4.3 Finančno tveganje in analiza občutljivosti

Vsi finančni instrumenti so izpostavljeni tržnim tveganjem, to je tveganjem, da se bodo prihodnje spremembe tržnih pogojev odrazile na vrednosti finančnih instrumentov, in kreditnim tveganjem izpolnitve obveznosti nasprotne stranke. Finančnim tveganjem se izpostavljamo pri upravljanju sredstev kritnih skladov in kritnega premoženja zavarovalnic, pri poslih pozavarovanja, a tudi pri financiranju našega poslovanja v sklopu upravljanja kapitala.

Glavna finančna tveganja, ki smo jim izpostavljeni, so:

  • tveganje spremembe cen delnic in spremembe obrestnih mer, vezani na temeljne poslovne aktivnosti članic Skupine,
  • kreditno tveganje in
  • likvidnostno tveganje.

S finančnimi tveganji upravljamo prek jasno definiranega sistema pristojnosti in pooblastil, ki vključuje limite izpostavljenosti in proces poročanja na nivoju Skupine ter v posameznih članicah Skupine. Na nivoju Skupine potrjuje naložbene politike posameznih članic Odbor za upravljanje sredstev in obveznosti (ALCO), ki tudi redno spremlja izpostavljenosti posameznih članic Skupine glede na naložbene limite.

Pri oblikovanju politik za posamezne naložbene razrede, kritne sklade in kritno premoženje na ravni Skupine upoštevamo naravo in značilnosti obveznosti in stremimo k optimalni razpršitvi sredstev ter doseganju optimalne donosnosti.

V nadaljevanju je prikazana sektorska razdelitev portfelja finančnih sredstev Skupine.

Sektorji

31. 12. 2011
(v EUR)

Delež (v %)

31. 12. 2010
(v EUR)

Delež* (v %)

Surovine in materiali

29.012.238

1,25%

20.288.527

0,89%

Komunikacije

46.189.478

1,99%

45.356.311

1,99%

Ciklične dejavnosti

35.951.877

1,55%

15.278.176

0,67%

Neciklične dejavnosti

84.411.100

3,63%

58.523.430

2,56%

Močno diverzificirana dejavnost, konglomerati

7.383.155

0,32%

0

0,00%

Energetika

85.317.770

3,67%

42.554.031

1,86%

Finance

837.199.318

35,99%

871.464.589

38,18%

Industrija

55.471.424

2,38%

52.370.632

2,29%

Tehnologija

57.317

0,00%

76.176

0,00%

Storitve in dobrine javnega značaja

47.503.621

2,04%

34.248.165

1,50%

Obveznice držav EMU

564.425.439

24,27%

591.954.690

25,94%

Obveznice držav EU (razen EMU)

104.730.454

4,50%

112.241.272

4,92%

Obveznice ostalih držav

108.366.355

4,66%

65.715.480

2,88%

Podjetniki in gospodinjstva

1.607.986

0,07%

1.382.726

0,06%

Ni sektorja

318.396.290

13,69%

370.995.304

16,25%

SKUPAJ

2.326.023.822

100,00%

2.282.449.510

100,00%

*Deleži so izračunani na podlagi knjigovodskih vrednosti.

 
 
 

4.3.1 Tržno tveganje in upravljanje sredstev in obveznosti zavarovalnih portfeljev

Pri upravljanju bilance smo najbolj izpostavljeni obrestnemu in delniškemu tveganju sredstev. V manjši meri se izpostavljamo tudi (regulatornemu) tveganju spremembe minimalnega standarda pri izračunu merodajne tehnične obrestne mere za vrednotenje matematične rezervacije obstoječega portfelja zavarovanj.

