1. Splošno

1.1 Opis družbe

Zavarovalnica Triglav d.d. (v nadaljevanju »Zavarovalnica Triglav« ali »Zavarovalnica« ali »obvladujoča družba«) in njene odvisne in pridružene družbe predstavljajo Skupino Triglav (v nadaljevanju »Skupina«).

Zavarovalnica Triglav je delniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, na Miklošičevi 19, Ljubljana. Največja lastnika Zavarovalnice sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki ima v lasti 34,47% delnic, in Slovenska odškodninska družba, d.d., ki ima v lasti 28,07% delnic.

Glavna dejavnost Skupine je zavarovalništvo, v okviru katerega ponuja življenjska, premoženjska in zdravstvena zavarovanja ter pozavarovanje. Poleg tega Skupina ponuja še finančne storitve upravljanja premoženja, servisne in druge storitve.

Uprava je odobrila izdajo konsolidiranih računovodskih izkazov dne 29. 3. 2012. Zavarovalnica Triglav je pripravila tudi posamične računovodske izkaze skladno z MSRP. Konsolidirani in posamični računovodski izkazi se lahko pridobijo na sedežu Zavarovalnice Triglav in na njenih spletnih straneh.

1.2 Organi upravljanja in nadzora

Nadzorni svet
Nadzorni svet spremlja in nadzoruje vodenje in poslovanje Zavarovalnice. Skladno s Statutom ima Zavarovalnica Triglav devetčlanski nadzorni svet (od tega šest predstavnikov delničarjev in trije predstavniki delavcev). Nadzorniki imajo štiriletni mandat in so lahko znova izvoljeni brez omejitev. Sestava Nadzornega sveta v letu 2011 je bila naslednja:

 • Borut Jamnik, predstavnik delničarjev (predsednik do 19. 9. 2011),
 • Anton Ribnikar, predstavnik delničarjev (predsednik od 17. 10 .2011 dalje),
 • Uroš Slavinec, predstavnik delničarjev (namestnik predsednika),
 • Igor Mihajlović, predstavnik delničarjev,
 • Aljoša Valentinčič, predstavnik delničarjev,
 • Vladimir Uršič, predstavnik delničarjev,
 • Branko Gorjan, predstavnik delavcev,
 • Peter Celar, predstavnik delavcev,
 • Boris Gabor, predstavnik delavcev (član do 29. 5. 2011),
 • Miran Krštinc, predstavnik delavcev (član od 30. 5. 2011 dalje).

Člani Nadzornega sveta - predstavniki delničarjev - so svoj mandat nastopili 7. 4. 2009 za obdobje štirih let do 7. 4. 2013. Skupščina delničarjev je 28.6.2010 imenovala Vladimirja Uršiča kot predstavnika delničarjev za nadomestnega člana Nadzornega sveta z mandatom od dneva imenovanja do 7. 4. 2013. Na podlagi podane izjave, da bo z dnem 19.9.2011 odstopil kot predsednik in član Nadzornega sveta Zavarovalnice, je Borutu Jamniku s tem dnem prenehal mandat člana Nadzornega sveta.

Svet delavcev Zavarovalnice je 8. 4. 2011 zaradi izteka mandata Branku Gorjanu, Petru Celarju in Borisu Gaborju, članom Nadzornega sveta - predstavnikom delavcev, dne 29. 5. 2011, izvolil nove predstavnike delavcev v Nadzornem svetu, in sicer: Petra Celarja, Branka Gorjana in Mirana Krštinca. Novim članom Nadzornega sveta - predstavnikom delavcev - je pričel teči štiriletni mandat z dnem 30. 5. 2011.

Nadzorni svet je na seji 17. 10. 2011 za predsednika Nadzornega sveta imenoval Antona Ribnikarja.

Uprava
Uprava vodi, predstavlja in zastopa Zavarovalnico samostojno in na lastno odgovornost. Nadzorni svet Zavarovalnice lahko skladno s Statutom v Upravo imenuje tri do šest članov (predsednika in pet članov). Predsednik in člani Uprave so imenovani za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani ali predčasno odpoklicani v primeru hujših kršitev dolžnosti. V letu 2011 je Uprava delovala v naslednji sestavi:

 • Matjaž Rakovec, predsednik,
 • Andrej Slapar, član,
 • Igor Stebernak, član,
 • Vladimir Mišo Čeplak, član, delavski direktor (do 30. 9. 2011)
 • Marica Makoter, članica, delavska direktorica (od 21. 12 .2011 dalje).

