Skupinski izkaz finančnega položaja po področjih poslovanja na dan 31. 12. 2011 

             v EUR  
  Premoženje Življenje Zdravstvo Drugo SKUPAJ (pred izločitvami) Izločitve SKUPAJ (po izločitvah)
SREDSTVA 1.727.489.315 1.352.282.081 22.952.603 288.845.146 3.391.569.145 -429.569.041 2.962.000.104
Neopredmetena sredstva 58.347.323 2.091.664 503.270 1.242.965 62.185.222 1.148.243 63.333.465
Opredmetena osnovna sredstva 95.093.620 11.165.759 2.638.647 19.910.656 128.808.682 0 128.808.682
Odložene terjatve za davek 31.530.559 5.156.245 586.802 3.387.637 40.661.243 0 40.661.243
Naložbene nepremičnine 36.017.082 3.236.659 0 46.552.001 85.805.742 10.979.148 96.784.890
Finančne naložbe v pridruženih družbah 227.046.559 9.188.006 0 107.678.422 343.912.987 -323.408.424 20.504.563
Finančna sredstva 943.491.451 1.307.690.817 15.312.405 59.529.147 2.326.023.820 0 2.326.023.820
Finančne naložbe: 943.491.451 943.006.443 15.312.405 59.529.147 1.961.339.446 0 1.961.339.446
   - v posojila in depozite 241.728.764 185.861.724 7.410.950 4.710.809 439.712.247 0 439.712.247
   - v posesti do zapadlosti 4.420.046 240.798.235 0 0 245.218.281 0 245.218.281
   - razpoložljive za prodajo 664.130.314 467.455.530 7.901.455 53.378.426 1.192.865.725 0 1.192.865.725
   - vrednotene po pošteni vrednosti 33.212.325 48.890.954 0 1.439.912 83.543.191 0 83.543.191
Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 364.684.374 0 0 364.684.374 0 364.684.374
Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem 100.568.860 17.461 0 0 100.586.321 -56.603.238 43.983.083
Terjatve 215.274.084 8.797.084 3.862.792 38.651.204 266.585.164 -61.535.894 205.049.270
    - terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 115.165.850 1.969.843 3.641.378 0 120.777.071 -2.217.748 118.559.323
    - terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja 69.524.867 8.192 0 0 69.533.059 -28.793.585 40.739.474
    - terjatve za odmerjeni davek 392.857 154 0 66.498 459.509 0 459.509
    - druge terjatve 30.190.510 6.818.895 221.414 38.584.706 75.815.525 -30.524.561 45.290.964
Druga sredstva 8.457.864 244.655 28.757 4.014.806 12.746.082 -148.876 12.597.206
Denar in denarni ustrezniki 11.661.913 4.693.731 19.930 6.396.093 22.771.667 0 22.771.667
Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo 0 0 0 1.482.215 1.482.215 0 1.482.215
KAPITAL IN OBVEZNOSTI 1.727.489.315 1.352.282.081 22.952.603 288.845.146 3.391.569.145 -429.569.040 2.962.000.104
Kapital 460.317.468 80.010.670 6.808.987 223.023.290 770.160.415 -280.690.577 489.469.838
   Kapital lastnikov obvladujoče družbe 460.317.468 80.010.670 6.808.987 223.023.290 770.160.415 -304.895.482 465.264.933
      - osnovni kapital 115.916.612 31.119.897 25.822.144 159.361.215 332.219.868 -258.518.466 73.701.402
      - kapitalske rezerve 43.254.651 13.067.907 0 17.558.739 73.881.297 -20.677.221 53.204.076
      - rezerve iz dobička 199.910.474 32.091.323 0 2.950.511 234.952.308 -4.125.488 230.826.820
      - presežek iz prevrednotenja 9.768.055 -8.964.301 -744.499 19.297.694 19.356.949 -16.569.974 2.786.975
      - zadržani čisti poslovni izid 53.276.018 6.727.413 -20.368.943 21.058.080 60.692.568 442.652 61.135.220
      - čisti poslovni izid poslovnega leta 39.808.441 6.704.672 2.100.285 3.147.653 51.761.051 -5.585.319 46.175.732
      - prevedbeni popravek kapitala -1.616.783 -736.241 0 -350.602 -2.703.626 138.334 -2.565.292
   Neobvladujoči delež kapitala 0 0 0 0 0 24.204.905 24.204.905
Podrejene obveznosti 28.623.604 13.672.424 1.500.000 0 43.796.028 -2.863.938 40.932.090
Zavarovalno-tehnične rezervacije 1.051.421.356 866.517.668 8.466.282 0 1.926.405.306 -56.758.425 1.869.646.881
    - prenosne premije 307.369.081 427.347 2.025.805 0 309.822.233 -18.081.835 291.740.398
    - matematične rezervacije 0 845.464.934 0 0 845.464.934 0 845.464.934
    - škodne rezervacije 718.208.945 20.625.387 5.306.508 0 744.140.840 -38.676.590 705.464.250
    - druge zavarovalno-tehnične rezervacije 25.843.330 0 1.133.969 0 26.977.299 0 26.977.299
Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje 0 364.495.891 0 0 364.495.891 0 364.495.891
Rezervacije za zaposlence 8.194.705 1.488.470 159.001 549.989 10.392.165 0 10.392.165
Druge rezervacije 8.136.557 333.893 399.522 10.270.250 19.140.222 0 19.140.222
Odložene obveznosti za davek 1.905.791 -307.328 0 8.015.124 9.613.587 0 9.613.587
Druge finančne obveznosti 51.698.726 5.498.322 0 28.310.568 85.507.616 -46.016.496 39.491.120
Obveznosti iz poslovanja 77.207.270 8.211.610 2.405.045 26.693 87.850.618 -29.989.876 57.860.742
    - obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 11.009.638 8.139.667 2.405.045 0 21.554.350 -626.289 20.928.061
    - obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja 65.421.610 48.006 0 0 65.469.616 -29.363.587 36.106.029
    - obveznosti za odmerjeni davek 776.022 23.937 0 26.693 826.652 0 826.652
Ostale obveznosti 39.983.838 12.360.461 3.213.766 18.649.232 74.207.297 -13.249.728 60.957.569
 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.