Številne tehnike, s katerimi nadziramo in upravljamo tržna tveganja, vključujejo opredelitev optimalne strateške alokacije sredstev glede na naravo obveznosti in zunanji vpliv ekonomskega okolja. Redno spremljanje pokritosti obveznosti kritnih skladov in kritnega premoženja z razpoložljivimi sredstvi, redno spremljanje kapitalske ustreznosti po modelih, opisanih v točki 4.2 Upravljanje kapitala in kapitalske ustreznosti, in varovanje pred določenimi tveganji sredstev z izvedenimi finančnimi instrumenti. Del našega portfelja življenjskih zavarovanj predstavljajo naložbena zavarovanja, kjer večino finančnih tveganj prevzemajo zavarovanci.

Cilj procesa upravljanja bilance je doseganje optimalnega donosa sredstev glede na naravo zavarovalnih obveznosti. Zaradi zakonskih omejitev zavarovalne obveznosti niso občutljive na spremembe tržnih parametrov po trenutno veljavni zakonodaji. Proces optimizacije upravljanja bilance zato upošteva statično naravo zavarovalnih obveznosti kot vhodni parameter in poskuša naložbene politike izboljšati tako, da optimizira razmerje med občutljivostjo bilance na tržne parametre in donosom sredstev. Upoštevamo tudi rezultate drugih modelov za merjenje kapitalske ustreznosti (Standard & Poor's, Solventnost II), vendar le v veljavnem in zakonsko dopustnem obsegu.

Naložbene politike za kritne sklade in kritno premoženje so rezultat te optimizacije in opredeljujejo strateško alokacijo sredstev vsakega portfelja naložb. Potrjuje jih Odbor za upravljanje sredstev in obveznosti, ki hkrati redno spremlja pokritost vseh kritnih skladov in kritnega premoženja.

Točki 4.3.2 Obrestno tveganje in 4.3.3 Likvidno tveganje vsebujeta rezultate analize občutljivosti finančnih sredstev Skupine na obe največji tveganji, vključno z vplivom na izkaz vseobsegajočega donosa in izkaz poslovnega izida Skupine.

4.3.2 Obrestno tveganje

Obrestno tveganje je tveganje, da bo sprememba tržnih obrestnih mer vplivala na vrednost obrestno občutljivih sredstev in da finančno občutljiva sredstva ter finančno občutljive obveznosti zapadejo v različnih terminih in v različno visokih zneskih.

Pri obrestno občutljivih sredstvih, ki izplačujejo kupone med obdobjem do zapadlosti, je zavarovalnica izpostavljena tudi tveganju reinvestiranja, ki je odvisno od strukture posameznega instrumenta.

Analiza občutljivosti na obrestno tveganje vključuje vsa finančna sredstva, ki so izpostavljena obrestnemu tveganju, to so dolžniški vrednostni papirji, razporejeni v kategoriji »po pošteni vrednosti prek poslovnega izida«, in »razpoložljiva sredstva za prodajo« ter izvedeni finančni instrumenti. Vrednost teh sredstev na 31.12.2011 znaša 1.064.169.778 EUR, na 31.12.2010 pa 1.069.818.712 EUR. Delež dolžniških vrednostnih papirjev v celotnem portfelju je razviden iz podrobnejšega prikaza finančnih sredstev po skupinah v poglavju 6.5 Finančna sredstva.

V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti teh sredstev na obrestno tveganje in vpliv na izkaz vseobsegajočega donosa ter izkaz poslovnega izida.

 

 

 

 

v EUR

Tip vrednostnega papirja

31. 12. 2011

31. 12. 2010

 

 +100bp

 -100bp

 +100bp

 -100bp

Vrednostni papirji držav

-13.879.083

13.879.084

-39.735.631

39.735.631

Vrednostni papirji finančnih institucij

-3.632.285

3.632.285

-8.837.737

8.837.737

Vrednostni papirji podjetij

-12.617.178

12.617.178

-9.679.015

9.679.015

Sestavljeni vrednostni papirji

-6.220.840

6.220.840

-8.197.577

8.197.577

Drugo

 

 