Vladimir Mišo Čeplak je funkcijo člana Uprave opravljal do 30. 9. 2011.
Dne 30. 8. 2011 je Nadzorni svet Zavarovalnice imenoval Marico Makoter za novo članico Uprave, za delavsko direktorico z mandatnim obdobjem petih let. Odločbo Agencije za zavarovalni nadzor, s katero ji je bilo dovoljeno opravljati funkcijo članice Uprave, je Marica Makoter prejela 21. 12. 2011.

1.3 Zaposleni

Na dan 31. 12. 2011 je bilo v Skupini 5.064 zaposlenih. Njihovo povprečno število v letu 2011 pa je bilo 5.140 (v letu 2010: 5.247). Izobrazbena struktura zaposlenih je prikazana v spodnji tabeli.

Stopnja izobrazbe

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Osnovna in poklicna

243

1.172

Srednješolska

2.711

1.966

Višješolska

596

554

Visokošolska in univerzitetna

1.399

1.443

Magisterij in doktorat

115

112

SKUPAJ

5.064

5.247

 

Dokumenti

 
 
 

1.4 Izjava o skladnosti

Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija (v nadaljevanju »MSRP«).

1.5 Podlaga za pripravo

Računovodski izkazi Skupine so pripravljeni na temelju izvirnih vrednosti, razen v spodaj navedenih primerih:

 • izvedeni finančni instrumenti, kjer je upoštevana poštena vrednost;
 • finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, kjer je upoštevana poštena vrednost;
 • finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, kjer je upoštevana poštena vrednost, in
 • kapitalski instrumenti v pridružene družbe, ki so vrednoteni po kapitalski metodi.

Metode, uporabljene za merjenje poštene vrednosti, so podrobneje opisane v poglavju 2.8 Pomembne računovodske usmeritve/Poštene vrednosti finančnih sredstev.
Pri pripravi izkaza finančnega položaja se posamezne postavke sredstev in obveznosti razvrstijo po skupinah, in sicer glede na njihovo naravo in v vrstnem redu njihove udenarljivosti oziroma zapadlosti v plačilo. V dodatnih razkritjih so predstavljena kratkoročna in nekratkoročna sredstva ter kratkoročne in nekratkoročne obveznosti kot ločene postavke, odvisno od tega, ali bodo plačane oziroma poravnane v največ dvanajstih mesecih po datumu izkaza finančnega položaja (kratkoročne) ali v več kakor dvanajstih mesecih po datumu izkaza finančnega položaja (nekratkoročne).
Finančna sredstva in obveznosti so v izkazu finančnega položaja pobotane samo v primeru, ko za to obstaja pravna pravica in namen neto poravnave ali istočasna realizacija sredstva ter poravnava obveznosti. Prihodki in odhodki niso pobotani v izkazu poslovnega izida, razen če tako določajo standardi, pojasnila, ali je podrobno opredeljeno v računovodskih usmeritvah Skupine.
Konsolidirano letno poročilo sprejme Uprava, potrdi pa ga Nadzorni svet. Če Nadzorni svet ne potrdi letnega poročila, ga obravnava Skupščina delničarjev. O delitvi bilančnih dobičkov posameznih družb v Skupini odločajo Skupščine delničarjev teh družb.

