4.4 Zavarovalno tveganje

Tveganja v tej kategoriji so povezana z nevarnostjo izgube ali neugodnih sprememb vrednosti zavarovalnih obveznosti zaradi neustreznih predpostavk pri oblikovanju cen in rezervacij. Izpostavljamo se jim pri: procesu sprejema v zavarovanje oziroma prevzema rizika, razvoju zavarovalnih produktov in oblikovanju cen, spremembah v škodnem dogajanju, oblikovanju zavarovalno-tehničnih rezervacij in pri spremembah v obnašanju zavarovancev ter splošnih spremembah zunanjega ekonomskega okolja.

Za aktivno upravljanje zavarovalnega tveganja, povezanega s sprejemom v zavarovanje, nosijo glavno odgovornost posamezne zavarovalnice Skupine Triglav. Upravljamo ga z jasno strukturo pristojnosti in pooblastil, ki vključujejo razmejitev delovnih nalog, limite za sprejem v zavarovanje ter sistem avtorizacij. Za obvladovanje zavarovalnih tveganj uporabljamo tudi set aktuarskih tehnik, vezanih na oblikovanje cen produktov in zavarovalno-tehničnih rezervacij. Redno spremljamo rezultate poslovanja, optimiziramo našo pozavarovalno zaščito in redno pregledujemo ustreznost zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Eno glavnih orodij za obvladovanje zavarovalnega tveganja je pozavarovanje. Zavarovalnice Skupine Triglav nastopamo s skupno pozavarovalno pogodbo, v kateri se lastni deleži oblikujejo na podlagi tablic maksimalnih lastnih deležev Zavarovalnice Triglav, d.d. Vsakoletni program načrtovanega pozavarovanja vsebuje:

  • izračunane lastne deležev po posameznih zavarovalnih vrstah,
  • na podlagi lastnih deležev izdelano tabelo maksimalnega kritja ter
  • postopke, osnove in merila za ugotavljanje največje verjetne škode za posamezne zavarovane nevarnosti.

Pomemben dejavnik izbire pozavarovateljev je njihova bonitetna ocena (glej tudi 4.3.6 Finančno tveganje in analiza občutljivosti/Kreditno tveganje), kar nam zagotavlja še stabilnejše poslovanje, ki se odraža v stabilnejših denarnih tokovih.

4.4.1 Koncentracija zavarovalnega tveganja

Koncentracijo zavarovalnih tveganj obvladujemo z ustreznimi vrstami pozavarovanja in temu primerno oblikujemo tablice maksimalnih lastnih deležev. Koncentracija lahko nastane zaradi zavarovalnega posla, zgoščenega na posameznih geografskih območjih, v gospodarskih sektorjih ali zavarovanih nevarnostih, pa tudi zaradi korelacije med posameznimi zavarovalnimi nevarnostmi. Že nastanek enega tovrstnega dogodka v določenem segmentu poslovanja lahko povzroči pomemben vpliv na sposobnost izpolnjevanja obveznosti.

Posebno pozornost posvečamo dogodkom z nizko frekvenco pojavljanja in visokim učinkom, kot so vihar, toča in poplava. V zadnjih štirih letih smo bili v povprečju izpostavljeni dvema večjima naravnima katastrofama na leto, ki sta aktivirali pozavarovalno zaščito. Sam program za zaščito samopridržaja pri katastrofalnih naravnih dogodkih je škodno-presežkovni, s štirimi sloji do skupnega limita 100.000.000 EUR nad prioriteto 7.500.000 EUR. Prav tako smo uredili agregatno zaščito samopridržaja v letnem agregatu 15.000.000 EUR. Na ta način je zaščitena pred povečanim številom naravnih dogodkov v posameznem letu.

Glede na izkušnje iz preteklih let menimo, da se bo večje število takšnih naravnih dogodkov nadaljevalo tudi v prihodnje, in temu primerno sproti prilagajamo program pozavarovalne zaščite. Najbolj prizadete so požarne in tehnične zavarovalne vrste, zavarovanje motornih vozil (kasko) in zavarovanje posevkov.

Na nivoju Skupine štejemo potres za dogodek z največjim škodnim potencialom, zato je temu primerno oblikovana tudi pozavarovalna zaščita. Za Skupino bi škode v samopridržaju po potresu s tisočletno povratno dobo, povečane za 20 odstotkov, predstavljale dve tretjini največjega tveganja, ki ga Skupina še lahko sprejme glede na tablice maksimalnih lastnih deležev.

Zadnji dve leti poslovanje intenzivno prilagajamo klimatskim spremembam. Pričakovati je, da bo v prihodnje tovrstna pozavarovalna zaščita vse dražja, obenem se bodo ožila kritja. Za zmanjševanje vplivov klimatskih sprememb smo začeli ustrezno prilagajati produkte in s povečano pozornostjo prevzemati rizike v zavarovanje.

