8.7 Pregledi nadzornih organov

8.7.1 Agencija za zavarovalni nadzor (AZN)

 • Pregled obvladovanja tveganj, s posebnim poudarkom na preveritvi naložbenih življenjskih zavarovanj
  AZN je v obdobju od 1.7.2008 do 27.10.2008 opravila pregled poslovanja Zavarovalnice Triglav. Namen je bil preveriti, ali Zavarovalnica spoštuje pravila o obvladovanju tveganj in druga pravila, določena z ZZavar in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi oziroma po drugih zakonih, ki urejajo poslovanje zavarovalnic, s posebnim poudarkom na preveritvi naložbenih življenjskih zavarovanj. AZN je po opravljenem pregledu izdala zapisnik o ugotovitvah, ki ga je Zavarovalnica prejela 19.12.2008. Pripombe na zapisnik je Zavarovalnica poslala 9.1.2010. Do dneva obravnave računovodskih izkazov Zavarovalnica še ni prejela zaključnih ugotovitev AZN.

 • Pregled pravilnosti sestave konsolidiranega letnega poročila Skupine Triglav za leto 2008
  AZN je v obdobju od 8.7.2009 do 30.12.2009 opravljala pregled poslovanja, ki se je nanašal na pravilnost sestave konsolidiranega letnega poročila za leto 2008. V zvezi s tem pregledom je AZN 2.11.2010 izdala Odredbo o odpravi kršitev in Zavarovalnici Triglav naložila dodatne ukrepe. Zavarovalnica je izvršila v Odredbi naložene ukrepe, AZN pa je 16.8.2011 izdala ugotovitveno odločbo o odpravi omenjenih kršitev.

 • Tožbi za izpodbijanje odločb AZN
  Zavarovalnica Triglav je dne 18.2.2011 na Vrhovno sodišče Republike Slovenije vložila tožbo za izpodbijanje odločbe AZN z dne 4.2.2011, s katero je tožena stranka zavrnila ugovor tožene stranke zoper odredbo AZN o odpravi kršitev z dne 7.12.2010. V navedeni Odredbi o odpravi kršitev je AZN ugotovila kršitev 16. člena Zakona o zavarovalništvu, ker osnovni kapital 30.6.2010 ni dosegal zajamčenega kapitala; ta naj bi bil v skupini premoženjskih zavarovanj za 10.430.555 EUR in v skupini življenjskih zavarovanj za 7.705.724 EUR nižji od zajamčenega kapitala. Zavarovalnici je bilo naloženo, da odpravi kršitev do 31.8.2011 in o odpravi kršitve poroča Agenciji za zavarovalni nadzor. Vrhovno sodišče je tožbo Zavarovalnice Triglav zavrnilo. Skupščina delničarjev je na 35. seji skupščine Zavarovalnice Triglav sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za 50.000.000 EUR (povečanje osnovnega kapitala je bilo vpisano v sodni register 28.6.2011), s čimer je bila izvedena tudi uskladitev višine osnovnega kapitala skladno z odredbo AZN, na podlagi česar je tudi le-ta izdala ugotovitveno odločbo o odpravi omenjene kršitve.

 • Pregledi lokalnih regulatorjev v odvisnih družbah
  V odvisnih družbah Zavarovalnice Triglav (Triglav Osiguranje Zagreb, Lovčen Osiguranje in Triglav Osiguranje Banja Luka) so bili izvedeni različni pregledi lokalnih regulatornih organov, ki so imeli značaj rednih pregledov, ugotovitve pa niso zaznale bistvenih odstopanj in nepravilnosti v poslovanju omenjenih družb.

8.7.2 Agencija za trg vrednostnih papirjev

 • Vložena tožba zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev – Abanka Vipa, d.d.
  Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP) je 13.1.2011 izdala odločbo, s katero je prepovedala Zavarovalnici Triglav, d.d., Slovenski odškodninski družbi, d.d. Mobitelu, d.d., in Hitu, d.d.,uresničevati glasovalne pravice v ciljni družbi Abanka Vipa, d.d., (v nadaljevanju: Abanka) in Abanki uresničitev njihovih glasovalnih pravic, dokler navedene družbe in Luka Koper, d.d., ne bodo podale prevzemne ponudbe za delnice Abanke oziroma ne bodo odsvojile delnic Abanke, tako da prevzemnega praga ne bo več dosegala ena posamično ali nekatere ali vse skupaj. ATVP v odločbi ugotavlja, da naj bi po uveljavitvi Zakona o prevzemih 11.6.2006, osebe, ki delujejo usklajeno (Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenska odškodninska družba, d.d., Hit, d.d., Mobitel, d.d. in Luka Koper, d.d.) v Abanki Vipa, d.d., 22.3.2010, ko je Luka Koper, d.d., pridobila 28 delnic Abanke Vipa, d.d., povečale svoj delež glasovalnih pravic, zaradi česar bi morale na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih dati prevzemno ponudbo. Z odločbo ATVP se družbe, ki naj bi delovale usklajeno, ne strinjajo. Zavarovalnica Triglav, d.d., je zoper navedeno odločbo ATVP 4.2.2011 vložila pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije tožbo na odpravo odločbe ATVP in zahtevala odložitev izvršbe, predlagala izdajo začasne odredbe in zaprosila sodišče za prednostno obravnavo.

