7.11 Stroški pridobivanja zavarovanj in ostali obratovalni stroški

Kosmati obratovalni stroški po funkcionalnih skupinah v primerjavi s preteklim letom

 

 

v EUR

 

Leto 2011

Leto 2010

 Stroški pridobivanja zavarovanj

130.633.388

132.463.862

 Drugi obratovalni stroški

72.674.935

75.672.113

 Cenilni stroški *

27.051.459

27.293.056

 Stroški upravljanja sredstev **

4.457.480

4.468.219

Stroški nezavarovalne dejavnosti***

51.580.768

53.241.072

 SKUPAJ

286.398.030

293.138.322

* Cenilni stroški so sestavni del obračunanih kosmatih zneskov škod.
** Stroški upravljanja sredstev so izkazani med finančnimi odhodki.
*** Stroški nezavarovalne dejavnosti so v celoti izkazani med drugimi odhodki.

 
 
 

Kosmati obratovalni stroški po naravnih vrstah in dejavnostih za leto 2011

 

 

 

 

 

 

v EUR

 

Premoženjska zavarovanja

Življenjska zavarovanja

Zdravstvena zavarovanja

Skupaj stroški za zavarovalno dejavnost

Stroški nezavarovalne dejavnosti

SKUPAJ

1. Stroški pridobivanja zavarovanj (provizije)

22.398.579

7.427.193

1.100.645

30.926.417

0

30.926.417

2. Nabavna vrednost prodanega blaga

0

0

0

0

24.487.665

24.487.665

3. Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje

8.250.860

1.417.868

410.098

10.078.826

1.519.769

11.598.595

4. Stroški dela

101.866.040

17.537.707

3.082.402

122.486.149

13.709.451

136.195.600

     - plače zaposlenih

71.964.627

12.651.387

2.199.129

86.815.143

9.337.651

96.152.794

     - stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

17.503.908

2.502.390

384.435

20.390.733

2.261.332

22.652.065

     - drugi stroški dela

12.397.505

2.383.930

498.838

15.280.273

2.110.468

17.390.741

5. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti skupaj z dajatvami

2.631.096

326.048

86.014

3.043.158

0

3.043.158

6. Drugi obratovalni stroški

57.611.957

12.793.024

3.469.465

73.874.446

15.363.047

89.237.493

     - stroški reprezentance, reklame, sejmov

14.073.868

3.006.432

402.636

17.482.936

0

17.482.936

     - stroški materiala in energije

6.264.219

1.102.880

176.540

7.543.639

2.386.304

9.929.943

     - stroški storitev zdrževanja

5.439.806

2.166.404

920.901

8.527.111

0

8.527.111

     - povračila stroškov v zvezi z delom

4.190.265

604.740

90.479

4.885.484

0

4.885.484

     - stroški intelektualnih in osebnih storitev

3.061.473

646.495

109.676

3.817.644

0

3.817.644

     - dajatve (članarine, prispevki)

1.961.434

560.636

101.451

2.623.521

0

2.623.521

     - stroški storitev prometa in zvez

3.585.162

1.059.765

451.258

5.096.185

0

5.096.185

     - stroški zavarovalnih premij

1.728.705

248.623

24.920

2.002.248

0

2.002.248

     - stroški plačilnega prometa in bančnih storitev

2.444.701

1.248.696

287.235

3.980.632

0

3.980.632

     - najemnine in zakupnine

6.448.076

932.602

312.305

7.692.983

0

7.692.983

     - stroški storitev strokovnega zobraževanja

801.460

186.551

52.189

1.040.200

0

1.040.200

     - ostali stroški storitev

7.612.788

1.029.200

539.875

9.181.863

12.976.743

22.158.606

SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI

192.758.532

39.501.840

8.148.624

240.408.996

55.079.932

295.488.928

 Izločitev v konsolidaciji

-1.973.618

-2.343.447

-1.274.669

-5.591.734

-3.499.164

-9.090.898

SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI

190.784.914

37.158.393

6.873.955

234.817.262

51.580.768

286.398.030

 
 
 

Obratovalni stroški po naravnih vrstah in funkcionalnih skupinah za leto 2011

 

 

 

 

 

 

v EUR

 