Koncentracijo zavarovalnih tveganj življenjskih zavarovanj štejemo za nizko, saj je rizična zavarovalna vsota za primer smrti pri 99,6% portfelja življenjskih in rentnih naložbenih zavarovanj nižja od 35.000 EUR. Pri dodatnih zavarovanjih nezgodne smrti ima 99,3% portfelja sklenjenih dodatnih nezgodnih zavarovanj zavarovalno vsoto nižjo od 50.000 EUR. Omenjena zneska predstavljata skladno s pozavarovalno pogodbo določeno zadržanje (retencijo) za večino zavarovanj.

4.4.2 Geografska in sektorska koncentracija

Naše poslovanje je osredotočeno predvsem na Republiko Slovenijo in države nekdanje Jugoslavije, manjši obseg posla pa opravljamo tudi na Češkem in v sosednjih državah Evropske unije. Glede na pretekle izkušnje menimo, da so morebitna koncentrirana tveganja primerno pozavarovana. Izvajamo tudi »fronting« posle, katerih večji del cediramo tujim zavarovalnicam.

V spodnji tabeli je prikaz letne obračunane premije v državah, kjer poslujejo zavarovalnice Skupine.

 

Obračunana kosmata premija v EUR

Delež v %

Država

2011

2010

2011

2010

Slovenija

816.330.978

836.565.987

82,51

82,54

Hrvaška

53.226.451

55.628.110

5,38

5,49

Črna gora

30.670.813

32.338.112

3,10

3,19

Češka

27.431.720

26.879.014

2,77

2,65

Bosna in Hercegovina

20.835.500

21.113.034

2,11

2,08

Srbija

20.796.183

19.358.650

2,10

1,91

Makedonija

20.107.159

21.677.318

2,03

2,14

SKUPAJ

989.398.804

1.013.560.225

100,00

100,00

 

Dokumenti

 
 
 

S sektorskega vidika je naše poslovanje osredotočeno predvsem na avtomobilska zavarovanja, kar je razvidno v poglavju 7.1 Prihodki od zavarovalnih premij. Kot eden od treh ponudnikov dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj v Republiki Sloveniji s 17,7-odstotnim tržnim deležem in eden od dveh ponudnikov pozavarovanj v Republiki Sloveniji s 44-odstotnim tržnim deležem smo v obeh segmentih izpostavljeni koncentraciji v smislu zavarovalnega trga. Koncentracijo pozavarovalnega portfelja obvladujemo z geografsko razpršitvijo pozavarovalnih tveganj, vezanih na posle zunaj Skupine ter s primerno retrocesijo poslov, vezanih na Skupino. Za dopolnilna zdravstvena zavarovanja je značilna razpršenost zavarovalnih tveganj, tako da v tem segmentu nismo izpostavljeni koncentraciji tveganj.

V portfelju zavarovanj Skupine največji delež predstavljajo zavarovanja avtomobilske odgovornosti, značilnost katerih je prav tako razpršenost, zato tudi v tem segmentu nismo izpostavljeni koncentraciji zavarovalnih tveganj. Potencialna nevarnost sektorske koncentracije pa obstaja pri kasko zavarovanjih, zato so temu primerno vključena v pozavarovalni program za primer katastrofe, ki se je v preteklih letih izkazal za ustreznega.

4.4.3 Tveganja nizke frekvence in visokega učinka

Največje tveganje v tem segmentu za Skupino predstavlja potresna nevarnost. Temu ustrezno smo uredili tudi pozavarovalno zaščito za potres in ostale naravne katastrofe. (Do sedaj še nismo zabeležili potresa katastrofalnih razsežnosti.) Po razpoložljivih modelih potres s povratno dobo 1000 let in z 20% dodatkom na možno napako v oceni višine škodnega potenciala ne predstavlja večje nevarnosti kot naravne nesreče, s katerimi se spoprijemamo skoraj vsako leto.

Velika potencialna škoda je lahko dogodek zaradi jedrske nevarnosti, ki jo prevzemamo od slovenskega Jedrskega poola. Značilnost takega škodnega dogodka je zelo nizka frekvenca, saj v 25 letih še ni bilo večje škode, in pa nizka oziroma nična korelacija z ostalimi mogočimi obveznostmi, ki bi se pojavile v zvezi z njim. V najslabšem primeru neto škoda iz naslova jedrskih tveganj ne presega škod iz naslova enega naravnega dogodka (glej tudi Koncentracija zavarovalnega tveganja). Potres na Japonskem, ki se je zgodil marca 2011 in poškodoval jedrske reaktorje, je posledično izpostavil Zavarovalnico Triglav japonskim jedrskim rizikom. Udeležba japonskega jedrskega poola je namreč največja v portfelju slovenskega jedrskega poola. Delež Zavarovalnice Triglav znaša 105.640.192 EUR in je porazdeljen med 42 tveganj. Pri prevzemu jedrskih nevarnosti velja pravilo, da delež agregatne izpostavljenosti po lokaciji ne presega lastnega deleža Zavarovalnice Triglav za tovrstna tveganja, če je na eni lokaciji več rizikov (jedrskih reaktorjev).

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.