Poročanje po območjih poslovanja

Poročanje po območjih poslovanja na dan 31. 12. 2011

          v EUR
  Slovenija Tujina SKUPAJ (pred izločitvami) Izločitve SKUPAJ (po izločitvah)
SREDSTVA 3.015.049.209 376.519.936 3.391.569.145 -429.569.041 2.962.000.104
Neopredmetena sredstva 50.731.242 11.453.980 62.185.222 1.148.243 63.333.465
Opredmetena osnovna sredstva  86.280.649 42.528.033 128.808.682 0 128.808.682
Odložene terjatve za davek 38.475.326 2.185.917 40.661.243 0 40.661.243
Naložbene nepremičnine 64.166.737 21.639.005 85.805.742 10.979.148 96.784.890
Finančne naložbe v družbah v skupini 336.061.478 7.851.509 343.912.987 -323.408.424 20.504.563
Finančne naložbe v pridruženih družbah 2.125.551.370 200.472.450 2.326.023.820 0 2.326.023.820
Finančna sredstva 1.770.552.792 190.786.654 1.961.339.446 0 1.961.339.446
 Finančne naložbe: 370.997.749 68.714.498 439.712.247 0 439.712.247
- v posojila in depozite 211.599.458 33.618.823 245.218.281 0 245.218.281
- v posesti do zapadlosti 1.117.989.900 74.875.825 1.192.865.725 0 1.192.865.725
- razpoložljive za prodajo 69.965.684 13.577.507 83.543.191 0 83.543.191
- vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 354.998.578 9.685.796 364.684.374 0 364.684.374
Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 81.923.035 18.663.286 100.586.321 -56.603.238 43.983.083
Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 213.401.379 53.183.785 266.585.164 -61.535.894 205.049.270
Terjatve 84.628.155 36.148.916 120.777.071 -2.217.748 118.559.323
- terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 64.234.278 5.298.781 69.533.059 -28.793.585 40.739.474
- terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 435.240 24.269 459.509 0 459.509
- terjatve za odmerjeni davek 64.103.706 11.711.819 75.815.525 -30.524.561 45.290.964
- druge terjatve 6.665.824 6.080.258 12.746.082 -148.876 12.597.206
Druga sredstva 10.309.954 12.461.713 22.771.667 0 22.771.667
Denar in denarni ustrezniki 1.482.215 0 1.482.215 0 1.482.215
Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 50.731.242 11.453.980 62.185.222 1.148.243 63.333.465
KAPITAL IN OBVEZNOSTI 3.015.049.209 376.519.936 3.391.569.145 -429.569.040 2.962.000.104
Kapital 690.276.727 79.883.688 770.160.415 -280.690.577 489.469.838
   Kapital lastnikov obvladujoče družbe 690.276.727 79.883.688 770.160.415 -304.895.482 465.264.933
     - osnovni kapital 250.215.863 82.004.005 332.219.868 -258.518.466 73.701.402
     - kapitalske rezerve 72.118.328 1.762.969 73.881.297 -20.677.221 53.204.076
     - rezerve iz dobička 216.767.136 18.185.172 234.952.308 -4.125.488 230.826.820
     - presežek iz prevrednotenja 21.168.811 -1.811.862 19.356.949 -16.569.974 2.786.975
     - zadržani čisti poslovni izid 76.434.327 -15.741.759 60.692.568 442.652 61.135.220
     - čisti poslovni izid poslovnega leta 53.572.262 -1.811.211 51.761.051 -5.585.319 46.175.732
     - Prevedbeni popravek kapitala 0 -2.703.626 -2.703.626 138.334 -2.565.292
   Neobvladujoči delež kapitala 0 0 0 24.204.905 24.204.905
Podrejene obveznosti 42.432.090 1.363.938 43.796.028 -2.863.938 40.932.090
Zavarovalno-tehnične rezervacije 1.705.835.686 220.569.620 1.926.405.306 -56.758.425 1.869.646.881
- prenosne premije 246.082.775 63.739.458 309.822.233 -18.081.835 291.740.398
- matematične rezervacije 806.053.274 39.411.660 845.464.934 0 845.464.934
- škodne rezervacije 629.969.034 114.171.806 744.140.840 -38.676.590 705.464.250
- druge zavarovalno-tehnične rezervacije 23.730.603 3.246.696 26.977.299 0 26.977.299
Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 354.900.127 9.595.764 364.495.891 0 364.495.891
Rezervacije za zaposlence 9.037.774 1.354.391 10.392.165 0 10.392.165
Druge rezervacije 11.314.516 7.825.706 19.140.222 0 19.140.222
Odložene obveznosti za davek 9.447.240 166.347 9.613.587 0 9.613.587
Druge finančne obveznosti 54.801.866 30.705.750 85.507.616 -46.016.496 39.491.120
Obveznosti iz poslovanja 74.957.364 12.893.254 87.850.618 -29.989.876 57.860.742
- obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 15.803.708 5.750.642 21.554.350 -626.289 20.928.061
- obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 58.628.262 6.841.354 65.469.616 -29.363.587 36.106.029
- obveznosti za odmerjeni davek 525.394 301.258 826.652 0 826.652
Ostale obveznosti 62.045.819 12.161.478 74.207.297 -13.249.728 60.957.569
 
