6. Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja

6.1 Neopredmetena sredstva

Neopredmetena sredstva

 

 

 

 

 

v EUR

 

Dobro ime

Pogodbene pravice in vrednost pridobljenega posla

Druga neopredmetena sredstva

Dolgoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

SKUPAJ

NABAVNA VREDNOST

 

 

 

 

 

Stanje 1. 1. 2010

6.672.656

25.054.033

32.749.707

37.493.637

101.970.033

- povečanje

125.266

0

5.597.608

1.080.279

6.803.153

- zmanjšanja

0

0

-881.573

0

-881.573

- oslabitve

-4.337.295

0

0

0

-4.337.295

- tečajne razlike

0

0

-58.604

13.431

-45.173

Stanje 31. 12. 2010

2.460.627

25.054.033

37.407.138

38.587.347

103.509.145

- povečanje

0

0

7.386.089

489.438

7.875.527

- zmanjšanja

0

0

-2.748.925

-1.625.982

-4.374.907

- oslabitve

-1.312.384

0

0

 

-1.312.384

- drugo

0

0

223.623

0

223.623

- tečajne razlike

0

0

-21.428

-81.795

-103.223

Stanje 31. 12. 2011

1.148.243

25.054.033

42.246.497

37.369.008

105.817.781

POPRAVEK VREDNOSTI

 

 

 

 

 

Stanje 1. 1. 2010

0

-13.255.446

-15.208.245

0

-28.463.691

- amortizacija

0

-7.870.646

-2.859.067

0

-10.729.713

- odtujitve

0

0

806.091

0

806.091

- oslabitve

0

-3.927.941

0

0

-3.927.941

- druge spremembe

0

0

0

0

0

- tečajne razlike

0

0

24.217

0

24.217

Stanje 31. 12. 2010

0

-25.054.033

-17.237.004

0

-42.291.037

- amortizacija

0

0

-2.946.727

0

-2.946.727

- odtujitve

0

0

2.765.866

0

2.765.866

- oslabitve

0

0

0

0

-1.312.384

- tečajne razlike

0

0

-12.419

0

-12.419

Stanje 31. 12. 2011

0

-25.054.033

-17.430.284

0

-43.796.701

NEODPISANA VREDNOST

 

 

 

 

 

Stanje 31. 12. 2010

2.460.627

0

20.170.134

38.587.347

61.218.108

Stanje 31. 12. 2011

1.148.243

0

24.816.213

37.369.008

63.333.464

 

Dokumenti

 
 
 

Druga neopredmetena sredstva predstavljajo licence in računalniške programe.

Skupina nima neopredmetenih sredstev, ki bi bila zastavljena kot jamstvo za obveznosti.
Na 31. 12. 2011 znašajo obveznosti do dobaviteljev za neopredmetena sredstva 689.814 EUR (na 31. 12. 2010 so te obveznosti znašale 1.523.409 EUR).

Amortizacija tekočega leta je v izkazu poslovnega izida izkazana v različnih postavkah. Podrobnosti so razvidne iz razdelitve stroškov po naravnih in funkcionalnih skupinah v poglavju 7.11 Stroški pridobivanja zavarovanj in ostali obratovalni stroški.

Na 31. 12. 2011 znaša vrednost neopredmetenih sredstev z nedoločljivo dobo uporabnosti 9.368 EUR in je v primerjavi s preteklim letom nespremenjena. Omenjeni znesek se nanaša na licenco, katere trajanje ni pogodbeno opredeljeno.

Skupina nima posamičnih neopredmetenih sredstev, ki bi bila pomembna za konsolidirane računovodske
izkaze.

Dobro ime

 

 

 

 

v EUR

Dobro ime je bilo ugotovljeno

Stanje na
31. 12. 2010

Povečanje v tekočem letu

Zmanjšanje v tekočem letu

Stanje na
31. 12. 2011

- pri prevzemu Triglav Osiguranje, a.d.o, Beograd

1.312.384

0

-1.312.384

0

- pri dodatnem nakupu kapitalskega deleža  TRI-PRO, d.o.o.

