8.6 Pomembnejši sodni spori

 

 • Zavarovalnica Triglav kot tožeča stranka proti družbi Istrabenz, holdinška družba, d.d.
  Zavarovalnica Triglav je 28.12.2007 nepreklicno in brezpogojno sprejela zavezujočo ponudbo družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., za nakup delnic družbe Petrol, d.d., s skupno kupnino 19.950.000 EUR. Ker družba Istrabenz ni izpolnila obveznosti iz navedene pogodbe, je Zavarovalnica Triglav proti njej vložila tožbo.
  Družba Istrabenz, holdinška družba, d.d., je zoper Zavarovalnico Triglav vložila nasprotno tožbo, s katero izpodbija prodajno pogodbo za delnice Petrol, d.d. Zavarovalnica Triglav je vložila odgovor na nasprotno tožbo, v katerem prereka vse navedbe družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., kot neutemeljene.
  Okrožno sodišče v Kopru je dne 9.2.2010 izdalo sodbo, s katero je zavrnilo tožbeni zahtevek in nasprotni tožbeni zahtevek Istrabenz, Holdinška družba, d.d., ter odločilo, da vsaka stranka nosi svoje stroške postopka. Zavarovalnica Triglav, d.d., se je na sodbo sodišča pritožila v delu, ki se nanaša na odločitev sodišča o njenem tožbenem zahtevku, in v delu, ki se nanaša na odločitev o stroških.
  Višje sodišče v Kopru je dne 1.4.2011 izdalo sodbo, s katero je zavrnilo pritožbo Zavarovalnice Triglav in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Zavarovalnica Triglav je dne 22.4.2011 vložila zoper sodbi sodišč revizijo pri Vrhovnem sodišču v Ljubljani.

 • Zavarovalnica Triglav kot tožeča stranka zoper Milana Marolta in Nadeždo Klemenčič
  Zavarovalnica Triglav je 12.8.2004 vložila tožbi proti Milanu Maroltu in Nadeždi Klemenčič zaradi nezakonite izdaje sklepov in preseganja pooblastil. Toženca sta se zagovarjala, da gre za napačno razlago Zakona o gospodarskih družbah in da v navedenem primeru ne moremo govoriti o odškodninski odgovornosti. Sodišče je sledilo navedbam tožencev in tožbeni zahtevek 8.11.2006 zavrnilo. Zavarovalnica Triglav je 29.12.2006 vložila pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje, 9.1.2009 pa je prejela sklep Višjega sodišča v Ljubljani, s katerim je sodišče ugodilo pritožbi Zavarovalnice Triglav in je izpodbijano sodbo razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje, v katerem je sodišče prve stopnje dne 11.1.2012 ponovno zavrnilo tožbena zahtevka. Zavarovalnica Triglav se je dne 23.2.2012 zoper sodbo sodišča prve stopnje pritožila.

 • Sodni Sodni spor na ničnost skupščinskih sklepov z dne 13.11.1999 in 20.2.2001 ter sklep uprave o povišanju osnovnega kapitala z izdajo novih 1800 delnic
  V sodnem sporu tožnikov Republika Slovenija in družbeni pravobranilec Republike Slovenije zoper Zavarovalnico Triglav sta sodišči prve in druge stopnje zavrnili tožbeni zahtevek na ugotovitev ničnosti sklepov skupščine Zavarovalnice Triglav z dne 13.11.1999 in sklep skupščine o spremembah in dopolnitvah statuta Zavarovalnice Triglav z dne 20.2.2001 ter da sklep uprave o povišanju osnovnega kapitala z izdajo novih 1800 delnic ne ustvarja pravnih učinkov. Tožnika sta zoper odločitvi prve in druge stopnje vložila revizijsko zahtevo, Vrhovno sodišče RS jima je ugodilo, razveljavilo sodbi nižjih sodišč in vrnilo zadevo Okrožnemu sodišču v Ljubljani v ponovno odločanje. Dne 27. 1. 2011 je bila sklenjena sodna poravnava, na podlagi katere sta Republika Slovenija in družbeni pravobranilec Republike Slovenije umaknila vse tožbene zahtevke zoper Zavarovalnico Triglav, pravdni stranki pa nosita vsaka svoje stroške postopka.