 
 

Poročanje po območjih poslovanja na dan 31. 12. 2010

          v EUR
  Slovenija Tujina SKUPAJ (pred izločitvami) Izločitve SKUPAJ (po izločitvah)
SREDSTVA 2.959.464.036 342.770.403 3.302.234.439 -277.838.631 3.024.395.808
Neopredmetena sredstva 48.473.062 10.409.686 58.882.748 2.335.360 61.218.108
Opredmetena osnovna sredstva  95.927.127 46.623.532 142.550.660 1 142.550.661
Odložene terjatve za davek 25.660.183 1.884.845 27.545.028 0 27.545.028
Naložbene nepremičnine 56.600.108 16.677.001 73.277.109 10.979.150 84.256.259
Finančne naložbe v družbah v skupini 174.663.984 167.967 174.831.951 -174.831.951 0
Finančne naložbe v pridruženih družbah 97.597.167 0 97.597.167 19.470.572 117.067.739
Finančna sredstva 2.135.353.233 172.386.251 2.307.739.484 -25.289.974 2.282.449.510
 Finančne naložbe: 1.765.043.238 164.803.985 1.929.847.223 -25.289.974 1.904.557.249
- v posojila in depozite 324.231.220 66.003.356 390.234.576 -25.289.973 364.944.602
- v posesti do zapadlosti 234.345.596 19.232.985 253.578.582 0 253.578.582
- razpoložljive za prodajo 1.130.200.741 64.820.293 1.195.021.035 0 1.195.021.035
- vrednotene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida 76.265.680 14.747.351 91.013.031 0 91.013.031
Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 370.309.995 7.582.266 377.892.261 0 377.892.261
Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 83.619.943 18.617.986 102.237.930 -58.016.614 44.221.316
Terjatve 217.103.390 51.866.604 268.969.994 -52.326.034 216.643.960
- terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 85.179.544 41.628.726 126.808.269 1.184.679 127.992.948
- terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 78.462.393 1.849.249 80.311.642 -34.879.635 45.432.007
- terjatve za odmerjeni davek 0 2.427 2.427 0 2.427
- druge terjatve 53.461.454 8.386.203 61.847.656 -18.631.078 43.216.578
Druga sredstva 7.598.631 5.510.207 13.108.838 -159.142 12.949.696
Denar in denarni ustrezniki 15.481.766 18.626.324 34.108.090 0 34.108.090
Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 1.385.441 0 1.385.441 0 1.385.441
KAPITAL IN OBVEZNOSTI 2.959.464.036 342.770.403 3.302.234.439 -277.838.631 3.024.395.808
