6.5 Finančna sredstva7

Finančna sredstva

 

 

v EUR

 

2011

2010

V posesti do zapadlosti v plačilo

245.218.283

253.578.582

Po pošteni vrednosti prek poslovnega izida:

83.543.191

91.013.031

    - razporejena ob pridobitvi

77.743.543

81.585.831

    - namenjena trgovanju

5.799.648

9.427.200

Razpoložljiva za prodajo

1.192.865.726

1.195.021.035

Posojila in terjatve

439.712.248

364.944.602

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

364.684.374

377.892.260

    - po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

357.924.243

373.707.231

    - posojila in depoziti

6.760.131

4.185.029

    - razpoložljiva za prodajo

0

0

SKUPAJ

2.326.023.820

2.282.449.510

 

Dokumenti

 
 
 

V zgornji tabeli so prikazane knjigovodske vrednosti finančnih sredstev (razen terjatev in denarnih sredstev).

7 Zaradi lažje predstavitve so v razkritjih uporabljene okrajšave za posamezne kategorije finančnih sredstev:

  • HTM - finančna sredstva v posesti do zapadlosti
  • FVTPL - finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
  • AFS - finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
  • L&R - posojila in depoziti
 
 
 

Podrobnejši prikaz finančnih sredstev po skupinah

 

 

 

 

 

 

v EUR

Leto 2011

HTM

FVTPL - namenjena trgovanju

FVTPL -  razporejena ob pridobitvi

AFS

L&R

SKUPAJ

Dolžniški vrednostni papirji in drugi VP s stalnim donosom

245.218.283

2.022.004

74.189.892

988.511.242

60.612.127

1.370.553.548

Lastniški vrednostni papirji (delnice in drugi VP s sprem. donosom in kuponi skladov)

0

4.676.545

357.017.737

199.399.442

0

561.093.724

Izvedeni finančni instrumenti

0

257.549

1.211.095

0

0

1.468.644

Posojila in terjatve:

0

0

2.092.612

4.955.042

382.145.634

389.193.288

    - depoziti pri bankah

0

0

0

1.023

310.976.269

310.977.292

    - dana posojila

0

0

0

0

69.170.879

69.170.879

    - ostale finančne naložbe

0

0

2.092.612

4.954.019

1.998.486

9.045.117

Finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova pozavarovalnih pogodb

0

0

0

0

3.714.618

3.714.618

SKUPAJ

245.218.283

6.956.098

434.511.336

1.192.865.726

446.472.379

2.326.023.820

 

 
 
 

Podrobnejši prikaz finančnih sredstev po skupinah

 

 

 

 

 

 

v EUR

Leto 2010

HTM

FVTPL - namenjena trgovanju

FVTPL -  razporejena ob pridobitvi

AFS

L&R

SKUPAJ

Dolžniški vrednostni papirji in drugi VP s stalnim donosom

253.578.582

2.308.074

78.516.404

989.014.816

71.759.013

1.395.176.889

Lastniški vrednostni papirji (delnice in drugi VP s sprem. donosom in kuponi skladov)

0

5.989.574

374.049.663

205.608.225

50.000

585.697.461

Izvedeni finančni instrumenti

0

2.266.585

20.907

0

0

2.287.492

Posojila in terjatve:

0

0

1.569.057

397.993

294.217.633

296.184.684

    - depoziti pri bankah

0

0

0

0

235.132.827

235.132.827

    - dana posojila

0

0

0

0

56.559.564

56.559.564

   - ostale finančne naložbe

0

0

1.569.057

397.993

2.525.242

4.492.293

Finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova pozavarovalnih pogodb

0

0

0

0

3.102.985

3.102.985

SKUPAJ

253.578.582

10.564.232

454.156.031

1.195.021.034

369.129.631

2.282.449.510

 
 
 

Prikaz gibanja finančnih sredstev

 

 

 

 

