3.2 Preizkus ustreznosti rezervacij (LAT - Liability Adequacy Test) za življenjska zavarovanja

Namen testa ustreznosti rezervacij je potrditi zadostnost oblikovanih rezervacij življenjskih zavarovanj. Test se izvede tako, da se višino oblikovanih rezervacij primerja z najboljšo oceno rezervacij, določenih na podlagi upoštevanja sedanje vrednosti najbolje ocenjenih prihodnjih pričakovanih pogodbenih in drugih denarnih tokov. Izračun se izvede na nivoju posamezne zavarovalne pogodbe, rezultati pa se združujejo v ustrezne homogene skupine zavarovanj. Test ustreznosti rezervacij temelji na enotni metodologiji, ki med drugim določa način oblikovanja homogenih skupin, izbiro krivulj netveganih obrestnih mer ter obseg obravnavanih denarnih tokov. Test se izvaja po stanju portfelja na zadnji dan poslovnega leta.

3.2.1 Razvrščanje zavarovalnih pogodb v homogene skupine za LAT test

Zavarovalne pogodbe se razvrstijo v več homogenih skupin, za katere veljajo približno enaka tveganja in se vodijo v okviru istega portfelja. Homogene skupine se oblikujejo glede na zavarovalno vrsto, in sicer za:

  • klasična življenjska zavarovanja,
  • življenjska zavarovanja, vezana na enote premoženja (naložbena življenjska zavarovanja),
  • življenjska zavarovanja s kapitalizacijo izplačil (prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja).

Kot homogeno skupino se upošteva tudi denar ustvarjajočo enoto oz. zavarovalnico. Morebitni primanjkljaj na nivoju Skupine se ugotavlja tako, da se sešteje presežke in primanjkljaje primerljive homogene skupine zavarovalnic in v primeru primanjkljaja, se le-ta pripozna v konsolidiranih računovodskih izkazih kot povečanje rezervacij in odhodek v izkazu poslovnega izida.

3.2.2 Predpostavke, uporabljene pri LAT testu življenjskih zavarovanj

Predpostavke umrljivosti, dolgoživosti in obolevnosti
Predpostavljene stopnje umrljivosti, dolgoživosti in stopnje obolevnosti temeljijo na notranjih analizah lastnega portfelja življenjskih zavarovanj, na podatkih državnih statističnih uradov, podatkih pozavarovalnic in drugih virih.

Trajnost portfelja
V modelu je uporabljena verjetnost predčasne prekinitve zavarovanja, ki je določena na podlagi analize predčasnih prekinitev zavarovanj portfelja življenjskih zavarovanj v preteklih letih. Redno se spremlja spreminjanje trajnosti zavarovanj po zavarovalni dobi in vrstah zavarovanja ter ustrezno prilagaja svoje predpostavke.

Stroški
Model upošteva stroške vodenja zavarovanj, reševanja zavarovalnih primerov in upravljanja sredstev, ki so določeni na podlagi analize stroškov posamezne zavarovalnice Skupine v preteklih letih. Ocenjeni prihodnji stroški se letno povečujejo skladno s pričakovano inflacijo.

Povečevanje zavarovalnih premij
Pri zavarovanjih, kjer se višina mesečne premije spreminja in je posredno ali neposredno odvisna od rasti plač, se v prihodnosti upošteva rast premije skladno s pričakovano stopnjo inflacije.

Pričakovani donosi in diskontna obrestna mera
Uporabljena metodologija določa, da mora krivulja obrestnih mer odražati donose državnih vrednostnih papirjev, nominiranih v valutah, v kateri so določena upravičenja zavarovalne pogodbe. Pri izvedbi testa ustreznosti rezervacij je bila uporabljena krivulja iz donosov slovenskih državnih dolžniških vrednostnih papirjev, nominiranih v EUR, z dne 30.12.2011. Referenčna vrednost za dobo 10 let znaša 6,651%.

Najboljša ocena rezervacij je bila dodatno določena z uporabo krivulje donosnosti državnih obveznic z bonitetno oceno AAA, objavljene s strani Evropske centralne banke (ECB), na podlagi katere je mogoče potrditi zadostnost oblikovanih rezervacij na dan 31.12.2011. Referenčna vrednost krivulje za dobo 10 let znaša 2,645%. Krivulje, izdelane v ECB, so bile uporabljene za izdelavo testa ustreznosti rezervacij v preteklih letih.

Udeležba zavarovanj na dobičku
Višina udeležbe zavarovanj pri vsakoletnem dobičku je diskrecijska pravica vsake zavarovalnice v Skupini in je urejena z internimi pravilniki. V izračunu predvideni prihodnji pripisi presežkov so skladni s pričakovanimi rezultati poslovanja, s prakso pripisovanja presežkov v preteklosti ter z razumnimi pričakovanji zavarovalcev.

V modelu se zavarovanjem, ki imajo pravico do udeležbe pri dobičku, zapisano v zavarovalnih pogojih, pripisuje dobiček v obliki presežka nad tehnično obrestno mero zavarovanja. Osnova za določitev je zbrana matematična rezervacija ob zaključku poslovnega leta.

Garancija rentnih faktorjev
Test ustreznosti rezervacij v izračunu upošteva možnost spremembe faktorjev za tista zavarovanja, za katera projekcije umrljivosti v prihodnosti kažejo na tolikšno povečanje dolgoživosti, da zavarovalni pogoji takšno spremembo omogočajo. V izračunu je dodatno upoštevano, da se bo 80% zavarovancev odločilo za nakup pokojninske rente, preostali pa bodo izkoristili možnost odkupa sredstev.

3.2.3 Rezultati testa

Na podlagi upoštevanja razpoložljivih podatkov rezultati testa ustreznosti rezervacij potrjujejo zadostnost oblikovanih rezervacij vseh zavarovalnic v Skupini.

3.2.4 Občutljivost testa ustreznosti rezervacij na spremembo parametrov

Na vrednotenje obveznosti v največji meri vpliva določitev zavarovalno-tehničnih parametrov, kot so umrljivost, prekinitve zavarovanj, stroški poslovanja in verjetnost uveljavljanja opcije nakupa pokojninske rente. S preizkusom občutljivosti parametrov se ugotavlja vpliv spremembe naštetih spremenljivk na višino prihodnjih obveznosti, višino rezervacij in tekoči poslovni izid. Spremembe predstavljajo smiselne možne variacije omenjenih parametrov, ki bi se lahko zgodile v prihodnosti in bi imele pomemben vpliv na poslovanje zavarovalnic.

Posamezni izračuni občutljivosti so narejeni tako, da se upošteva sprememba posameznega parametra, pri čemer ostanejo preostale predpostavke nespremenjene. Pri tem se ne upoštevajo spremembe v vrednosti sredstev, ki stojijo za obravnavanimi obveznostmi.

Upoštevale so se naslednje spremembe parametrov:

  • povečanje verjetnosti smrtnosti za 10%,
  • zmanjšanje verjetnosti dolgoživosti za 10%,
  • povečanje stopnje odstopov za 10%,
  • povečanje stroškov za 10%,
  • povečanje deleža zavarovancev, ki se bodo odločili za nakup pokojninske rente za 10%.

Rezultati testiranja so pokazali, da so rezervacije v vseh navedenih scenarijih sprememb ključnih zavarovalno-tehničnih parametrov oblikovane v zadostni višini.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.