6.11 Kapital

Dokapitalizacija

Osnovni kapital Zavarovalnice na 31. 12. 2011 znaša 73.701.392 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 50 mio EUR iz zadržanega čistega poslovnega izida po sklepu skupščine Zavarovalnice 21. 6. 2011. Kapital Zavarovalnice je razdeljen na 22.735.148 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic. Vse delnice so v celoti plačane.

V nadaljevanju je prikazanih 10 največjih lastnikov delnic Zavarovalnice Triglav

 

2011

2011

2010

2010

Delničarji

Lastniški delež

(v %)

Število delnic

Lastniški delež

(v %)

Število delnic

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ljubljana, Slovenija

34,47

7.836.628

34,47

7.836.628

Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Slovenija

28,07

6.380.728

28,07

6.380.728

Nova ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Slovenija

3,06

696.213

3,06

696.213

Claycroft Limited, Nicosia, Ciper

1,78

404.460

0,92

210.000

NFD 1 delniški investicijski sklad, d.d., Ljubljana, Slovenija

1,63

371.187

1,63

371.187

Poteza Naložbe, d.o.o., Ljubljana, Slovenija

1,52

346.570

1,52

346.570

Hypo Alpe Adria Bank AG Klagenfurt/ Celovec, Avstrija

1,24

282.055

1,23

280.720

HIT, d.d., Nova Gorica, Slovenija

1,12

255.408

1,12

255.408

Salink Limited, Nicosia, Ciper

0,89

202.414

0,0

0

Unicredit Bank Austria, Dunaj, Avstrija

0,81

184.648

0,81

183.772

Ostali delničarji (posamezni manj kot 1%)

25,41

5.774.837

27,17

6.173.922

SKUPAJ

100,00

22.735.148

100,00

22.735.148

 
 
 

Vrednost delnice

S 5. 12. 2011 je bila delnica Zavarovalnice Triglav z oznako ZVTG premeščena iz Standardne v Prvo kotacijo segmenta delnic. Z uvrstitvijo delnic v Prvo kotacijo si Zavarovalnica zagotavlja najvidnejši položaj med izdajatelji na Ljubljanski borzi. V nadaljevanju je navedena objavljena vrednost delnice na Ljubljanski borzi na bilančni dan. 

Delnice

 

 

v EUR

 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Objavljena vrednost delnice

10,00

17,61

Knjigovodska vrednost delnice

19,25

21,19

 

Dokumenti

 
 
 

Dividende

 

Leto 2011

Leto 2010

Znesek, namenjen dividendam

Še ni določeno

9.094.059

Vrednost dividende na delnico

 

0,40

 

Dokumenti

 
 
 

Odobreni kapital

Uprava Zavarovalnice je skladno s Statutom v obdobju do 28. 6. 2016 pooblaščena povečati osnovni kapital zavarovalnice za največ 11.055.208,77 EUR z izdajo novih delnic za denarne vložke. O izdaji novih delnic, višini povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic odloča Uprava Zavarovalnice s soglasjem Nadzornega sveta.

Zavarovalnica pravice do povečanja osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala še ni izkoristila.

Rezerve iz dobička

Poleg zakonskih in statutarnih rezerv so skladno z MSRP med rezervami iz dobička izkazane tudi rezerve za izravnavo kreditnih tveganj in druge rezerve iz dobička.

Uprava ima skladno z Zakonom o gospodarskih družbah možnost iz čistega dobička oblikovati druge rezerve, vendar največ do polovice zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi za obvezne namene. Pri oblikovanju navedenih rezerv se poleg preudarnega upravljanja tveganj upošteva zlasti predvidene strateške potrebe družbe po kapitalu ob upoštevanju virov za njegovo zagotavljanje.

Oblikovanje in način izračuna izravnalnih rezervacij je v Republiki Sloveniji predpisan z ZZavar ter v Republiki Črni Gori in Srbiji z lokalno zakonodajo. V navedenih zakonskih predpisih so izravnalne rezervacije opredeljene kot zavarovalno-tehnične rezervacije. Njihovo oblikovanje oziroma črpanje pa naj bi bilo pripoznano preko poslovnega izida. Ker so omenjene zahteve v neskladju z MSRP, zavarovalnice izravnalne rezervacije izkazujejo v okviru rezerv iz dobička, kar je skladno z MSRP. Vse spremembe teh rezervacij se pripoznajo neposredno v izkazu sprememb lastniškega kapitala kot povečanje oziroma zmanjšanje čistega izida poslovnega leta.