Kapital 584.220.336 67.578.091 651.798.427 -152.820.619 498.977.808
Kapital večinskih lastnikov 584.220.336 65.942.113 650.162.450 -179.397.414 470.765.036
- osnovni kapital 111.594.955 69.819.541 181.414.496 -157.713.105 23.701.391
- kapitalske rezerve 67.339.398 2.201.354 69.540.752 -15.885.236 53.655.516
- rezerve iz dobička 56.634.268 16.839.063 73.473.332 -4.055.351 69.417.981
- presežek iz prevrednotenja 51.449.286 490.096 51.939.382 -6.418.537 45.520.845
- zadržani čisti poslovni izid 285.920.585 -10.494.693 275.425.891 -6.272.220 269.153.671
- čisti poslovni izid poslovnega leta 11.281.845 -10.746.388 535.458 10.777.835 11.313.293
- Prevedbeni popravek kapitala 0 -2.166.860 -2.166.860 169.199 -1.997.661
Neobvladujoči delež kapitala 0 1.635.978 1.635.978 26.576.794 28.212.772
Podrejene obveznosti 42.432.090 1.365.532 43.797.622 -2.865.532 40.932.090
Zavarovalno-tehnične rezervacije 1.727.856.225 224.993.216 1.952.849.441 -58.016.615 1.894.832.826
- prenosne premije 244.595.553 66.237.342 310.832.894 -14.465.443 296.367.451
- matematične rezervacije 814.805.488 35.042.287 849.847.775 0 849.847.775
- škodne rezervacije 634.829.595 120.449.893 755.279.488 -43.551.171 711.728.317
- druge zavarovalno-tehnične rezervacije 33.625.589 3.263.694 36.889.284 -1 36.889.283
Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 368.298.956 7.784.107 376.083.063 0 376.083.063
Rezervacije za zaposlence 8.620.626 1.657.451 10.278.077 0 10.278.077
Druge rezervacije 10.600.148 7.197.248 17.797.395 0 17.797.395
Odložene obveznosti za davek 16.632.751 178.968 16.811.719 -2.700.880 14.110.839
Druge finančne obveznosti 47.624.635 9.720.939 57.345.574 -22.475.149 34.870.425
Obveznosti iz poslovanja 93.842.632 9.820.090 103.662.723 -35.613.312 68.049.411
- obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 18.087.071 5.546.802 23.633.873 -390.769 23.243.104
- obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 59.092.497 4.058.858 63.151.355 -35.222.543 27.928.812
- obveznosti za odmerjeni davek 16.663.064 214.431 16.877.495 0 16.877.495
Ostale obveznosti 59.335.638 12.474.760 71.810.398 -3.346.524 68.463.874
 
 
 

Skupinski izkaz poslovnega izida po območjih poslovanja za leto 2011 in leto 2010