SKUPAJ             

Stroški pridobivanja zavarovanj

Cenilni stroški

Stroški upravljanja sredstev

Drugi obratovalni stroški

Stroški nezavarovalne dejavnosti

1. Stroški pridobivanja zavarovanj (provizije)

30.926.417

28.759.749

10.185

3

2.156.480

0

2. Nabavna vrednost prodanega blaga

24.487.665

0

0

0

0

24.487.665

3. Amortizacija sredstev, potrebnih  za obratovanje

11.598.595

3.768.743

1.360.918

286.235

4.662.930

1.519.769

4. Stroški dela

136.195.600

64.153.649

19.097.691

2.820.239

36.414.570

13.709.451

     - plače zaposlenih

96.152.794

45.195.525

13.471.487

2.131.586

26.016.545

9.337.651

     - stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

22.652.065

10.932.949

3.018.003

365.695

6.074.086

2.261.332

     - drugi stroški dela

17.390.741

8.025.175

2.608.201

322.958

4.323.939

2.110.468

5. Stroški storitev fizičnih Oseb, ki ne opravljajo dejavnosti skupaj z dajatvami

3.043.158

1.461.815

838.708

4.211

738.424

0

6. Drugi obratovalni stroški

89.237.493

36.406.714

5.743.957

1.346.792

30.376.983

15.363.047

 - stroški reprezentance, reklame, sejmov

17.482.936

15.068.714

78.198

28.374

2.307.650

0

      - stroški materiala in energije

9.929.943

3.544.580

1.246.610

121.069

2.631.380

2.386.304

     - stroški storitev vzdrževanja

8.527.111

1.911.380

792.786

262.825

5.560.120

0

      - povračila stroškov v zvezi    z delom

4.885.484

3.750.931

193.939

119.439

821.175

0

      - stroški intelektualnih in osebnih  storitev

3.817.644

744.662

560.597

418.871

2.093.514

0

      - dajatve (članarine, prispevki)

2.623.521

994.542

156.884

139.312

1.332.783

0

      - stroški storitev prometa in zvez

5.096.185

2.492.008

616.672

75.392

1.912.113

0

      - stroški zavarovalnih premij

2.002.248

640.942

426.507

23.760

911.039

0

      - stroški plačilnega prometa in bančnih storitev

3.980.632

1.280.203

46.645

42.812

2.610.972

0

      - najemnine in zakupnine

7.692.983

4.172.865

571.118

26.661

2.922.339

0

      - stroški storitev strokovnega izobraževanja

1.040.200

368.291

139.822

25.735

506.352

0

      - ostali stroški storitev

22.158.606

1.437.596

914.179

62.542

6.767.546

12.976.743

SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI

295.488.928

134.550.670

27.051.459

4.457.480

74.349.387

55.079.932

Izločitev v konsolidaciji

-9.090.898

-3.917.282

 

 

-1.674.452

-3.499.164

SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI

286.398.030

130.633.388

27.051.459

4.457.480

72.674.935

51.580.768

 
 
 

Kosmati obratovalni stroški po naravnih vrstah in dejavnostih za leto 2010

 

 

 

 

 

 

v EUR

 

Premoženjska zavarovanja

Življenjska zavarovanja

Zdravstvena zavarovanja

Skupaj stroški za zavarovalno dejavnost

Stroški nezavarovalne dejavnosti

SKUPAJ

1. Stroški pridobivanja  zavarovanj (provizije)

19.969.054

7.454.637

1.449.267

28.872.958

0

28.872.958

2. Nabavna vrednost Prodanega blaga

0

0

0

0

27.122.451

27.122.451

3. Amortizacija sredstev,Potrebnih za obratovanje

7.818.809

1.731.276

497.996

10.048.081

1.183.681

11.231.762

4. Stroški dela

107.462.541

18.245.297

3.370.341

129.078.178

12.827.767

141.905.945

     - plače zaposlenih

75.042.487

13.019.567

2.624.233

90.686.287

9.237.829

99.924.116

       - stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

18.172.376

2.669.039

422.891

21.264.306

1.508.220

22.772.526

      - drugi stroški dela

14.247.677

2.556.690

323.217

17.127.585

2.081.718

19.209.303

5. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti skupaj z dajatvami

3.252.646

399.646

131.030

3.783.322

0

3.783.322

6. Drugi obratovalni stroški

57.374.623

12.271.206

4.660.532

74.306.361

14.947.452

89.253.813

     - stroški reprezentance, reklame, sejmov

14.553.931

2.765.657

545.084

17.864.671

0

17.864.671

     - stroški materiala in energije

6.251.450

1.262.284

188.734

7.702.468

1.971.015

9.673.483

     - stroški storitev vzdrževanja

5.593.884

1.926.923

1.259.920

8.780.727

0

8.780.727

     - povračila stroškov v zvezi z  delom

4.954.104

721.951

120.013

5.796.068

0

5.796.068

     - stroški intelektualnih in osebnih storitev

1.947.079

519.655

301.918

2.768.653

0

2.768.653

     - dajatve (članarine, prispevki)

