4.1 Glavne značilnosti sistema upravljanja tveganj

4.1.1 Cilji sistema upravljanja tveganj

Cilji sistema upravljanja tveganj:

  • povečevati vrednost Skupine z dodano pozornostjo pri donosu kot tudi tveganjih,
  • skrb za ustrezno kapitaliziranost, likvidnost in dobičkonosnost Skupine,
  • podpora boljšemu sprejemanju odločitev, kar omogoča poglobljen vpogled v tveganja in njihove učinke oziroma posledice,
  • skrb za varnost in zadovoljstvo investitorjev, zaposlenih, strank ter zadovoljstvo vseh ostalih deležnikov poslovanja.

Sistem upravljanja tveganj je sestavljen iz treh obrambnih linij, ki imajo natančno opredeljene odgovornosti, kot je opisano v nadaljevanju.

Prva od treh obrambnih linij v našem sistemu in s tem osnovna odgovornost za aktivno upravljanje tveganj pripada posameznim poslovnim področjem. Odgovorna so za učinkovito delovanje notranjih kontrol in izvajanje poslovnih aktivnosti, skladno s predpisanimi limiti in z danimi strateškimi cilji.

Drugo obrambno linijo sestavljajo Odbor za upravljanje s tveganji, Odbor za upravljanje s sredstvi in z obveznostmi (glej spodnjo sliko) in Služba za upravljanje tveganj. Odbora nadzirata delovanje celovitega sistema upravljanja tveganj in primerno komunikacijo aktivnosti na nivoju Zavarovalnice in Skupine. Njuni člani so vsaj en član Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., izbrani izvršni direktorji in direktorji štabnih služb.

Služba za upravljanje s tveganji razvija ogrodje upravljanja (metodologije za identifikacijo, merjenje in ocenjevanje tveganj, minimalne zahteve za sistem notranjih kontrol v zavarovalnicah Skupine, razvoj modelov upravljanja bilance, razvoj limitov v okviru naložbenih politik in limitov za operativna tveganja, nadzor skladnosti z ogrodjem sistema upravljanja tveganj). Njen direktor poroča neposredno predsedniku Uprave. Je tudi član Odbora za upravljanje tveganj ter predsednik Odbora za upravljanje s sredstvi in z obveznostmi. Ta del organizacijske strukture in preostali del jasno odražata zavedanje obvladujoče družbe Skupine o pomembnosti obvladovanja tveganj.

Pomemben sestavni del sistema upravljanja tveganj predstavlja tudi funkcija Skladnosti poslovanja, ki poslovnim področjem in Upravi Zavarovalnice svetuje o vseh pomembnih zadevah v zvezi s skladnostjo z veljavno zakonodajo, tekoče spremlja našo skladnost z veljavno zakonodajo, razvija in nadzoruje izvajanje aktivnosti za preprečevanje pranja denarja ter financiranja terorizma.

Vlogo tretje obrambne linije ima Služba notranje revizije, ki skladno z zakonodajnimi zahtevami redno testira učinkovitost in zanesljivost notranjega kontrolnega okolja. Ob tem tudi periodično ocenjuje kakovost sistema upravljanja tveganj.

V spodnji razpredelnici prikazujemo pristojnosti in pooblastila v zvezi z upravljanjem s tveganji:

Uprava Zavarovalnice

Triglav, d.d.

 

• Definira strategijo upravljanja s tveganji v skladu s poslovno strategijo Zavarovalnice Triglav, d.d.

• Potrjuje politiko upravljanja s tveganji

• Potrjuje komponente sistema upravljanja s tveganji

• Potrjuje interne akte, ki se nanašajo na upravljanje s tveganji

Odbor za upravljanje s

tveganji

 

• Predhodno potrjuje predloge sklepov Uprave, ki se nanašajo na komponente sistema upravljanja s tveganji, vključno z želeno izpostavljenostjo tveganjem

• Definira standarde upravljanja s tveganji

• Definira metodologije upravljanja in merjenja tveganj vseh kategorij tveganj

• Definira limite in spremlja izpostavljenost operativnim tveganjem

• Spremlja izvajanje IT varnostnih politik

• Spremlja izvajanje sistema zagotavljanja skladnosti poslovanja

• Spremlja izpostavljenost povezano z zunanjim izvajanjem

Odbor za upravljanje

s sredstvi in obveznostmi

 

• Predhodno potrjuje predloge sklepov Uprave, ki se nanašajo na upravljanje sredstev in obveznostmi

• Potrjuje naložbene politike za kritne sklade in kritno premoženje Zavarovalnice Triglav, d.d.