 • Tožba družbe Vegrad, d.d., zoper družbo Gradis IPGI, d.d.
  Gradis IPGI, d.d., in Vegrad, d.d., sta 6.11.2007 sklenila pogodbo o opravljanju storitev. Pogodba je pomenila razpolaganje z več kot 25 % celotnega premoženja Gradis IPGI, d.d., zaradi česar bi morala biti za njeno veljavnost skladno z ZGD pogodba sklenjena v notarskem zapisu, skupščina delničarjev pa bi morala dodati k njej soglasje. Skupščina delničarjev je dne 4.2.2008 zavrnila soglasje k pogodbi, zato le-ta ni nikoli stopila v veljavo. S tem se ni strinjal Vegrad, d.d., zato je tožil Gradis IPGI, d.d., po tej pogodbi na plačilo 15 mio EUR avansa. V zadevi je bila v letu 2010 izdana sodba sodišča prve stopnje, s katero je sodišče zavrnilo zahtevek Vegrada, d.d., in razsodilo, da je sporna pogodba nična. Sodba je bila potrjena s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani. Sodba je tako postala pravnomočna dne 23.11.2010.
  V zvezi z omenjeno pogodbo o opravljanju storitev je Vegrad, d.d., leta 2008 vložil zoper Gradis IPGI, d.d., tri predloge za izvršbo na podlagi verodostojne listine (dvakrat za plačilo v višini 521.739 EUR in enkrat za plačilo v višini 1.565.217 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi). Zahtevki se nanašajo na domnevno opravljene storitve po Pogodbi o izvajanju storitev z dne 6.11.2007. Gradis IPGI, d.d., je vložil pravočasne ugovore, zaradi česar je sodišče sklepe o izvrši razveljavilo v delu, v katerem je dovoljena izvršba in določen izvršitelj ter odločilo, da bo o zahtevku odločalo pristojno Okrožno sodišče v pravdnem postopku. Glede na odločitev sodišča v sporu, kjer je z učinkom pravnomočnosti odločeno, da je pogodba, iz katere izhajajo terjatve, nična, je bilo med strankama vzajemno ugotovljeno, da Vegrad, d.d.-v stečaju do plačila teh terjatev ni upravičen. V vseh treh izvršilnih postopkih so bile tako konec leta 2011 sklenjene sodne poravnave, skladno s katerimi je Vegrad, d.d.-v stečaju umaknil predloge za izvršbo in so se vsi trije postopki tudi pravnomočno končali.

 • Tožba družbe Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., zoper nekdanja predsednika in člana uprave
  Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., je vložila tožbo proti nekdanjima predsedniku in članu uprave Danijelu Starmanu ter Gregorju Strmčniku, s katero zahteva 704.132,63 EUR, in sicer zaradi kršitve njunih obveznosti ter malomarnosti pri potrjevanju in plačevanju računov. Postopek teče pred okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. V Pg 2302/2011.

 • Tožba družbe Triglav Naložbe, d.d., zoper nekdanja predsednico in člana uprave
  V letu 2010 je bil vložen odškodninski zahtevek proti Metki Petek, nekdanji predsednici uprave, in proti Robertu Čehovinu, nekdanjemu članu uprave družbe Triglav Naložbe, d.d., Ljubljana, s katerim družba zahteva 547.834,25 EUR za povračilo škode, ki je bila povzročena družbi Triglav Naložbe, d.d., z odločitvijo uprave o nakupu delnic družbe Siteep, d.d., proti kateri je bil kmalu uveden insolvenčni postopek. Postopek je še v teku.

 • Tožba družbe Triglav Naložbe, d.d., zoper Informativno TV produkcijo d.o.o.
  V letu 2010 je bil vložen tožbeni zahtevek proti Informativni TV produkciji d.o.o. Vsebina tožbenega zahtevka je plačilo iz stečajne mase. Stečajni postopek nad dolžnikom je bil začet na predlog Triglava naložbe, d.d. Njegova terjatev v skupnem znesku 3,9 mio EUR je v celoti priznana in uvrščena na končni seznam preizkušenih terjatev. Stečajni upravitelj je ugotovil, da ima dolžnik za 800.000 EUR terjatev, vendar se ne odziva. Triglav naložbe, d.d., je dne 16.12.2011 pozval stečajnega upravitelja k unovčitvi stečajne mase, ki verjetno izhaja iz pridobljenih izpiskov prometa na bančnem računu ter zavarovanju interesov stečajnega dolžnika.