 • Pozivi Agencije za trg vrednostnih papirjev
  ATVP je iz smiselno enakih razlogov, kot jih je ugotovila v zgoraj navedenem primeru naložbe v Abanko Vipa, d.d., začela postopke odvzema glasovalnih pravic tudi v drugih primerih ciljnih družb, kjer je imetnica delnic v manjšem deležu tudi Zavarovalnica Triglav, d.d., kot so Krka, d.d., Petrol, d.d., Sava Re, d.d., Aerodrom Ljubljana, d.d., in Telekom, d.d. V zadevi naložbe v Petrol, d.d., je ATVP 22.3.2011 izdala odločbo, s katero je prepovedala Zavarovalnici Triglav, d.d., in drugim osebam, za katere je ATVP menila, da delujejo usklajeno, uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic Petrol, d.d. Z odločbo ATVP se Zavarovalnica Triglav, d.d., ni strinjala in je zoper navedeno odločbo ATVP vložila pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije tožbo za odpravo odločbe ATVP. Z navedeno tožbo je Zavarovalnica Triglav, d.d., uspela, Vrhovno sodišče pa je odločbo ATVP odpravilo. V drugih navedenih postopkih ATVP še ni izdala morebitnih odločb o odvzemu glasovalnih pravic.

8.7.3 Davčne zadeve

 • Dne 4.2.2011 je Davčna Uprava Republike Slovenije, Posebni davčni urad, začel v Zavarovalnici Triglav davčni inšpekcijski nadzor davka od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2010. V davčnem pregledu je bilo ugotovljeno, da v letu 2010 ni bil pravilno obračunan in plačan DPZP za zdravstvena zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini in turistična zavarovanja nudenja pomoči v skupni višini 14.407,66 EUR. Dne 11.5.2011 smo prejeli zapisnik, 22.6.2011 pa je bila izdana odločba z navedenimi ugotovitvami glede premalo plačanega DPZP, katerega je Zavarovalnica z obrestmi poravnala v navedenem roku. Zavarovalnica se na odločbo ni pritožila, zato je navedeni davčni postopek zaključen.

 • V letu 2011 se je v Zavarovalnici Triglav zaključil tudi davčni postopek v zvezi z inšpekcijskim pregledom zakonitosti in pravilnosti obračunavanja davkov in prispevkov za leto 1995 in 1996. V postopku reševanja je bil obračunan davek od dobička v višini 799.940 EUR, ki se nanaša na odhodke v zvezi z oblikovanjem izravnalnih rezervacij v letu 1995 in 1996. Dne 17.8.2011 smo prejeli sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki je razsodilo, da se revizija zoper sodbo upravnega sodišča RS z dne 22.9.2009 zavrne. S tem je zaključen zgoraj navedeni davčni postopek.

 • V letu 2007 je bila opravljena inšpekcija Davčne uprave v družbi Triglav BH Osiguranje, d.d., Sarajevo za obdobje 2002 - 2007. Ugotovitev inšpekcijskega pregleda se nanaša na napačno uporabo Zakona o davku od dobička pri koriščenju davčne olajšave v višini naložb tujega kapitala in iz tega obveznost za davek v višini 3.478.265 BAM (1.778.410 EUR). Obveznost je bila poravnana v avgustu 2010. Družba Triglav BH Osiguranje je vložila pritožbo na pristojno sodišče. V letu 2011 je bila razveljavljena odločba Ministrstva za finance. V konsolidiranih računovodskih izkazih za leto 2010 je bil narejen popravek, za navedeni znesek je bil zmanjšan preneseni čisti dobiček iz preteklih let.

V letu 2011 je bil ponovno opravljen inšpekcijski pregled vseh davkov v obdobju od 2002 do 30.9.2007. Ugotovljene so bile nepravilnosti pri obračunu davka od dohodka v višini 3.107.263 BAM (1.588.718 EUR). Zvezno ministrstvo za finance je marca 2011 razveljavilo odločitev in zadevo vrnilo v ponovno presojo prvostopenjskemu organu, Davčnemu uradu. V konsolidiranih računovodskih izkazih ni oblikovanih rezervacij za premalo plačani davek od dohodka po tej odločbi.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.