1.6 Konsolidacija in Skupina Triglav

Odvisne družbe, kjer ima obvladujoča družba neposredno ali posredno več kot polovico glasovalnih pravic ali ima kako drugače moč kontrolirati njihovo poslovanje, so v konsolidirane računovodske izkaze vključene po metodi popolne konsolidacije. Odvisna družba je popolno konsolidirana od dneva pridobitve kontrole, iz konsolidacije pa je izključena z datumom izgube kontrole. V primeru sprememb deleža v lastniškem kapitalu obvladujoče družbe, ki ne povzročijo izgube obvladovanja, se te spremembe obračunajo kot transakcije z lastniškim kapitalom. Razlika med zneskom, za katerega se prilagodijo neobvladujoči deleži, in pošteno vrednostjo plačanih ali prejetih nadomestil se pripozna neposredno v lastniškem kapitalu in se pripiše lastnikom obvladujoče družbe. V primeru izgube obvladovanja odvisne družbe, je treba odpraviti pripoznanje sredstev (vključno z dobrim imenom) in obveznosti odvisne družbe po knjigovodski vrednosti na dan izgube obvladovanja ter odpraviti pripoznanje knjigovodske vrednosti neobvladujočih deležev.
V postopkih konsolidacije so izločene vse medsebojne terjatve in obveznosti med družbami Skupine, prav tako pa so izločeni tudi prihodki, odhodki in dividende ter dobički in izgube, ki so ustvarjeni znotraj Skupine.
Odvisne družbe uporabljajo pri pripravi računovodskih izkazov v pretežni meri enake računovodske usmeritve kot Zavarovalnica. V primerih, ko njihove računovodske usmeritve odstopajo od usmeritev Zavarovalnice, so narejeni preračuni oz. prilagoditve na računovodske usmeritve obvladujoče družbe. Neobvladujoči deleži so v konsolidiranem izkazu finančnega položaja prikazani v okviru kapitala ločeno od lastniškega kapitala lastnikov obvladujoče družbe. V izkazu sprememb lastniškega kapitala in izkazu poslovnega izida je posebej prikazan tudi čisti poslovni izid neobvladujočih lastnikov.

V letu 2011 je Zavarovalnica spremenila lastniške deleže v kapitalu naslednjih odvisnih družb:

Dokapitalizacija družbe Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica
Zavarovalnica Triglav je v letu 2010 izvedla dokapitalizacijo v višini 6.500.000 EUR z izdajo novih 125.000 delnic, ki so bile vpisane v sodni register v letu 2011. Delež Zavarovalnice v tej družbi se je povečal z 91,84% na 94,95%.

Dokapitalizacija družbe Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd
Dokapitalizacija je bila izvedena z izdajo 312.000 delnic po nominalni vrednosti 700 RSD, kar znaša 218.400.000 RSD oz. 2.173.134 EUR. Z dokapitalizacijo se je delež Zavarovalnice Triglav v navedeni družbi povečal s 94,49 % na 96,08 %.

Dokapitalizacija družbe Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb
Zavarovalnica Triglav je izvedla dokapitalizacijo v letu 2010 z vplačilom 51.410.000 HRK oz. 6.974.630 EUR z izdajo 20.564 delnic po vrednosti 2.500 HRK, ki so bile v letu 2011 vpisane v sodni register. Dodatna dokapitalizacija je bila izvedena v letu 2011 z izdajo 6.818 delnic po nominalni vrednosti 2.200,00 HRK, kar znaša 14.999.600,00 HRK oz. 2.002.002 EUR. Z dokapitalizacijo se je delež Zavarovalnice Triglav v navedeni družbi povečal z 99,59% na 99,76%.

Odkup delnic družbe Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka
Zavarovalnica Triglav je odkupila 4 delnice družbe Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka, v vrednosti 4.090 EUR. Z odkupom navedenih delnic je Zavarovalnica Triglav postala 100-odstotni lastnik te družbe.

Odkup delnic družbe Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje
Zavarovalnica Triglav je odkupila 1.820 navadnih imenskih delnic od opcijskih upravičencev po ceni 26.232,44 MKD za delnico, kar znaša 47.743.060,80 MKD oz. 776.613 EUR. Z odkupom navedenih delnic je Zavarovalnica Triglav povečala delež v navedeni odvisni družbi s 70,36% na 73,38%.

Dokapitalizacija družbe Triglav INT, holdinška družba, d.d., Ljubljana
Zaradi učinkovitejšega upravljanja Skupine Triglav je Zavarovalnica Triglav prenesla kapitalske deleže tujih zavarovalnic na družbo Triglav INT, d.d. Izvršena je bila dokapitalizacija družbe s stvarnimi vložki v višini 88.548.008 EUR. Vrednost finančne naložbe, ki izhaja iz dokapitalizacije s stvarnimi vložki, je začetno izmerjena po knjigovodski vrednosti teh vložkov. Knjigovodska vrednost stvarnih vložkov na dan vlaganja je vrednost sredstev, izkazanih v računovodskih izkazih Zavarovalnice Triglav na ta dan.

Osnovni kapital Triglava INT, d.d., se je povečal z izdajo 88.548.008 navadnih imenskih in prosto prenosljivih kosovnih delnic. Emisijska vrednost nove delnice znaša 1,00 EUR. Po dokapitalizaciji ostaja Zavarovalnica Triglav 100% lastnik te družbe.