 • Tožba družbe Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje zoper nekdanjo vodjo pravne službe Vesno Spirovsko
  V letu 2010 sta bila vložena dva odškodninska zahtevka proti Vesni Spirovski, nekdanji vodji pravne službe makedonske odvisne družbe Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje, s katerima družba zahteva 830.000 EUR za povračilo škode družbi Triglav Osiguruvanje, a.d., zaradi nezakonitega ravnanja ge. Spirovske, ki pomeni tudi resno kršitev njenih delovnih obveznosti. Postopek pred prvostopenjskim sodiščem je bil prekinjen zaradi uvedbe kazenskega postopka proti Vesni Spirovski zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja.

 • Tožba družbe Jugobanke a.d., Beograd - v stečaju, oziroma novega upnika družbe Municipium S d.o.o., Beograd zoper družbo Slovenijales, d.d.
  V treh postopkih zahteva Jugobanka od družbe Slovenijales, d.d., plačilo glavnic v skupnem znesku 5.545.153 USD, povečanih za obresti od 1.12.1994 dalje. Tožba se utemeljuje z domnevnim poroštvom Slovenijalesa za obveznosti svojih hčerinskih družb v ZDA, Kanadi in Avstraliji. Jugobanka je terjatev prodala na javni dražbi družbi Municipium S, le-ta pa po podatkih v drugih sodnih spisih družbi Fincor Invest Anstalt AG. Toženec v postopkih ugovarja obstoju aktivne in pasivne legitimacije ter zastaranju terjatev. Sodišče je v postopkih postavilo izvedence zaradi ugotovitve višine morebitnega dolga toženca. V enem od treh postopkov (765 TUSD spp) je sodišče izdalo sodbo, s katero je tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo. Sodba je postala pravnomočna , vendar je Jugobanka v oktobru 2011 vložila revizijo. O utemeljenosti revizije Vrhovno sodišče v Beogradu še ni odločilo. V ostalih dveh postopkih (238 TUSD spp in 4.541 TUSD spp) glavne obravnave niso zaključene in sodbe niso izdane.

 • Fincor Invest Anstalt AG zoper družbo Slovenijales, d.d.
  Kot je navedeno v prejšnji točki, je družba Municipium S svojo terjatev prodala družbi Fincor Invest Anstalt, saj je z indosamentom prenesla menice, ki jih je pridobila na omenjeni javni dražbi.
  Predmetni postopek se je začel s predlogom družbe Fincor Invest Anstalt za izvršbo na podlagi verodostojne listine (menice) v letu 2010. Sodišče je zadevo odstopilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani, ki bo o njej odločalo v pravdnem postopku.
  V predmetnem sporu zahteva tožnik na podlagi menice plačilo v višini 7.295.131 EUR, vključno z zamudnimi obrestmi od 23.9.2010 dalje. Toženec plačilu ugovarja iz razloga ničnosti prenosa menice z njenega prejšnjega imetnika na tožnika, hkrati pa v sporu uveljavlja tudi menične ugovore. Glavna obravnava je bila zaključena v decembru 2011. Izdana je bila sodba, s katero so bili zavrnjeni vsi zahtevki družbe Fincor Invest Anstalt . Sodba še ni pravnomočna, saj se je tožnik nanjo pritožil. Z navedeno sodbo je bil zavrnjen tudi zahtevek družbe Slovenijales, d.d., za izdajo začasne odredbe, s katero bi bilo družbi Fincor Invest Anstalt prepovedano razpolagati s preostalimi menicami, ki jih ima le-ta v posesti. Zoper sodbo v tem delu se je družba Slovenijales ,d.d., pritožila.
  V letu 2010 in 2011 so bile za zavarovanje domnevne terjatve upnika Fincor Invest Anstalt izdane predhodne odredbe z rubežem denarnih sredstev, rubežem nekaterih terjatev iz najemnin in z vpisom hipotek na dveh nepremičninah družbe Slovenijales, d.d. Sodišče je s sklepom 16.12.2011 predhodne odredbe v celoti odpravilo.
  Sklep o začasnem zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi, ki ga je dne 23.6.2011 izdal preiskovalni sodnik v predkazenskem postopku zaradi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje pranja denarja, je bil s sklepom preiskovalnega sodnika dne 26.9.2011 odpravljen.

