. 12. 2010, povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe, s spremembami oziroma z dopolnitvami Statuta in z dnevnim redom 35. skupščine delničarjev zavarovalnice;
  • uskladil določbe Statuta skladno s sklepom skupščine zavarovalnice z dne 27.8.2007;
  • sprejel spremembe in dopolnitve Akta o upravi;
  • soglašal s spremembami in z dopolnitvami Politike upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d.;
  • soglašal s Politiko o skladnosti poslovanja Zavarovalnice Triglav, d.d.;
  • imenoval Vladimirja Miša Čeplaka za člana Uprave - delavskega direktorja - za čas od 1. 6. 2011 do dne, ko bo novi član Uprave - delavski direktor - začel opravljati svojo funkcijo člana Uprave, vendar najdlje do 30. 9. 2011;
  • imenoval Marico Makoter za članico Uprave – delavsko direktorico za mandatno obdobje petih let – in
  • se seznanjal z ugotovitvami in zahtevami Agencije za zavarovalni nadzor, Agencije za trg vrednostnih papirjev ter drugih nadzornih organov v postopkih nadzora ter s postopki, povezanimi s temi ugotovitvami oziroma z zahtevami.

b) V zvezi z nadzorovanjem vodenja poslov zavarovalnice se je Nadzorni svet v letu 2011:

  • seznanjal s poročili o poslovanju Zavarovalnice Triglav, d.d., Skupine Triglav in odvisnih družb;
  • seznanil s poročilom o uresničevanju Strategije Skupine Triglav v letu 2010;
  • seznanjal s poročili o kapitalski ustreznosti, usklajenosti sredstev in obveznosti kritnih skladov in kritnega premoženja ter z ocenami občutljivosti naložb, ki vplivajo na kapitalsko ustreznost;
  • seznanjal s poročili Službe notranje revizije o notranjem revidiranju;
  • seznanil s potekom spreminjanja kolektivne podjetniške pogodbe glede izplačila regresa za letni dopust;
  • seznanil s Pravilnikom Zavarovalnice Triglav, d.d., o preprečevanju nasprotij interesov in Pravilnikom o finančnih instrumentih Zavarovalnice Triglav, d.d.;
  • seznanil s potekom spora med družbama Istrabenz, d.d., in Zavarovalnico Triglav, d.d.;
  • seznanil s Poročilom o situaciji na področju pogodb z zavarovalnimi posredniki;
  • seznanil s Poslovnikom o delu Odbora za upravljanje odvisnih družb Skupine Triglav;
  • seznanil z delovanjem služb notranje revizije v odvisnih družbah;
  • seznanil z informacijo o ustanovitvi revizijskih komisij v Skupini Triglav;
  • seznanil s poročilom o sodnih sporih v odvisnih družbah Zavarovalnice Triglav, d.d.;
  • seznanjal z upravljanjem kapitalske naložbe Zavarovalnice Triglav, d.d., v Abanko Vipa, d.d.;
  • seznanjal s potekom postopkov v zvezi s terjatvami zoper odvisno družbo Slovenijales, d.d.;
  • poglabljal v poročila Revizijske komisije, Komisije za imenovanja in prejemke ter Nominacijskega odbora in se
  • seznanjal z drugimi informacijami v zvezi z Zavarovalnico Triglav, d.d., s Skupino Triglav in z odvisnimi družbami.

c) V zvezi s pristojnostjo Nadzornega sveta, da na podlagi določila Poslovnika o delu Nadzornega sveta daje soglasje k odločitvam Uprave3, je Nadzorni svet v letu 2011 soglašal s sodelovanjem Zavarovalnice Triglav, d.d., pri povečanju osnovnega kapitala družbe Triglav INT, d.d., s pridobitvijo 100% lastniškega kapitala družbe Sava IP, d.o.o., s pridobitvijo dodatnega lastniškega deleža v družbah Triglav Naložbe, d.d., in Pozavarovalnica Triglav RE, d.d., s pridobitvijo dodatnega lastniškega deleža in objavo ponudbe za prevzem vseh delnic družbe Slovenijales, d.d., skladno z Zakonom o prevzemih in odsvojitvijo kapitalskih deležev v dveh portfeljskih naložbah Zavarovalnice Triglav, d.d.