V spodnji tabeli so prikazane knjigovodske vrednosti finančnih sredstev, ki so bile v obliki stvarnega vložka prenesene na Triglav INT, d.d.:

 

v EUR

 

Knjigovodska vrednost

Triglav Osiguranje, Zagreb

22.984.995

Triglav Osiguranje, Beograd

14.450.828

Triglav Osiguranje, Sarajevo

7.859.517

Triglav Osiguranje, Banja Luka

1.516.747

Triglav Osiguruvanje, Skopje

14.445.081

Lovćen Osiguranje, Podgorica

18.799.329

Triglav Pojišt'ovna, Brno

8.491.511

SKUPAJ

88.548.008

 

Dokumenti

 
 
 

Poštena vrednost zgoraj navedenih finančnih naložb znaša v skupni vrednosti med 92,3 mio EUR in 108,8 mio EUR. Modeli vrednotenja so predstavljeni v poglavju 3.5 Parametri in predpostavke za merjenje netržnih finančnih sredstev.

Iztisnitev malih delničarjev družbe Triglav Naložbe, d.d., Ljubljana
Zavarovalnica Triglav je iztisnila male delničarje družbe Triglav Naložbe, d.d., z odkupom 2.512.210 delnic te družbe v skupni vrednosti 3.965.624 EUR. Na dan 31.12.2011 je tako postala 100-odstotna lastnica navedene družbe.

Iztisnitev malih delničarjev družbe Grad Podvin, d.d., Ljubljana
Zavarovalnica Triglav je iztisnila male delničarje družbe Grad Podvin, d.d., z odkupom 4.071 delnic te družbe v skupni vrednosti 1.628 EUR. Na 31.12.2011 je postala Zavarovalnica Triglav 100-odstotna lastnica navedene družbe.

Odkup delnic družbe Gradis IPGI, d.d., Ljubljana
Zavarovalnica Triglav je kupila 13.571 navadnih imenskih delnic družbe Gradis IPGI, d.d., v vrednosti 1.503.847,00 EUR od odvisne družbe Triglav nepremičnine, d.d. S tem se je delež Zavarovalnice Triglav v omenjeni družbi povečal z 49,88% na 56,95%.

Dokapitalizacija družbe As Triglav, d.d., Ljubljana
Z dokapitalizacijo se je povečal osnovni kapital za 34.900,00 EUR, izvedla pa jo je Zavarovalnica Triglav, ki ostaja 100% lastnica te družbe.

Dokapitalizacija Triglav Penzijski fondovi, a.d., Beograd
Dokapitalizacija je bila izvedena z izdajo 3.000 navadnih delnic po nominalni vrednosti 1.000,00 RSD, kar znaša 3.000.000,00 RSD oz. 29.410,90 EUR. Z dokapitalizacijo se je delež Zavarovalnice Triglav v tej družbi povečal s 70,00% na 70,44%. Vpis v centralni register vrednostnih papirjev v Beogradu je bil izvršen 18.1.2012.

Likvidacija oz. prenehanje družbe PHS Center Štemarje, d.o.o., po skrajšanem postopku
Dne 28.3.2011 je bila iz sodnega registra izbrisana družba PHS Center Štemarje, d.o.o, v kateri je bila Zavarovalnica Triglav 100-odstotna lastnica. Na dan likvidacije so bila vsa sredstva in obveznosti te družbe prenesena na Zavarovalnico Triglav. Neto vrednost sredstev je znašala 942.917 EUR, kar predstavlja 14.932 EUR presežka nad knjigovodsko vrednostjo naložbe v navedeno družbo. Presežek je pripoznan v okviru finančnih prihodkov.

Likvidacija oz. prenehanje družbe THP Krona, d.o.o., po skrajšanem postopku
Dne 1.4.2011 je bila iz sodnega registra izbrisana družba THP Krona, d.o.o., v kateri je bila Zavarovalnica Triglav 100-odstotna lastnica. Na dan likvidacije so bila vsa sredstva in obveznosti te družbe prenesena na Zavarovalnico Triglav. Neto vrednost sredstev je znašala 506.658 EUR, kar predstavlja 117.449 EUR presežka nad knjigovodsko vrednostjo naložbe v navedeno družbo. Presežek je pripoznan v okviru finančnih prihodkov.