112.759

0

0

112.759

- pri dodatnem nakupu kapitalskega deleža Golf Arboretum, d.o.o.

146.422

0

0

146.422

- pri dodatnem nakupu kapitalskega deleža Lovćen Osiguranje, a.d. 

763.796

0

0

763.796

- pri prvi konsolidaciji družbe Sarajevostan, d.o.o. 

125.266

0

0

125.266

SKUPAJ VREDNOST DOBREGA IMENA

2.460.627

0

-1.312.384

1.148.243

 

Dokumenti

 
 
 

Na dan 31. 12. 2011 je bil narejen preizkus dobrega imena za zgoraj navedene postavke. Pri posameznih postavkah je izračun pokazal potrebo po oslabitvi dobrega imena pri družbi Triglav Osiguranju, a.d.o., Beograd. Vrednost oslabitve dobrega imena znaša 1,3 mio EUR in je izkazana v drugih odhodkih (glej poglavje 7.13).

Spremenjene okoliščine oziroma nova dejstva, ki so vplivala na oslabitev dobrega imena v Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd, so naslednja:

  • nedoseganja plana poslovanja in poslovanje z izgubo;
  • znižanje pričakovanj glede dolgoročne donosnosti ob prevzetih tveganjih naložbe predvsem na račun poslabšane učinkovitosti poslovanja in produktivnosti virov, uporabljenih za poslovanje.

Pri preizkusu oslabitve dobrega imena za datum poročanja je bila uporabljena konstantna nominalna diskontna stopnja v višini 18,71% skozi celotno napovedno obdobje (podrobne projekcije in rezidual), stopnja pa je bila tudi skladna z nominalno komponento pričakovanih denarnih tokov, izpeljano iz dolgoročnih pričakovanj mednarodnih finančnih institucij. Projekcije za obdobje nekonstantne rasti so bile izdelane za obdobje 14 let, po tem pa je bilo predpostavljeno obdobje konstantne rasti. Obdobje nekonstantne rasti, daljše od 5 let, je bilo uporabljeno zaradi pričakovanj o dolgoročnosti konvergenčnega gospodarskega razvoja države, v kateri ocenjevano podjetje posluje. Posledično zavarovalnega trga k bolj razvitim državam, zaradi možnosti upoštevanja ključnih sprememb parametrov vrednosti (donosnosti in tveganj poslovanja) ob splošnem razvoju zavarovalnih trgov in izvedbi načrtovanih ukrepov oziroma vplivu njihovih učinkov na poslovanje družbe skladno z usmeritvijo Strategije Skupine. Zaradi tega naj bi ocenjevana družba dosegla trajnejšo dobičkonosnost iz osnovne dejavnosti v obdobju Strategije in hkrati opravila prehod na standarde Skupine. Praksa razvoja zavarovalnih trgov v primerljivih bolj razvitih državah kaže, da se lahko ob pričakovanem razvoju ustreznih varoval v premoženju in poslovanju družbe ter pričakovani stabilizaciji rasti obsega zavarovanj in pogojev poslovanja na zavarovalnem trgu pričakuje zmerne in konstantne rasti denarnih tokov ter se tako zmanjša verjetnost in vpliv morebitne napačne osnove za oceno vrednosti pričakovanih denarnih tokov rezidualnega konstantnega obdobja. Pri ekstrapolaciji projekcij so se generalno uporabili padajoči odstotki rasti parametrov vrednosti v okviru pričakovanih dolgoročnih rasti dejavnosti v državi poslovanja. Ukrepi in njihovi učinki so pričakovani na osnovi izkušenj drugih družb v Skupini, prilagojeni za trg in družbo. Nominalna stopnja rasti denarnih tokov v neskončnost je znašala 3% in je bila izpeljana iz pričakovane dolgoročne rasti gospodarstva gospodarsko najmočnejše države EU s pribitkom pričakovane dolgoročne razlike v inflaciji med državo, v kateri ocenjevano podjetje posluje, in gospodarsko najmočnejše države EU.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.