-1.137.177

1.137.177

SKUPAJ

-36.349.386

36.349.387

-67.587.137

67.587.137

Vpliv na vseobsegajoči donos

-32.643.346

32.643.346

-61.677.611

61.677.611

Vpliv na izkaz poslovnega izida

-3.706.040

3.706.040

-5.909.525

5.909.525

 

Dokumenti

 
 
 

4.3.3 Tveganje spremembe cen delnic

Tveganje spremembe cen delnic je tveganje, da bodo cene lastniških vrednostnih papirjev nihale in s tem vplivale na izkazano vrednost vrednostnih papirjev v portfelju naložb, ki so občutljivi na ta nihanja. Zavarovalnica obvladuje tveganje spremembe cen delnic v svojem portfelju prek limitov dovoljene izpostavljenosti in z geografsko ter sektorsko razpršenostjo naložb. Pretežni del sredstev nalaga znotraj Evropske unije, razpršitev na druga geografska območja pa uporablja za uravnavanje tveganj in donosnosti delniškega portfelja. Portfelj je v večini sestavljen iz dolžniških vrednostnih papirjev; posledica te diverzifikacije je še nekoliko nižje tveganje sprememb cen delnic (podrobnejši prikaz v poglavju 6.5 Finančna sredstva).

Tabela v nadaljevanju prikazuje sestavo portfelja lastniških vrednostnih papirjev glede na tip izpostavljenosti. V njej so prikazane strukture na osnovi knjigovodske vrednosti portfelja lastniških vrednostnih papirjev.

 

 

v EUR

 

31.12.2011

31.12.2010

Delnice EU

427.081.235

391.956.919

Delnice v ZDA

33.460

1.812.824

Delnice v Aziji*

3.393

3.703

Delnice trgov v nastajanju

54.829.800

123.349.490

Globalne delnice**

79.145.836

68.574.526

SKUPAJ

561.093.724

585.697.462

*Delniške naložbe razvitega dela Azije (Japonska, Hong Kong)
**Delniške naložbe z globalno razpršenostjo

 
 
 

V nadaljevanju je prikazana občutljivost delniškega portfelja na spremembo cen delnic in njen vpliv na vseobsegajoči donos oz. poslovni izid Skupine.

 

 

 

 

v EUR

 

31.12.2011

31.12.2010

 

10%

-10%

10%

-10%

Delnice EU

42.708.124

-42.708.124

39.195.692

-39.195.692

Delnice v ZDA

3.346

-3.346

181.282

-181.282

Delnice v Aziji

339

-339

370

-370

Delnice trgov v nastajanju

5.482.981

-5.482.981

12.334.949

-12.334.949

Globalne delnice

7.914.584

-7.914.584

6.857.453

-6.857.453

SKUPAJ

56.109.374

-56.109.374

58.569.746

-58.569.746

Vpliv na vseobsegajoči donos

19.939.944

-13.632.743

19.468.522

-19.468.522

Vpliv na izkaz poslovnega izida

36.169.430

-42.476.631

33.677.004

-33.677.004

Iz zgornje analize je razvidna občutljivost portfelja lastniških vrednostnih papirjev na spremembo cen delnic. Če bi tržne cene delnic v portfelju na 31.12.2011 za več kot 10% presegale izkazane vrednosti, bi bil vseobsegajoči donos Skupine višji za 20 mio EUR, poslovni izid pa za 36,2 mio EUR. Če bi bile cene delnic v portfelju na 31.12.2011 za 10% nižje od izkazanih, bi bil vseobsegajoči donos Skupine nižji za 13,6 mio EUR, izkaz poslovnega izida pa za 42,5 mio EUR.

Zaradi ugotovljenega dolgotrajnega in pomembnega padca poštene vrednosti posameznih lastniških vrednostnih papirjev smo skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja izvedli oslabitve določenih lastniških vrednostnih papirjev. Podrobnejši učinki oslabitev so prikazani v poglavju 7.3.