d) Ostala pomembna dejanja Nadzornega sveta v letu 2011:

  • obravnaval je morebitni vstop strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d.;
  • soglašal s sklenitvijo aneksov k pogodbam o zaposlitvi članov Uprave, s pogodbo o zaposlitvi članice Uprave in sporazumom o prenehanju opravljanja funkcije člana Uprave ter
  • skladno s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi članom Uprave določil letno nagrado za uspešnost poslovanja v letu 2010.

e) Pomembnejše zahteve, priporočila in opozorila Nadzornega sveta v letu 2011:

  • zahteva, da Uprava na vsaki seji Nadzornega sveta poroča v zvezi z ocenami kazalnikov poslovanja družbe v vsakokratnem obdobju;
  • predlog, da se v aktih, ki urejajo poslovanje odvisnih družb Skupine Triglav, predvsem poslovanje družbe Triglav INT, d.d., uredi razpolaganje v zvezi z naložbami v odvisne družbe, na način, da Nadzorni svet ohranja možnosti kontrole in odločanja o naložbah v odvisnih družbah, kot jih je imel v času sprejema tega predloga;
  • zahteva, da se mu dostavi Pismo poslovodstvu o pomembnejših ugotovitvah po opravljeni predhodni reviziji računovodskih izkazov Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2010 in Odzivno poročilo na Pismo poslovodstvu;
  • zahteva, da Služba notranje revizije opravi posamezne interne preglede ali pridobi pojasnila;
  • zahteva, da se Revizijsko komisijo in Nadzorni svet obvesti o ugotovitvah v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v družbi Triglav Osiguranje, a.d., Beograd, ter v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., in njenih odvisnih družbah, in
  • zahteva, da mu Uprava poroča o poslovanju zavarovalnice Triglav Osiguranje, a.d., Beograd.

3 Nadzorni svet skladno s Poslovnikom o delu Nadzornega sveta daje soglasje k odločitvam Uprave glede ustanavljanja kapitalskih družb doma in v tujini, kjer vložek presega 2.500.000,00 EUR, pridobivanja in odtujevanja kapitalskih deležev v domačih ali tujih gospodarskih družbah, kjer vrednost pridobitve oziroma odtujitve delnic ali poslovnih deležev posamezne družbe v obdobju enega leta presega 2.500.000,00 EUR, izdaje dolžniških vrednostnih papirjev in dolgoročnega zadolževanja pri tujih in domačih bankah v obdobju enega leta nad vrednostjo 2.500.000,00 EUR, pridobivanja in odtujevanja nepremičnin ter investiranja v nepremičnine, kjer prodajna vrednost nepremičnine oz. vrednost investicije v obdobju enega leta presega 2.500.000,00 EUR.

Ocena lastnega delovanja

Nadzorni svet ima štiri komisije, in sicer Revizijsko komisijo, Komisijo za imenovanja in prejemke ter Strateško komisijo in Nominacijski odbor, ki sta bili ustanovljeni v letu 2011. Predsednikia Revizijske komisije in Komisije za imenovanja in prejemke sosta o delu redno poročalia na sejah Nadzornega sveta. Le-ta je obravnaval sprejete sklepe, podana priporočila in mnenja ter na podlagi skrbne presoje sprejel ustrezne sklepe.

V delovanje Nadzornega sveta so vključeni vsi njegovi člani, ki s prisotnostjo na sejah in z aktivno udeležbo v razpravah in pri sprejemanju odločitev prispevajo k učinkovitemu uresničevanju nalog v pristojnosti sveta. V Poslovnik o delu Nadzornega sveta so vključena pravila ravnanja pri potencialnem nasprotju interesov. Člani Nadzornega sveta so podpisali in predložili izjavo o neodvisnosti in lojalnosti, skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, družba pa jih je objavila na svojih spletnih straneh. Da bi se izognili nasprotju interesov, je Nadzorni svet v letu 2009 sprejel priporočilo, naj se njegovi člani ne vključijo v Nadzorne svete in Upravne odbore drugih družb v Skupini Triglav.