Ostale spremembe v Skupini Triglav se nanašajo na posredno odvisne družbe. Spremembe so naslednje:

 • Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka je za namene tehničnih pregledov vozil ustanovil družbo Triglav Auto, d.o.o., Banja Luka (100% lastništvo);
 • Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica je ustanovil družbo Lovćen životna osiguranja,a.d., Podgorica, ki je v njegovi 100% lasti. Na to družbo so prenesli portfelj življenjskih zavarovanj;
 • Triglav naložbe, d.d., je s prodajo finančne naložbe v Intercement, d.o.o., pridobil 2 odvisni družbi: Salnal, d.d. in Sianal, d.d.
 • Triglav nepremičnine, d.d., je kupil družbo Pista, d.o.o. Beograd in je njen 100% lastnik.

V konsolidirane računovodske izkaze so po metodi popolne konsolidacije vključene družbe, navedene z zaporednimi številkami od 1 do 30. Družbe z zaporednimi številkami od 31 do 34 niso vključene po metodi popolne konsolidacije, ker za Skupino niso pomembne. Družbi z zaporednima številkama 35 in 36 sta bili v letu 2011 izključeni iz Skupine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v EUR

 

Naziv

Naslov

Davčna stopnja

(v %)

Dejavnost

Delež v kapitalu (v %)

Delež v glasovalnih pravicah (v %)

Vrednost kapitala

na 31.12.

 

2011

2010

2011

2010

2011

2010

1

Pozavarovalnica Triglav RE, d.d., Ljubljana

Miklošičeva 19, Ljubljana, Slovenija

20

Pozavarovanje

87,00

87,00

87,00

87,00

36.116.708

36.039.556

2

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper

Pristaniška 10, Koper, Slovenija

20

Zavarovanje

99,51

99,51

99,51

99,51

6.808.987

5.507.322

3

Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb

Antuna Heinza 4, Zagreb, Hrvaška

20

Zavarovanje

99,76

99,59

99,76

99,59

17.097.723

15.721.394

4

Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo

Dolina br. 2, Sarajevo, BIH

5

Zavarovanje

 