      v EUR
 
   Leto 2011  Leto 2010
  SKUPAJ Slovenija Tujina SKUPAJ Slovenija Tujina
ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ 916.278.896 758.449.927 157.828.969 946.170.224 785.497.019 160.673.205
- obračunane kosmate zavarovalne premije 989.398.804 816.330.978 173.067.826 1.013.560.225 836.565.987 176.994.238
- obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje -80.087.864 -62.575.390 -17.512.474 -74.371.737 -57.207.348 -17.164.389
- sprememba prenosnih premij 6.967.956 4.694.339 2.273.617 6.981.736 6.138.380 843.356
SKUPAJ PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 148.981.933 134.165.135 14.816.798 181.533.362 166.793.188 14.740.174
PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV V POVEZANIH DRUŽBAH 4.269.157 4.269.157 0 6.332.162 6.332.155 7
-dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode 4.265.615 4.265.615 0 3.525.434 3.525.434 0
-drugi prihodki od finančnih sredstev v povezanih družbah 3.542 3.542 0 2.806.728 2.806.721 7
PRIHODKI OD OSTALIH FINANČNIH SREDSTEV 118.961.870 105.047.057 13.914.813 132.682.857 118.472.214 14.210.643
ČISTI NEIZTRŽENI DOBIČKI NALOŽB ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE 25.750.906 24.848.921 901.985 42.518.343 41.988.819 529.524
DRUGI ZAVAROVALNI PRIHODKI 26.441.506 19.216.379 7.225.127 22.433.024 16.944.604 5.488.420
- prihodki od provizij 17.402.868 15.839.413 1.563.455 14.633.234 12.866.874 1.766.360
- drugi prihodki od zavarovalnih poslov 9.038.638 3.376.966 5.661.672 7.799.790 4.077.730 3.722.060
DRUGI PRIHODKI 57.156.897 49.512.450 7.644.447 61.561.494 54.304.621 7.256.873
ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE 576.117.033 492.922.581 83.194.452 557.704.906 459.480.752 98.224.154
- obračunani kosmati zneski škod 593.872.215 500.889.938 92.982.277 588.325.459 495.735.070 92.590.389
- obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev -22.450.576 -18.400.675 -4.049.901 -30.148.316 -26.622.790 -3.525.526
- spremembe škodnih rezervacij -1.961.843 3.776.081 -5.737.924 -6.334.129 -15.493.421 9.159.292
- odhodki za izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj 6.657.237 6.657.237 0 5.861.892 5.861.892 0
SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ -2.909.572 -8.078.044 5.168.472 62.450.614 58.197.454 4.253.160
SPREMEMBA ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE -11.402.162 -13.398.829 1.996.667 66.351.880 63.677.795 2.674.085
ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE 6.458.995 5.319.138 1.139.857 5.735.228 5.309.382 425.846
OBRATOVALNI STROŠKI 203.308.320 145.854.419 57.453.901 208.135.976 152.806.242 55.329.734
- stroški pridobivanja zavarovanj 130.633.390 97.374.714 33.258.676 132.463.862 100.277.835 32.186.027
- drugi obratovalni stroški 72.674.930 48.479.705 24.195.225 75.672.114 52.528.407 23.143.707
ODHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI 202.010.429 196.935.445 5.074.984 121.554.254 116.899.414 4.654.840
ODHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI V POVEZANIH DRUŽBAH 19.175.570 19.175.570 0 4.683.649 4.678.078 5.571
- izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode 16.977.661 16.977.661 0 1.504.027 1.504.027 0
- drugi odhodki od finančnih sredstev in obveznosti v povezanih družbah 2.197.909 2.197.909 0 3.179.622 3.174.051 5.571
ODHODKI OD OSTALIH FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI 107.035.830 103.170.143 3.865.687 88.273.022 83.976.746 4.296.276
- trajne oslabitve 62.861.127 61.938.686 922.441 48.664.399 47.587.135 1.077.264
- drugi odhodki od ostalih finančnih sredstev 33.971.434 32.969.318 1.002.116 39.608.623 36.389.610 3.219.013
ČISTE NEIZTRŽENE IZGUBE ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE 75.799.029 74.589.732 1.209.297 28.597.583 28.244.590 352.993
DRUGI ZAVAROVALNI ODHODKI 55.953.030 36.125.402 19.827.628 61.439.998 42.168.579 19.271.419
DRUGI ODHODKI 61.323.544 52.924.727 8.398.817 85.074.981 76.744.996 8.329.985
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO 57.999.615 52.739.052 5.260.563 43.250.267 48.254.818 -5.004.551
Odhodek za davek -10.502.374 -9.914.476 -587.898 -16.600.458 -16.531.576 -68.882
ČISTI POSLOVNI IZID 47.497.241 42.824.576 4.672.665 26.649.809 31.723.242 -5.073.433
 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.