 
 
 

4.3.4 Likvidnostno tveganje

Tveganje ali nevarnost neusklajene likvidnosti oziroma neusklajenosti med dospelimi sredstvi in obveznostmi do virov sredstev lahko povzroči likvidnostne težave oziroma pomanjkanje denarnih sredstev za poravnavanje zapadlih obveznosti.

Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju uravnavamo s količino naložb v visoko likvidne vrednostne papirje in z rednim spremljanjem načrtovanih in dejanskih denarnih tokov iz sredstev in obveznosti. Za pokrivanje dodatnih potreb po likvidnosti vzdržujemo mrežo kreditnih linij pri domačih in tujih bankah.
V nadaljevanju so prikazana finančna sredstva in obveznosti Skupine glede na njihovo ročnost.

Finančna sredstva in obveznosti po preostali zapadlosti

     

v EUR

     

31.12.2011

ni določeno

pod 1 letom

med 1 in 5 let

med 5 in 10 let

nad 10 let

 SKUPAJ

FINANČNA SREDSTVA IN SREDSTVA POZAVAROVATELJEV

           

Finančne naložbe v pridruženih družbah

20.504.563

 

 

 

 

20.504.563

Finančne naložbe

495.131.141

335.614.391

664.673.714

534.315.284

296.289.292

2.326.023.822

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

482.240

25.893.097

11.481.694

4.526.098

1.599.954

43.983.083

Terjatve iz poslovanja

5.503.317

199.350.508

178.131

9.695

7.619

205.049.270

Denar in denarni ustrezniki

17.553.389

5.218.278

0

0

0

22.771.667

SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA

539.174.650

566.076.274

676.333.539

538.851.077

297.896.865

2.618.332.405

FINANČNE OBVEZNOSTI IN REZERVACIJE

 

 

 

 

 

 

Podrejene obveznosti

0

0

10.998.000

29.934.090

0

40.932.090

Zavarovalno-tehnične rezervacije

368.800.112

690.276.031

395.169.444

292.975.857

486.921.328

2.234.142.772

Druge finančne obveznosti

0

29.231.960

10.259.160 

0

39.491.120

SKUPAJ FINANČNE OBVEZNOSTI IN REZERVACIJE

368.800.112

719.507.991

416.426.604

322.909.947

486.921.328

2.314.565.982

 
 
 

 Finančna sredstva in obveznosti po preostali zapadlosti

       v EUR

 

   

31.12.2010

ni določeno

pod 1 letom

med 1 in 5 let

med 5 in 10 let

nad 10 let

 SKUPAJ

FINANČNA SREDSTVA IN SREDSTVA POZAVAROVATELJEV

           

Finančne naložbe v pridruženih družbah

117.067.739

0

0

0

0

117.067.739

Finančne naložbe

546.480.998

182.333.283

516.233.632

735.936.383

301.465.214

2.282.449.510

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

0

26.319.593

12.485.687

3.989.017

1.427.018

44.221.316

Terjatve iz poslovanja

0

214.269.173

2.361.523

13.264

0

216.643.960

Denar in denarni ustrezniki

0

34.108.090

0

0

0

34.108.090

SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA

663.548.737

457.030.139

531.080.842

739.938.664

302.892.232

2.694.490.615

FINANČNE OBVEZNOSTI IN REZERVACIJE

           

Podrejene obveznosti

0

0

10.998.000

29.934.090

0

40.932.090

Zavarovalno-tehnične rezervacije

364.755.023

693.613.838

291.589.363

240.770.641

680.187.024

2.270.915.889

Druge finančne obveznosti

0

21.476.980

13.393.444

0

0

34.870.425

SKUPAJ FINANČNE OBVEZNOSTI IN REZERVACIJE

364.755.023

715.090.818

315.980.807

270.704.731

680.187.024

2.346.718.404

 
 
 

4.3.5 Valutno tveganje

Valutnemu tveganju smo izpostavljeni le v manjši meri, saj imamo večino sredstev naloženih v evrih. Od ostalih valutnih izpostavljenosti so najbolj pomembne tiste, v zvezi z valutami držav nekdanje Jugoslavije, ki pa skupaj ne presegajo 5% vrednosti portfelja.