3.077.208

562.432

114.931

3.754.571

0

3.754.571

     - stroški storitev prometa in zvez

3.936.276

928.616

475.393

5.340.285

0

5.340.285

     - stroški zavarovalnih premij

1.570.868

266.370

13.092

1.850.330

0

1.850.330

     - stroški plačilnega prometa in bančnih storitev

2.525.540

1.302.811

268.006

4.096.357

0

4.096.357

     - najemnine in zakupnine

4.730.447

906.691

895.444

6.532.582

0

6.532.582

     - stroški storitev strokovnega zobraževanja

810.401

202.545

57.104

1.070.049

0

1.070.049

     - ostali stroški storitev

7.423.437

905.271

420.892

8.749.600

12.976.437

21.726.037

SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI

195.877.673

40.102.061

10.109.166

246.088.900

56.081.351

302.170.251

 Izločitev v konsolidaciji

-1.596.277

-2.569.594

-2.025.778

-6.191.649

-2.840.279

-9.031.929

SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI

194.281.396

37.532.467

8.083.388

239.897.251

53.241.072

293.138.322

 
 
 

 Obratovalni stroški po naravnih vrstah in funkcionalnih skupinah za leto 2010

 

 

 

 

 

 

v EUR

 

SKUPAJ             

Stroški pridobivanja zavarovanj

Cenilni stroški

Stroški upravljanja sredstev

Drugi obratovalni stroški

Stroški nezavarovalne dejavnosti

1. Stroški pridobivanja zavarovanj (provizije)

28.872.958

26.363.631

99.602

5.296

2.404.431

0

2. Nabavna vrednost prodanega blaga

27.122.451

0

0

0

0

27.122.451

3. Amortizacija sredstev, potrebnih  za obratovanje

11.231.762

3.163.976

1.466.026

305.243

5.112.835

1.183.681

4. Stroški dela

141.905.945

68.081.745

19.181.717

3.215.115

38.599.601

12.827.767

     - plače zaposlenih

99.924.116

48.221.952

13.369.190

2.344.098

26.751.048

9.237.829

     - stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

22.772.526

10.988.343

3.036.740

391.846

6.847.376

1.508.220

     - drugi stroški dela

19.209.303

8.871.450

2.775.787

479.170

5.001.177

2.081.718

5. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti skupaj z dajatvami

3.783.322

1.688.529

1.129.727

27.572

937.494

0

6. Drugi obratovalni stroški

89.253.813

37.097.020

5.415.985

1.079.936

30.713.420

14.947.452

 - stroški reprezentance, reklame, sejmov

17.864.671

15.754.857

142.444

50.160

1.917.211

0

      - stroški materiala in energije

9.673.483

3.671.401

1.136.892

100.004

2.794.171

1.971.015

      - stroški storitev vzdrževanja

8.780.727

2.029.935

837.091

210.908

5.702.792

0

      - povračila stroškov v zvezi  z delom

5.796.068

4.403.453

267.568

111.597

1.013.451

0

      - stroški intelektualnih in osebnih  storitev

2.768.653

660.900

243.063

323.018

1.541.672

0

      - dajatve (članarine, prispevki)

3.754.571

1.662.549

225.255

46.126

1.820.640

0

      - stroški storitev prometa in zvez

5.340.285

2.513.379

733.572

73.512

2.019.822

0

      - stroški zavarovalnih premij

1.850.330

593.209

308.274

38.748

910.099

0

      - stroški plačilnega prometa in bančnih storitev

4.096.357

869.038

80.384

18.209

3.128.725

0

      - najemnine in zakupnine

6.532.582

3.015.738

315.220

23.261

3.178.362

0

      - stroški storitev strokovnega izobraževanja

1.070.049

441.445

147.892

40.023

440.689

0

      - ostali stroški storitev

21.726.037

1.481.116

978.329

44.371

6.245.785

12.976.437

SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI

302.170.251

136.394.901

27.293.056

4.633.162

77.767.781

56.081.351

Izločitev v konsolidaciji

-9.031.929

-3.931.039

0

-164.942

-2.095.668

-2.840.279

SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI

293.138.322

132.463.862

27.293.056

4.468.220

75.672.113

53.241.072

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.