 

v EUR

FINANČNA SREDSTVA

HTM

FVTPL

AFS

L&R

SKUPAJ

Vrednost na 1. 1. 2010

261.587.909

393.482.832

1.075.559.517

401.519.598

2.132.149.856

Nakupi

10.497.069

99.625.459

1.030.165.418

2.765.558.525

3.905.846.471

Zapadlosti

-30.357.309

-6.066.818

-121.633.559

-2.763.143.301

-2.921.200.987

Odtujitve

-1.055.742

-45.524.921

-776.908.944

-44.688.591

-868.178.198

Zneski, preneseni iz kapitala

ob odtujitvi

0

0

19.852.857

0

19.852.857

Vrednotenje prek IPI

0

16.750.562

0

4.708

16.755.270

Vrednotenje prek kapitala

0

0

-29.380.399

0

-29.380.399

Oslabitev

0

0

-39.653.222

-2.697.276

-42.350.498

Premije in diskonti

3.661.252

0

786.810

523.170

4.971.232

Obrestni prihodki

9.318.343

6.304.021

35.460.943

12.107.875

63.191.182

Tečajne razlike

-72.941

149.128

771.613

-55.077

792.723

Vrednost na 31. 12. 2010

253.578.582

464.720.263

1.195.021.034

369.129.632

2.282.449.511

Nakupi

16.988.229

90.760.762

805.679.902

2.377.432.569

3.290.861.462

Zapadlosti

-34.083.032

-19.983.636

-103.642.427

-2.176.143.634

-2.333.852.729

Odtujitve

0

-44.489.822

-599.233.086

-138.285.335

-782.008.243

Zneski, preneseni iz kapitala

ob odtujitvi

0

0

-3.644.673

0

-3.644.673

Vrednotenje prek IPI

0

-53.287.155

-2.718.777

-129.965

-56.135.897

Vrednotenje prek kapitala

0

-283.920

-86.383.053

0

-86.666.973

Oslabitev

-2.975.085

27.417

-56.353.893

-702.346

-60.003.907

Premije in diskonti

3.696.131

0

-225.379

608.147

4.078.899

Obrestni prihodki

8.013.971

3.997.574

37.293.315

14.375.385

63.680.245

Sprememba skupine

0

0

5.050.615

502.692

5.553.307

Tečajne razlike

-513

5.951

2.022.147

-314.767

1.712.818

Vrednost na 31. 12. 2011

245.218.283

441.467.434

1.192.865.726

446.472.378

2.326.023.820

 

Dokumenti

 
 
 

Poštena vrednost finančnih sredstev v posesti do zapadlosti

 

 

v EUR

 

2011

2010

Finančna sredstva v posesti do zapadlosti

 

 

- odplačna vrednost

245.218.283

253.578.582

- poštena vrednost

218.481.530

239.736.184

 
 
 

Prikaz finančnih sredstev glede na nivo vrednotenja

 

 

v EUR

 

2011

2010

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo

1.192.865.726

1.195.021.035

- nivo 1

1.084.482.228

1.075.041.003

- nivo 2

53.658.357

49.632.988

- nivo 3

54.725.140

70.347.043

Finanča sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

441.467.434

464.720.263

- nivo 1

293.999.138

314.000.502

- nivo 2

147.468.296

150.719.761

- nivo 3

0

0

 
 
 

Skupina je pri vrednotenju finančnih sredstev po pošteni vrednosti sledila naslednji hierarhiji nivojev cen:

  • Nivo 1: vrednotenje na podlagi tržnih cen, pridobljenih na delujočem trgu za identična sredstva (borzne cene in generične cene, pridobljene v Bloombergovem sistemu). V to skupino smo razvrstili tista finančna sredstva, za katera obstajajo tržne cene na delujočem trgu. Prav tako smo v to skupino razvrstili izvedene finančne instrumente, ki kotirajo na trgu.
  • Nivo 2: vrednotenje z uporabo primerljivih tržnih podatkov (razen kotirajočih cen identičnih sredstev), pridobljenih posredno ali neposredno za identično ali podobno sredstvo;
  • Nivo 3: vrednotenje na podlagi modelov vrednotenja z uporabo pretežno netržnih podatkov (»unobservable market inputs«). V to skupino smo razvrstili naložbe v delnice podjetij, za katere ne obstaja delujoč trg in jih vrednotimo z uporabo modelov vrednotenja, ki vsebujejo pretežno netržne podatke, ter naložbe v vrednostne papirje, vrednotene po nabavni vrednosti, ker poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo oceniti. Uporabljeni modeli vrednotenja so predstavljeni v poglavju 3.5.

Prerazvrstitev finančnih sredstev

Posamezne družbe v Skupini so že v letu 2008 skladno s spremembami MSRP (MRS 39.50) in skladno z MRS 39.54 koristile možnost prerazvrstitve finančnih sredstev. V letu 2011 so bila dodatno prerazvrščena posamezna finančna sredstva, in sicer Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb znesek 17 mio EUR iz skupine finančnih naložb "AFS" v skupino finančnih sredstev "HTM". Učinki vseh prerazvrstitev so prikazani v nadaljevanju.


Prerazvrstitve iz kategorije »razpoložljiva za prodajo« v kategorijo »posojila in terjatve« 

 

 

v EUR

 

 Leto 2011

Leto 2010

Znesek prerazvrščenih finančnih sredstev v letu

6.339.066

0

Efektivna obrestna mera na dan prerazvrstitve

14%

0

Knjigovodska vrednost vseh prerazvrščenih sredstev na dan 31.12.

44.763.595

54.672.139

Poštena vrednost vseh prerazvrščenih sredstev na dan 31.12.

44.708.640

54.672.139

Vpliv na vseobsegajoči donos, če prerazvrstitve ne bi bilo

21.640

0

Vpliv na poslovni izid, če prerazvrstitve ne bi bilo

144.641

11.761

Izgube pri odtujitvi prerazvrščenih sredstev

350.245

164.460

Ocenjen znesek denarnih tokov

62.747.215

77.217.669

 
 
 

Prerazvrstitve iz kategorije »razpoložljiva za prodajo« v kategorijo »v posesti do zapadlosti«

 

 

v EUR

 

Leto 2011

Leto 2010

Znesek prerazvrščenih finančnih sredstev

31.054.332

0

Efektivna obrestna mera na dan prerazvrstitve

6%

-

Knjigovodska vrednost vseh prerazvrščenih sredstev na dan 31.12.

81.585.780

71.753.486

Poštena vrednost vseh prerazvrščenih sredstev na dan 31.12.

80.040.798

75.789.089

Vpliv na vseobsegajoči donos, če prerazvrstitve ne bi bilo

-1.574.884

4.035.603

Vpliv na poslovni izid, če prerazvrstitve ne bi bilo

1.402.846

0

Dobički od prodaje prerazvrščenih sredstev

0

81.063

Ocenjen znesek denarnih tokov

110.725.011

91.513.556

 
 
 

Prerazvrstitve iz kategorije »vrednotena po pošteni vrednosti« v kategorijo »razpoložljiva za prodajo«

 

 

v EUR

 

Leto 2011

Leto 2010

Znesek prerazvrščenih finančnih sredstev

930.985

0

Efektivna obrestna mera na dan prerazvrstitve

0

0

Knjigovodska vrednost vseh prerazvrščenih sredstev na dan 31.12.

648.297

0

Poštena vrednost vseh prerazvrščenih sredstev na dan 31.12.

648.297

0

Vpliv na vseobsegajoči donos, če prerazvrstitve ne bi bilo

0

0

Vpliv na poslovni izid, če prerazvrstitve ne bi bilo

-214.367

0

Dobički od prodaje prerazvrščenih sredstev

0

0

Ocenjen znesek denarnih tokov

648.297

0

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.