4.3.6 Kreditno tveganje

Tveganju izgube zaradi neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke se izpostavljamo predvsem pri nalaganju sredstev v dolžniške vrednostne papirje in pri izvajanju zavarovalnih poslov (kreditno tveganje pozavarovanja, kreditno tveganje terjatev iz zavarovalnih poslov).

Izpostavljenost kreditnemu tveganju sredstev obvladujemo s sistemom limitov izpostavljenosti, ki so sestavni del naložbenih politik za posamezne vrste premoženja. Redno spremljamo izpostavljenost proti posameznim izdajateljem in spremembe bonitetnih ocen, da bi zagotovili pravočasen in primeren odziv na neugoden razvoj razmer na finančnih trgih.

Naš cilj je doseganje optimalne razpršenosti kreditnega portfelja in ciljne bonitetne ocene »A«.

Kreditno tveganje, ki izvira iz zavarovalnih in pozavarovalnih poslov, redno spremljamo in analiziramo:

  • starostno strukturo terjatev iz zavarovalnih poslov (usmeritve so opisane v poglavju 2.11 Pomembne računovodske usmeritve/Terjatve iz poslovanja, analiza terjatev po zapadlosti pa v poglavju 6.7 Terjatve iz poslovanja) in
  • bonitetnih ocen pozavarovateljev in sozavarovateljev. Skupina spremlja finančno stanje pozavarovateljev in praviloma sklepa retrocesijske pozavarovalne pogodbe samo s pozavarovatelji z bonitetno oceno vsaj A- za odgovornostna pozavarovanja ter vsaj BBB+ za pozavarovanja ostalih vrst (70% z bonitetno oceno A).

Skupna vrednost finančnih sredstev Skupine, ki so izpostavljena kreditnemu tveganju, to so finančne naložbe, sredstva iz pozavarovalnih pogodb, terjatve in denarna sredstva, na 31.12.2011 znaša 2.618.332.403 EUR (na 31.12.2010 je vrednost teh sredstev znašala 2.694.490.615 EUR).

V nadaljevanju je prikazana struktura dolžniških vrednostnih papirjev po bonitetni oceni.

Bonitetna ocena

31.12.2011 (v EUR)

Delež (v %)

31.12.2010 (v EUR)

Delež (v %)

AAA

133.986.431

9,39%

133.895.788

9,60%

AA

405.105.707

28,39%

592.502.034

42,47%

A

299.579.162

20,99%

255.087.967

18,28%

BBB

298.354.327

20,91%

237.912.752

17,05%

BB

107.408.814

7,53%

87.944.398

6,30%

B

18.428.007

1,29%

977.491

0,07%

nima bonitetne ocene

164.140.370

11,50%

86.856.459

6,23%

SKUPAJ

1.427.002.818

100,00%

1.395.176.889

100,00%

 
 
 

V letu 2011 je bila največja posamična izpostavljenost Skupine Triglav do Abanke Vipa, d.d., in sicer v višini 94.601.082 EUR. Tudi v letu poprej je bila Skupina najbolj izpostavljena do Abanke Vipa, d.d., v višini 79.175.397 EUR.

Na datum poročanja znaša izpostavljenost Skupine Triglav do državnih vrednostnih papirjev, ki so jih izdale Grčija, Portugalska, Španija, Irska, Italija in Madžarska 73,9 mio EUR.

Zaradi neugodnega razvoja dogodkov na svetovnih finančnih trgih in povečanega kreditnega tveganja smo oslabili vrednost naložb. Podrobnejši učinki oslabitev so opisani v poglavju 7.3 Odhodki od finančnih sredstev in obveznosti.

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.