Če bi bili konsolidirani računovodski izkazi pripravljeni skladno z zahtevami Zakona o zavarovalništvu, bi bil čisti poslovni izid leta 2011 nižji za 936.144 EUR (2010: 574.316 EUR). Čisti poslovni izid poslovnega leta bi tako znašal 46.561.097 EUR (2010: 26.075.492 EUR). Skladno z zahtevami Zakona o zavarovalništvu bi bil znesek omenjenih rezerv izkazan med zavarovalno-tehničnimi rezervacijami in le-te bi na 31. 12. 2011 znašale 2.269.008.810 EUR (2010: 2.304.352.114 EUR).

Rezerve za lastne delnice in lastne delnice (kot odbitna postavka)

V letu 2008 je Slovenijales, d.d., pridobila delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., in sicer 24.312 delnic v vrednosti 364.680 EUR. Te so v konsolidiranem izkazu finančnega položaja izkazane v okviru kapitala kot odbitna postavka v navedeni višini. Za te delnice so oblikovane v enaki višini rezerve za lastne delnice (oblikovanje iz zadržanega čistega poslovnega izida).

Presežek iz prevrednotenja

Presežek iz prevrednotenja izkazuje spremembe v pošteni vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo. Zneski presežka iz prevrednotenja so zmanjšani za znesek odloženih davkov. Spremembe presežka iz prevrednotenja so podrobneje prikazane v izkazu vseobsegajočega donosa v poglavju III – Konsolidirani računovodski izkazi (Konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosa).

Prevedbeni popravek kapitala

Prevedbeni popravek kapitala oz. prevedbena razlika se nanaša na tečajne razlike pri prevedbi oz. uskupinjevanju računovodskih izkazov odvisnih družb. V letu 2011 znašajo prevedbene razlike 567.604 EUR (2010: 538.760 EUR). Prevedbene razlike so v največji meri posledica padca tečaja srbskega dinarja (RSD).

Pojasnila k izkazu sprememb lastniškega kapitala

  • V izkazu sprememb lastniškega kapitala za leto 2011 je prikazano povečanje osnovnega kapitala, ki ga je izvedla Zavarovalnica Triglav. Osnovni kapital je bil povečan za 50 mio EUR iz zadržanega čistega poslovnega izida po sklepu skupščine Zavarovalnice z dne 21. 6. 2011. Povečanje osnovnega kapitala je bilo v sodni register vpisano 28. 6. 2011.
  • Na podlagi sklepa skupščine z dne 21. 6. 2011 o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 je bilo 160 mio EUR razporejenih v druge rezerve iz dobička, 9 mio EUR pa je bilo namenjenih za izplačilo dividend delničarjem. Zmanjšanje kapitala neobvladujočih lastnikov iz naslova izplačila dividend v višini 22 tisoč EUR se nanaša na dividende, ki jih je izplačevala Pozavarovalnica Triglav RE neobvladujočim lastnikom.
  • Rezerve za izravnavo kreditnih tveganj so se povečale za 1,4 mio EUR in so bile oblikovane iz čistega dobička poslovnega leta v višini 936 tisoč EUR (885 tisoč EUR čisti dobiček obvladujočih lastnikov in 51 tisoč EUR čisti dobiček neobvladujočih lastnikov). Razlika v višini 494 tisoč EUR je bila prenesena neposredno iz drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij, oblikovanih v preteklih letih. Rezerve za izravnavo kreditnih tveganj imajo oblikovane družbe Zavarovalnica Triglav, Pozavarovalnica Triglav RE, Triglav Osiguranje Beograd in Lovćen Osiguranje.
  • Zmanjšanje kapitalskih rezerv izhaja iz odkupa deležev od neobvladujočih lastnikov družb Triglav Naložbe v višini 675 tisoč EUR, Triglav Osiguruvanje Skopje v višini 520 tisoč EUR in Triglav Osiguranje Banja Luka v višini 2 tisoč EUR. Navedene spremembe lastniških deležev so vplivale tudi na zmanjšanje kapitala neobvladujočih lastnikov in so opisane v poglavju 1.6 Splošno/Konsolidacija in Skupina Triglav.
  • Hkrati so se kapitalske rezerve povečale za 745 tisoč EUR zaradi pripoznanja nepremičnin v družbi Triglav Osiguranje Zagreb. Pripoznanje izhaja iz vpisa nepremičnin v sodni register na osnovi delitvene bilance med Zavarovalnico Triglav in Triglav Osiguranjem Zagreb iz leta 1993. Skupno so se tako kapitalske rezerve zmanjšale za 451 tisoč EUR.
 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.