Nadzorni svet meni, da je bilo njegovo sodelovanje z Upravo ustrezno, skladno z zakonodajo in dobro prakso, in je bil po lastnem vedenju obveščen o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno položaja in posledic, kot tudi za vodenje družbe oziroma izvajanje nadzora nad poslovanjem družbe. Nadzorni svet je redno spremljal uresničevanje lastnih sklepov. Skupaj z Upravo je v letu 2011 sprejel dopolnitve oziroma spremembe upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d. S Politiko upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., so določene poglavitne usmeritve upravljanja družbe, z upoštevanjem zastavljenih dolgoročnih ciljev, vključno z opredelitvijo vloge in delovanja Nadzornega sveta in njegovih komisij.

Glede na navedeno Nadzorni svet meni, da je bilo njegovo delo in delo obeh delujočih komisij v letu 2011 uspešno.

Nadzorni svet meni, da je tudi njegova sestava ustrezna, tako glede velikosti, dejavnosti in zastavljenih ciljev Zavarovalnice Triglav, d.d., kot tudi neodvisnosti oziroma odvisnosti članov tega sveta v smislu Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Člani razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem, z izkušnjami in veščinami, potrebnimi za opravljanje funkcije člana, kar je Nadzornemu svetu omogočalo sprejemanje kvalitetnih odločitev. Za oblikovanje predloga skupščini delničarjev za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta, in sicer namesto Boruta Jamnika, ki mu je zaradi nepreklicne odstopne izjave prenehal mandat člana v svetu 19. 9. 2011, je bil v letu 2011 ustanovljen Nominacijski odbor. Nominacijski odbor je opravil nominacijski postopek za imenovanje kandidata za nadomestnega člana Nadzornega sveta in Nadzornemu svetu posredoval predlog, da za nadomestnega člana Nadzornega sveta skupščini delničarjev predlaga Jožeta Kaligara.

Mnenje k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2011

Nadzornemu svetu je bilo skladno s 3. odstavkom 165. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) predloženo Letno poročilo Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2011, ki obsega poročilo o uresničitvi letnega programa dela Službe notranje revizije (v nadaljevanju tudi: Služba) in povzetek pomembnejših ugotovitev iz opravljenih pregledov poslovanja.

Nadzorni svet na podlagi Letnega poročila Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., o notranjem revidiranju v Zavarovalnici Triglav, d.d., za leto 2011, ki ga je Nadzorni svet sprejel na seji dne 15. 3. 2012, ugotavlja, da je Služba notranje revizije opravljala svoje naloge skladno z Letnim programom dela Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2011, ki ga je sprejela Uprava s soglasjem Nadzornega sveta, in skladno s sklepi o izrednih revizijah. Služba notranje revizije je v letu 2011 izvajala načrtovane redne notranje-revizijske preglede na področju poslovanja zavarovalnice in tudi v drugih družbah Skupine Triglav, izredne notranje-revizijske preglede na področju poslovanja zavarovalnice, opravljala pa je tudi druge notranje-revizijske aktivnosti (svetovalne naloge, spremljanje uresničevanja priporočil notranjih in zunanjih revizorjev, poročanje Upravi, Nadzornemu svetu oziroma Revizijski komisiji, izboljševanje kakovosti delovanja Službe notranje revizije in drugo). Služba notranje revizije je z ugotovitvami iz posameznega notranje-revizijskega pregleda seznanjala odgovorne osebe ter podajala priporočila za izboljšanje delovanja sistemov notranjih kontrol in ustreznejše obvladovanje tveganj. O realizaciji programa dela in uresničevanju priporočil je Služba notranje revizije trimesečno poročala Revizijski komisiji, polletno pa tudi Nadzornemu svetu.