 • "Sloga", Srbija zoper družbo Slovenijales, d.d.
  Postopek se je začel s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine v letu 1991 (glavnica z obrestmi na dan 2.3.2007 znaša 623.640 EUR). Sklep o izvršbi, ki je bil izdan prav tako v letu 1991, je bil na podlagi ugovora družbe Slovenijales v celoti razveljavljen, postopek pa se je nato nadaljeval pred pravdnim sodiščem - na Okrožnem sodišču v Ljubljani, ki vse do danes še ni razpisalo glavne obravnave. Izid pravde je, glede na stanje v sodnem spisu in listinsko dokumentacijo, negotov.

 • Westminster network Ltd. zoper družbo Triglav pojišt'ovna, a.s., Brno
  Tožbeni zahtevek v višini 1.585.370 EUR je bil vložen v letu 2009 in temelji na pogodbi o sodelovanju, sklenjeni med pravnim prednikom tožeče stranke kot zavarovalnim agentom in Triglav pojišt'ovno, a.s., Brno kot zavarovalnico, na podlagi katere je bil pravni prednik tožeče stranke upravičen do provizije. V sodnem postopku zahteva tožeča stranka plačilo provizij za obdobje od marca 2007 do oktobra 2009. V letu 2010 je bila terjatev prodana družbi Barcolanza, a.s., Brno, ki je nato nadaljevala s pravdo proti Triglav pojišt'ovni. Prvostopenjsko sodišče je na obravnavi, dne 13.10.2011 dosodilo v prid tožene stranke. Odločba je bila vročena 12.1.2012. Zoper odločbo je tožeča stranka imela 15 dni časa za pritožbo. Rok je potekel 27.1.2012. Informacije o morebitni pritožbi ni.

Drugi sodni spori
 

 • Proti družbi Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb sta bila vložena dva večja tožbena zahtevka za povračilo škode, in sicer prvi leta 1998 v višini 1.026.667,00 EUR in drugi leta 2004 v višini 502.509,00 EUR.

 • Proti družbi Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo sta bila vložena dva večja tožbena zahtevka: prvi leta 2009 za povračilo škode v višini 1.918.029,55 EUR, drugi pa leta 2011 za povračilo nematerialne škode v višini 510.204.08 EUR.

 • Proti družbi Triglav Osiguranje, a.d., Beograd sta bila vložena dva večja tožbena zahtevka za povračilo škode, in sicer prvi leta 2007 v višini 2.125.000 EUR in drugi leta 2008 v višini 656.000 EUR.

 • Družba Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo je leta 2011 vložila en večji tožbeni zahtevek zaradi vračila posojila v višini 1.075.029,70 EUR, leta 2011 pa je bil začet upravni spor za vračilo davka na dobiček v višini 1.824.963,78 EUR.

Delovni spori
 

 • Na dan 31.12.2011 je bilo v teku 17 delovnih sporov, v katerih kot tožniki nastopajo zaposleni oziroma bivši zaposleni. Skupna vrednost tožbenih zahtevkov je na ta dan znašala okvirno 470.000 EUR. V 9 primerih od navedenih se je postopek že pravnomočno končal do 31.12.2011 in je bila s strani tožnikov vložena revizija, zato je mogoče, da bo znesek iz naslova tožbenih zahtevkov na podlagi pričakovanih uspehov v pravdah še veliko nižji. V enem primeru, ko je bila tožniku že izplačana plača za nazaj, je Vrhovno sodišče odločilo, da je bila odpoved zakonita, zato je potrebno že izplačani znesek v višini 90 tisoč EUR terjati nazaj.

 • Zavarovalnica je v letu 2011 prejela le eno novo tožbo zaradi nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, tožnik zahteva reintegracijo. V letu 2011 je bilo veliko sporov zaključenih, obveznosti pa niso bile tako visoke, kot so bila predvidena sredstva za te namene.
 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.