• Predhodno potrjuje predloge sklepov Uprave v zvezi s pripisi dobička zavarovancem

• Spremlja izpostavljenost tveganjem upravljanja s sredstvi in obveznostmi

• Spremlja spremembe v zunanjem okolju v zvezi z upravljanjem s sredstvi in obveznostmi (npr. metodologije merjenja, spremembe v zakonodajnem okolju in zunanjem

poročanju)

Služba za upravljanje
s tveganji

 

• Razvija sistem upravljanja s tveganji v Zavarovalnici Triglav, d.d., vključno z metodologijami, procesi, modeli in ogrodjem notranje kontrolnega sistema

• Redno izvaja analize tveganj in poroča Upravi o izpostavljenostih

• Pripravlja predloge sklepov Uprave o zmanjšanju tveganj

• Koordinira priprave na Solventnost II

• Operativno podpira Odbor za upravljanje s tveganji in Odbor za upravljanje s sredstvi in obveznostmi

• Vzpodbuja dobro prakso kulture upravljanja s tveganji prek delavnic, seminarjev itd.

Poslovna področja

• Aktivno upravljajo s tveganji na svojem področju z upoštevanjem postavljenih limitov in strateških usmeritev

• Razvijajo notranje kontrole v skladu z zahtevami ogrodja notranjega kontrolnega sistema

• Sodelujejo s Službo za upravljanje s tveganji pri izvajanju analiz tveganj in/ali razvoju modelov

 

Obseg aktivnosti upravljanja tveganj je opredeljen v strategiji upravljanja tveganj. Na podlagi tega razvijamo politike upravljanja s posameznimi kategorijami tveganj, ki za vsako kategorijo posebej opredeljujejo sistem upravljanja, pristojnosti in pooblastila skladno z želeno izpostavljenostjo tveganjem.

Limiti za omejevanje izpostavljenosti so:

  • splošni limiti po portfeljih in
  • dodatni limiti za posamezne tipe tveganj.

4.1.2 Dodana vrednost sistema upravljanja tveganj

Upravljanje tveganj daje Skupini možnost, da tveganja učinkovito pretvori v vrednost. Omogoča nadzor in prilagajanje celotnega profila tveganj ter omejevanje obsega izpostavljenosti določenim tveganjem. Uspešno in racionalno prevzemanje ter upravljanje tveganj Zavarovalnici daje njeno finančno moč, s tem pa tudi možnost, da izpolni pričakovanja in obveznosti do strank ter tudi, da ustvari trajno vrednost njenim vlagateljem.

Skupina ima konzervativno kulturo in odnos do tveganj, ki jih upravlja z modernimi orodji. Ker je upravljanje tveganj ena najpomembnejših funkcij Zavarovalnice, je temu potrebno nameniti primerna sredstva na temelju organizacijske strukture, strateške usmeritve, izobraževanja kadrov in rednih, neprestanih pregledov tveganj. Temelj sistema upravljanja tveganj predstavljata sprejemanje in identifikacija tveganj. Za učinkovito ocenjevanje tveganj ima Skupina nabor naprednih orodij, ki med drugim poglobljeno proučujejo medsebojno povezanost tveganj na ravni Skupine. Ravno tako to velja za poročanje in nadziranje, ki ju dopolnjujejo še različni pravilniki. Skupno pa imajo transparentno deljenje informacij, ki je temelj tega dela sistema upravljanja tveganj celotne Skupine. Posledično je delovanje celotne Skupine preglednejše, stabilnejše in varnejše. Vse to skupaj pa vodi do pozitivnih rezultatov in večanju zadovoljstva vseh udeležencev v procesu poslovanja.