Služba notranje revizije je v letu 2011 nadaljevala tudi z aktivnostmi zagotavljanja in izboljševanja kakovosti delovanja Službe. V tem okviru je skrbela za ustrezno strokovno izobraževanje zaposlenih v Službi, prenovila strukturo vseh njenih poročil, nadaljevala z razvojem metodike dela Službe ter z aktivnostmi prenosa minimalnih standardov notranjega revidiranja v odvisne zavarovalnice Skupine Triglav. Z namenom nenehnega izboljševanja kakovosti njenega dela Nadzorni svet pričakuje, da bo Služba notranje revizije tovrstne aktivnosti izvajala tudi v prihodnje.

Na podlagi navedenega Nadzorni svet meni, da je Služba notranje revizije opravljala svoje delo skladno z Letnim programom dela Službe notranje revizije za leto 2011 in da je s svojim delom pomembno prispevala k izboljšanju delovanja sistemov notranjih kontrol in ustreznejšemu obvladovanju tveganj tako v zavarovalnici kot v Skupini Triglav.

Ugotovitve Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., glede poslovanja v letu 2011

Na podlagi spremljanja in opravljenega nadzora poslovanja v letu 2011 ter pregleda in preveritve Letnega poročila za leto 2011 Nadzorni svet ugotavlja, da je zavarovalnica kljub gospodarski krizi in dogajanju v slovenskem bančnem sektorju poslovala uspešno.

Čisti poslovni izid Skupine Triglav je znašal 47,5 milijona evrov, kar za 78 odstotkov več kot v letu 2010, čisti poslovni rezultat matične družbe pa se je v primerjavi s predhodnim letom povišal za 36 odstotkov in znašal 43,8 milijona evrov. Čista dobičkonosnost kapitala Skupine Triglav je bila 9,6 odstotka, kar je 4,2 odstotne točke več kot v letu 2010. Na rast dobička je vplivalo predvsem dobro poslovanje osnovne zavarovalne dejavnosti, kar kaže izboljšanje kombiniranega količnika, ki je na ravni Skupine znašal 90,1 odstotek, na ravni matične družbe pa 83,0 odstotkov. Razmere na kapitalskih trgih so neugodno vplivale na vrednost nekaterih naložb zavarovalnice, zato je bila izvedena ustrezna slabitev teh naložb.

Zavarovalnice v Skupini Triglav so v preteklem letu obračunale 989,4 milijona evrov zavarovalne in sozavarovalne premije, od tega je obvladujoča družba obračunala 696,7 milijona evrov. Gospodarska in finančna kriza, naraščajoča brezposelnost in padec kupne moči so vplivali na odstopanja od načrtovanih prodajnih rezultatov, saj se je zmanjšalo povpraševanje po nekaterih zavarovalnih produktih. Dodaten izpad premije je tudi posledica selekcije portfelja in intenzivnega saniranja slabših zavarovalno-tehničnih rezultatov. Prestrukturiranje portfelja je izboljšalo njegovo kakovost, vplivalo na znižanje zneskov izplačanih škod, hkrati pa imelo tudi manjši negativen vpliv na rast premije.

Bonitetna agencija Standard & Poor's Ratings Services je dne 21. novembra 2011 Zavarovalnici Triglav, d.d., in Skupini Triglav že četrto leto zapored potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A«. Hkrati je agencija to oceno potrdila tudi hčerinski družbi Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., ki je obdržala v letu 2009 pridobljeno oceno »A«. S tem je bil dosežen eden najpomembnejših strateških ciljev Skupine Triglav.

Nadzorni svet je bil v letu 2011 seznanjen tudi s poslovanjem posameznih odvisnih družb zavarovalnice.

Nadzorni svet opira svoje ugotovitve tudi na podano:

 • pozitivno mnenje pooblaščenega aktuarja za zavarovalno skupino premoženjskih zavarovanj,
 • pozitivno mnenje pooblaščenega aktuarja za zavarovalno skupino življenjskih zavarovanj,
 • letno poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2011.

Nadzorni svet k navedenim poročilom nima pripomb.

