1.Skupinska bilanca stanja na dan 31. 12. 2011

1.1 Skupinska bilanca stanja premoženjskih in življenjskih zavarovanj na dan 31. 12. 2011

   

v EUR

 

 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

SREDSTVA (od A. do G.)

2.962.000.104

3.024.395.808

 98
A. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA  SREDSTVA

63.333.465

61.218.108

103

1. Neopredmetena dolgoročna  sredstva

24.798.439

20.034.484

124

2. Dobro ime

1.148.243

2.460.627

47

3. Dolgoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

37.369.009

38.587.347

97

4. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

17.774

135.650

13

B. NALOŽBE V ZEMLJIŠČA IN ZGRADBE TER FINANČNE NALOŽBE

2.233.809.016

2.280.058.091

98

I. ZEMLJIŠČA IN ZGRADBE

207.981.925

206.947.054

101

a) Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

111.197.035

122.690.795

91
1. Zemljišča za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

11.557.411

17.108.699

68

2. Zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

97.914.484

103.084.369

95

3. Druga zemljišča in zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

1.725.140

2.497.727

69

b) Naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju
    zavarovalne dejavnosti

96.784.890

84.256.259

115

1. Zemljišča

42.214.161

35.746.677

118

2. Zgradbe

54.570.729

48.509.582

112

II. FINANČNE NALOŽBE V DRUŽBAH V SKUPINI IN V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH

20.504.562

147.333.611

14

1. Delnice in deleži v družbah v Skupini

0

0

 

2. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana družbam v Skupini

0

0

 

3. Delnice in deleži v pridruženih družbah

20.504.562

117.067.739

18

4. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana pridruženim družbam

0

3.460.461

 

5. Druge finančne naložbe v družbah v Skupini in v pridruženih družbah

0

26.805.411

 

III. DRUGE FINANČNE NALOŽBE

1.957.624.828

1.878.453.125

104

1. Dolgoročne finančne naložbe

1.806.376.898

1.780.124.834

101

1.1 Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi v vzajemnih skladih

170.824.413

194.750.139

88

1.2 Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom

1.359.408.951

1.385.364.483

98

1.3 Deleži v investicijskih skladih

1.677.527

3.504.556

48

1.4 Hipotekarna posojila

6.686.867

6.191.012

108

1.5 Druga dana posojila

56.643.373

45.305.949

125

1.6 Depoziti pri bankah

180.931.505

138.215.776

131

1.7 Ostale finančne naložbe

30.204.262

6.792.919

445

2. Kratkoročne finančne naložbe

151.247.930

98.328.291

154

2.1 Delnice in deleži kupljeni za prodajo

7.192.605

12.534.803

57

2.2 Vrednostni papirji kupljeni za prodajo oz. s preostalo dospelostjo do enega leta

4.154.358

8.422.632

49

2.3 Dana kratkoročna posojila

5.946.763

1.633.991

364

2.4 Kratkoročni depoziti pri bankah

121.412.619

72.486.268

167

2.5 Ostale kratkoročne finančne naložbe

12.541.585

3.250.597

386

IV. FINANČNE NALOŽBE POZAVAROVALNIC IZ NASLOVA POZAVAROVALNIH POGODB PRI CEDENTIH

3.714.618

3.102.985

120

V. SREDSTVA IZ FINANČNIH POGODB

0

0

 

VI. ZNESEK ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ PRENESENIH NA POZAVAROVALNICE IN V SOZAVAROVANJE

43.983.083

44.221.316

99

1. Iz prenosnih premij

14.630.519

11.958.793

122

       - na pozavarovalnice

14.600.653

11.943.142

122

       - v sozavarovanje

29.866

15.651

191

2. Iz matematičnih rezervacij

10.125

0

 

3. Iz škodnih rezervacij

29.336.584

32.262.523

91

       - na pozavarovalnice

29.136.440

32.251.426

90

       - v sozavarovanje

200.144

11.097

 