Dodana vrednost sistema upravljanja tveganj Skupine Triglav

Za učinkovito sprejemanje in prepoznavanje tveganj, temeljev našega sistema upravljanja tveganj, smo za vsa poslovna področja jasno opredelili omejitve in vzpostavili sistem internih kontrol za nadzor poslovanja.

Strategija upravljanja tveganj je oblikovana jasno, natančno in skladno s strategijo Skupine. Njeni cilji so povečevanje finančne stabilnosti in moči Skupine, zadovoljevanje potreb in obveznosti do strank ter rast vrednosti Skupine in njenih lastnikov. Strategija med drugim določa tudi apetit po tveganjih, ta predstavlja okvir in obseg tveganj, ki jih Skupina lahko prevzame in obvladuje. Celoten sistem je oblikovan tako, da omogoča transparentnost in učinkovito komunikacijo.

4.1.3 Upravljanje tveganj na ravni Skupine

Upravljanje tveganj skupine je obširnejše od sistema upravljanja tveganj na ravni posameznega podjetja. Sistem upravljanja tveganj na ravni Skupine mora biti primeren, učinkovit in proporcionalen, skladno s strukturo, z naravo in obsegom, s kompleksnostjo poslov ter tveganj, povezanih s temi posli. Sistem posebno pozornost posveča tveganjem na ravni Skupine, proučuje tveganja na ravni individualne članice, povezanosti teh tveganj med članicami in seveda tudi koncentraciji tveganj. Zaradi heterogenosti struktur in sistemov Skupine se pri sprejemanju odločitev na ravni Skupine ali posameznega podjetja upoštevajo posebnosti položaja in vpliv, ki ga bo imela odločitev na obeh ravneh. To so med drugim omogočile reorganizacija in centralizacija funkcij Skupine v preteklih letih ter ustanovitev Odbora za upravljanje odvisnih družb.

Skupini Triglav je kljub kompleksnosti in zahtevnosti uspelo vzpostaviti učinkovit, predvsem pa zanesljiv sistem upravljanja tveganj. Za sisteme na ravni skupin sta značilna dva koncepta. Prvi je zahteva po konsistentnem upravljanju tveganj v celotni skupini, drugi pa je koncept centraliziranega upravljanja tveganj. Skupina Triglav se pri svojem sistemu poslužuje obeh konceptov in ne gleda nanju kot nasprotujoča si koncepta, ampak prej komplementarna.

Skupina ima strategijo in politike, ki definirajo, kategorizirajo, nadzirajo tveganja, katerim je Skupina izpostavljena. Na njeni osnovi je oblikovana tudi strategija upravljanja tveganj, ki je s pomočjo politik distribuirana vsem članicam Skupine, te pa nato skrbijo za primerno implementacijo obeh strategij v vsakodnevnem poslovanju na ravni članice.

Učinkovitost sistema zagotavlja struktura hierarhije, sodelovanje vseh zaposlenih in močna organizacijska kultura, ki poudarja pomembnost obravnavanja tveganj na vseh ravneh. Še večjo moč sistemu daje jasen in transparenten pretok informacij tako od zgoraj navzdol kot od spodaj navzgor. Za učinkovit pretok informacij in transparentnost procesa odločanja so vzpostavljeni združljivi IT sistemi, ki hkrati omogočajo poenotenje sistema notranjih kontrol.

V letu 2011 so glavne aktivnosti pri razvoju sistema upravljanja s tveganji obsegale:

  • izdelavo minimalnega standarda notranjih kontrol z namenom zagotavljanja pravilnosti in zanesljivosti finančnega in računovodskega poročanja za zavarovalnice Skupine,
  • razvoj modelov ALM za kritne sklade in kritno premoženje Zavarovalnice Triglav, d.d.,
  • druge aktivnosti v okviru priprave na direktivo Solventnost II in drugo fazo računovodskih standardov IFRS 4.
 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.