68,94

68,94

78,71

78,71

16.574.222

18.066.605

5

Triglav Pojišt'ovna, a.s., Brno

Novobranska 1, Brno, Češka republika

20

Zavarovanje

100,00

100,00

100,00

100,00

8.447.011

8.692.989

6

Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica

Slobode 13a, Podgorica, Črna Gora

9

Zavarovanje

94,95

91,84

94,95

91,84

8.158.696

7.039.417

7

Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica

Novaka Miloševa br.6, Podgorica, Črna Gora

9

Zavarovanje

94,95

91,84

94,95

91,84

1.422.414

1.280.000

8

Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd

Kralja Petra 28, Beograd, Srbija

10

Zavarovanje

96,08

94,49

96,08

94,49

6.666.570

5.781.112

9

Triglav penzijski fond a.d., Beograd

Kralja Petra 45, Beograd, Srbija

10

Upravljanje skladov

98,93

99,10

98,93

99,10

997.486

1.071.279

10

Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka

Trg srpskih junaka 4, Banja Luka, BIH

10

Zavarovanje

100,00

99,86

100,00

99,86

1.891.605

2.842.293

11

Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje

Gradski zid, blok br. 8, Skopje, Makedonija

10

Zavarovanje

73,38

70,36

73,38

70,36

7.955.520

8.501.502

12

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana

Slovenska 54, Ljubljana, Slovenija

20

Upravljanje naložb

96,43

67,50

96,43

96,43

25.161.392

26.692.554

13

AS Triglav, d.o.o., Ljubljana

Verovškova 60b, Ljubljana, Slovenija

20

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

100,00

100,00

100,00

100,00

34.971

-2.999

14

TRI-PRO, d.o.o., Domžale

Ljubljanska 86, Domžale, Slovenija

20

Zavarovalno zastopanje

100,00

100,00

100,00

100,00

388.194

383.436 

15

Triglav INT, holdinška družba, d.d., Ljubljana

Miklošičeva 19, Ljubljana, Slovenija

20

Dejavnost holdingov

100,00

100,00

100,00

100,00

85.747.502

 47.114

16

Triglav Nepremičnine, d.d., Ljubljana

Verovškova 60c, Ljubljana, Slovenija

20

Upravljanje nepremičnin

100,00

100,00

100,00

100,00

750.445

  723.095

17

TRIGLAV Naložbe, finančna družba, d.d., Ljubljana

Slovenska 54, Ljubljana, Slovenija

20

Dejavnost holdingov

100,00

92,42

100,00

92,42

43.405.649

39.139.812

18

Slovenijales, d.d., Ljubljana

Dunajska 22, Ljubljana, Slovenija

20

Trgovina

61,74

61,74

61,74

61,74

36.430.767

36.803.865

19

Golf Arboretum, d.o.o., Volčji Potok

Volčji potok 3a, Radomlje, Slovenija

20

Obratovanje športnih objektov

80,10

74,02

80,10

74,02

823.955

837.433

20

Gradis IPGI, d.d., Ljubljana

Industrijska 2, Ljubljana, Slovenija

20

Gradbeništvo

85,66

83,48

85,66

83,48

-2.851.473

-2.486.622

21

Slovenijales trgovina, d.o.o., Ljubljana

Plemljeva 8, 1210 Ljubljana, Slovenija

20

Trgovina

61,74

61,74

61,74

61,74

8.826.709

655.832

22

TRI-PRO BH d.o.o., Sarajevo

Topal Osman Paše 30, Sarajevo,BIH

10

Zavarovalno zastopanje

89,57

89,57

89,57

89,57

-138.311

-138.500

23

Autocentar BH d.o.o., Sarajevo

Topal Osman Paše BB, Sarajevo, BIH

5

Trženje avtomobilov

78,71

68,94

78,71

78,71

1.334.775

1.281.514

24

Unis automobili i dijelovi d.o.o., Sarajevo

M. EF. Pandže Br.13, Sarajevo, BIH

5

Trženje avtomobilov

64,42

64,42

64,42

64,42

1.135.607

689.414

25

Sarajevostan, d.d., Sarajevo

Kolodvorska 12, Sarajevo, BIH

5

Upravljanje nepremičnin

49,80

38,43

49,80

43,88 

3.269.718

3.201.653

26

Lovćen Auto a.d.o., Nikšić

Bul. 13. jula b.b., Nikšić, Črna Gora

9

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

94,95

91,84

94,95

91,84

231.041

1.026.538

27

Triglav Auto d.o.o., Banja Luka

Trg srpskih junaka 4, Banja Luka, BIH

10

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

100,00

-

100,00

-

1.023

-

28

Salnal, d.d., Deskle

Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija

20

Upravljanje nepremičnin

100,00

-

100,00

-

21.064.603

-

29

Sianal, d.o.o., Ljubljana

Slovenska 54, Ljubljana, Slovenija

20

Upravljanje nepremičnin

100,00

-

100,00

-

558.122

-

30

Pista d.o.o., Beograd

Ul.Milutina Milankovića 7a, Beograd, Srbija

10

Upravljanje nepremičnin

100,00

-

100,00

-

4.838.588

-

31

PROF-IN, d.o.o., Sarajevo

M.P.Sokolovića 15, Sarajevo, BIH

5

Upravljanje fondov

60,31

42,21 

60,31

60,31 

1.984.213

1.426.440

32

Polara Invest, d.d., Banja Luka

Veselina Masleše 1, Banjaluka, BIH

5

Upravljanje naložb

75,47

68,08

75,47

68,08

1.389.660

1.147.359

33

Zdravstveni center morje, d.o.o., Koper

Ljubljanska 6/a, Koper, Slovenija

20

Zdravstvene storitve

69,50

69,50

69,50

69,50

30.606

54.980

34

Hotel Grad Podvin, d.d., Radovljica

Mošnje 1, Radovljica, Slovenija

20

Turizem

100,00

98,98

100,00

98,98

1.531.493

1.180.586

35

Poslovno hotelsko stanovanjski center Štemarje, d.o.o., Škofja Loka

Kapucinski trg 9, Škofja Loka, Slovenija

20

Upravljanje nepremičnin

-

97,27

-

97,27

-

948.740

36

Turistično hotelsko podjetje KRONA, d.o.o., Škofja Loka

Mestni trg 32, Škofja Loka, Slovenija

20

Upravljanje nepremičnin

-

97,27

-

97,27

-

509.874

 

Dokumenti

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.