4. Iz rezervacij za bonuse in popuste

0

0

 

5. Iz drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

5.855

0

 

6. Iz zavarovalno-tehničnih rezervacij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

0

0

 

C. NALOŽBE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

364.684.374

370.627.528

98

D. TERJATVE

245.710.514

244.188.988

101

I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

118.559.324

127.992.948

93

1. Terjatve do zavarovalcev

112.163.875

116.455.200

96

2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov

1.609.799

1.816.693

89

3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

4.784.215

9.610.422

50

4. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov do družb v Skupini ter pridruženih družb

1.435

110.633

1

II. TERJATVE IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA

40.739.474

45.432.007

90

1. Terjatve za premijo iz sprejetega sozavarovanja

594.195

8.300

 

2. Terjatve za premijo iz sprejetega pozavarovanja

28.910.290

23.678.590

122

3. Terjatve za deleže sozavarovateljev v škodah

87.739

73.472

119

4. Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah

8.209.748

19.199.347

43

5. Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja

2.937.502

2.472.298

119

6. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja do družb v Skupini ter  pridruženih družb

0

0

 

III. DRUGE TERJATVE IN ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

86.411.716

70.764.033

122

1. Terjatve za predujme za neopredmetena sredstva

0

93.835

 

2. Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov

15.409.067

20.947.221

74

3. Kratkoročne terjatve iz financiranja

6.133.465

1.047.944

585

4. Druge kratkoročne terjatve

22.353.470

20.636.497

108

5. Dolgoročne terjatve

1.328.867

323.868

410

6. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb

459.509

2.427

 

7. Odložene terjatve za davek

40.661.243

27.545.028

148

8. Druge kratkoročne terjatve do družb v Skupini ter pridruženih družb

66.095

167.213

40

IV. NEVPLAČANI VPOKLICANI KAPITAL

0

0

 

E. RAZNA SREDSTVA

45.553.791

59.608.855

76

I. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA RAZEN ZEMLJIŠČ IN ZGRADB

17.611.647

19.859.866

89

1. Oprema

16.553.136

18.478.368

90

2. Druga opredmetena osnovna sredstva

1.058.511

1.381.498

77

II. DENARNA SREDSTVA

22.771.667

34.108.090

67

III. ZALOGE IN DRUGA SREDSTVA

5.170.477

5.640.899

92

1. Zaloge

4.199.703

4.777.236

88

2. Druga sredstva

970.774

863.663

112

F. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

7.426.729

7.308.797

102

1. Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin

42.499

22.428

189

2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

4.233.083

3.586.486

118

3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve

3.151.147

3.699.883

85

G. NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE

1.482.215

1.385.441

107

H. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

113.932.790

235.198.101

48

 

 

 

v EUR

 

 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

OBVEZNOSTI (A. do I. )

2.962.000.104

3.024.395.808

98

A. KAPITAL

489.469.838

498.977.808

98

I. VPOKLICANI KAPITAL

73.701.402

23.701.391

311

1. Osnovni kapital

73.701.402

23.701.391

311

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

0

0

 

II. KAPITALSKE REZERVE

53.204.076

53.655.516

99

III. REZERVE IZ DOBIČKA

230.826.820

69.417.981

333

1. Varnostna rezerva

529.798

529.798

100

2. Zakonske in statutarne rezerve

19.430.982

19.451.956

100

3. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže

364.680

364.680

100

4. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)

-364.680

-364.680

100

5. Rezerve za izravnavo kreditnih tveganj

34.866.040

33.436.227

104

6. Rezerve za izravnavo katastrofalnih škod

0

0

 

7. Druge rezerve iz dobička

176.000.000

16.000.000

 

IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

2.786.975

45.520.845

6

1. Presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi

2.189

2.485

88

2. Presežek iz prevrednotenja v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami

3.404.896

51.769.638

7

3. Presežek iz prevrednotenja v zvezi s kratkoročnimi finančnimi naložbami

-609.176

-6.265.954

10

4. Drugi presežki iz prevrednotenja

-10.934

14.676

 

V. ZADRŽANI ČISTI POSLOVNI IZID

61.135.220

269.153.671

23

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

46.175.732

11.313.293

408

VII. NEOBVLADUJOČI DELEŽI KAPITALA

24.204.905

28.212.772

86

VIII. USKUPINJEVALNI POPRAVEK KAPITALA

-2.565.292

-1.997.661

128

B. PODREJENE OBVEZNOSTI

40.932.090

40.932.090

100

C. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE IN ODLOŽENI
    PRIHODKI OD PREMIJ

1.869.646.881

1.894.832.826

99

1. Kosmate prenosne premije

291.740.398

296.367.451

98

2. Kosmate matematične rezervacije

845.464.934

849.847.775

99

3. Kosmate škodne rezervacije

705.464.250

711.728.317

99

4. Kosmate rezervacije za bonuse In popuste

16.599.643

17.836.389

93

5. Druge kosmate zavarovalno - tehnične rezervacije

10.377.656

19.052.894

54

D. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI  PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

364.495.891

376.083.063

97

E. REZERVACIJE ZA DRUGE NEVARNOSTI IN  STROŠKE

29.532.387

28.075.472

105

1. Rezervacije za pokojnine

10.392.165

10.278.077

101

2. Druge rezervacije

19.140.222

17.797.395

108

F. OBVEZNOSTI ZA FINANČNE NALOŽBE POZAVAROVATELJEV IZ NASLOVA POZAVAROVALNIH POGODB PRI CEDENTIH

0

0

 

G. DRUGE OBVEZNOSTI

161.130.969

178.259.123

90

I. OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

20.928.061

23.243.104

90

1. Obveznosti do zavarovalcev

13.988.154

15.039.029

93

2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov

1.729.573

1.709.179

101

3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

5.187.283

6.427.344

81

4. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov do družb v Skupini in pridruženih družb

23.051

67.552

34

II. OBVEZNOSTI IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA

36.106.029

27.928.812

129

1. Obveznosti za sozavarovalne premije

351.997

329.698

107

2. Obveznosti za pozavarovalne premije

16.753.300

12.424.654

135

3. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja

230.150

160.085

144

4. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz pozavarovanja

9.049.314

7.108.437

127

5. Druge obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja

9.717.435

7.869.425

123

6. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja do družb v Skupini ter pridruženih družb

3.833

36.513

10

III. POSOJILA, ZAVAROVANA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI S STALNIM DONOSOM

1.843

8.744.637

 

IV. OBVEZNOSTI DO BANK

10.989.987

9.583.854

115

V. OBVEZNOSTI IZ FINANČNIH POGODB

0

0

 

VI. OSTALE OBVEZNOSTI

93.105.049

108.758.716

86

a) Ostale dolgoročne obveznosti

16.560.493

26.950.800

61

1. Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema

6.721.004

7.204.775

93

2. Druge dolgoročne obveznosti

225.902

5.635.186

4

3. Odložene obveznosti za davek

9.613.587

14.110.839

 

b) Ostale kratkoročne obveznosti

76.544.556

81.807.916

94

1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

14.681.752

15.208.247

97

2. Druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov

15.419.553

23.915.664

64

3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja

21.778.287

3.701.973

588

4. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

826.652

16.877.495

5

5. Druge kratkoročne obveznosti

23.838.312

22.104.537

108

H. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

6.792.048

7.235.426

94

1. Vnaprej vračunani stroški in odhodki

3.950.952

4.254.325

93

2. Druge pasivne časovne razmejitve

2.841.096

2.981.101

95

I.  NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI VEZANE NA NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE

0

0

 

J.  ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

113.932.790

235.198.101

48

 

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.