Letno poročilo

Uprava družbe je Nadzornemu svetu dne 3. 4. 2012 posredovala revidirano Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2011 in revidirano Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2011.

Nadzorni svet ugotavlja, da sta bili letni poročili izdelani v zakonitem roku in predloženi izbranemu revizorju. Revidiranje Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2011 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., ki je dne 29. 3. 2012 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2011 in k Letnemu poročilu Skupine Triglav za leto 2011.

V okviru obravnave letnih poročil Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav sta se Revizijska komisija in Nadzorni svet seznanila tudi s pismom revizorja poslovodstvu. Na sejah Nadzornega sveta in Revizijske komisije je pri točkah, pri katerih sta bili obravnavani Letni poročili in pismo poslovodstvu, prisostvoval podpisani pooblaščeni revizor, ki je Revizijski komisiji in Nadzornemu svetu posredoval želena dodatna pojasnila.

Pooblaščeni revizorji ugotavljajo, da so računovodski izkazi za leto 2011 in podatki za razkritja v računovodskem poročilu v vseh pomembnih pogledih bili pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih računovodskih standardov in zakonodaje posameznih držav, v katerih delujejo odvisne družbe, oziroma so bile opravljene ustrezne prilagoditve na Mednarodne standarde računovodskega poročanja. Revizijo računovodskih izkazov leta 2011 so zaznamovale spremembe v organizaciji Skupine (prenos odvisnih zavarovalnic v tujini na Triglav INT, prenos nepremičninske dejavnosti iz Skupine Slovenijales na Triglav nepremičnine, vpeljava nove informacijske podpore za potrebe konsolidiranja) in dogodki na finančnih trgih (slabitve finančnih sredstev).

Nadzorni svet je na podlagi podrobne preveritve ugotovil, da sta Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2011 in Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2011, ki ju je pripravila Uprava in preveril pooblaščeni revizor, sestavljeni jasno in pregledno ter izkazujeta resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav.

Ne da bi v svojem mnenju izrazili pridržek, so pooblaščeni revizorji KPMG Slovenija, podjetja za revidiranje, d.o.o., opozorili na neskladnost računovodskih izkazov Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav z zahtevami Zakona o zavarovalništvu. Zavarovalnica Triglav, d.d., in Skupina Triglav v računovodskih izkazih izravnalne rezervacije v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, oblikuje in izkazuje med rezervami v postavki kapitala. Če bi bili računovodski izkazi pripravljeni skladno z zahtevami Zakona o zavarovalništvu, bi bile omenjene rezervacije oblikovane v breme poslovnega izida in izkazane med zavarovalno-tehničnimi rezervacijami.

Skladno z navedenimi ugotovitvami Nadzorni svet nima pripomb k pozitivnemu mnenju pooblaščene revizijske družbe KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., ki ugotavlja, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., na dan 31. 12. 2011 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto skladni z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Nadzorni svet tudi nima pripomb k pozitivnemu mnenju pooblaščene revizijske družbe KPMG Slovenija, podjetja za revidiranje, d.o.o., ki ugotavlja, da so računovodski izkazi poštena predstavitev finančnega stanja Skupine Triglav na dan 31. 12. 2011 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto skladni z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Na podlagi ugotovljenega Nadzorni svet potrjuje revidirano letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2011, ter revidirano letno poročilo Skupine Triglav za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2011.

Predlog za uporabo bilančnega dobička

Nadzorni svet je preveril tudi predlog Uprave za uporabo bilančnega dobička 31. 12. 2011, o katerem bo dokončno odločila skupščina Zavarovalnice Triglav, d.d., in soglaša s predlogom Uprave, da skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:

" Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 93.322.070,68 EUR, se uporabi na naslednji način:

 • del bilančnega dobička v višini 12.504.331,40 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,55 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;
 • o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 80.817.739,28 EUR se bo odločalo v naslednjih letih."

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da Upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu 2011.

Anton Ribnikar
Predsednik Nadzornega sveta

Ljubljana, 7. 5. 2012

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.