1.2 Skupinska bilanca stanja premoženjskih zavarovanj na dan 31. 12. 2011

 

 

v EUR

 

 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

SREDSTVA (od A.do G.)

1.612.275.243

1.650.421.687

98

A. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

61.221.153

59.138.284

104

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva

22.686.127

17.954.660

126

2. Dobro ime

1.148.243

2.460.627

47

3. Dolgoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

37.369.009

38.587.347

97

4. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

17.774

135.650

13

B. NALOŽBE V ZEMLJIŠČA IN ZGRADBE TER FINANČNE NALOŽBE

1.269.490.942

1.295.605.668

98

I. ZEMLJIŠČA IN ZGRADBE

195.021.549

194.174.121

100

a) Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

101.473.318

112.786.292

90

              1. Zemljišča za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

10.917.192

16.469.103

66

              2. Zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

88.834.119

93.819.462

95

              3. Druga zemljišča in zgradbe za neposredno izvajanje
                  zavarovalne dejavnosti

1.722.007

2.497.727

69

b) Naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju
    zavarovalne dejavnosti

93.548.231

81.387.829

115

              1. Zemljišča

41.886.092

35.418.608

118

              2. Zgradbe

51.662.139

45.969.221

112

II. FINANČNE NALOŽBE V DRUŽBAH V SKUPINI IN V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH

13.088.391

120.151.001

11

1. Delnice in deleži v družbah v Skupini

0

0

 

2. Dolžniški vred. papirji in posojila dana, družbam v Skupini

0

0

 

3. Delnice in deleži v pridruženih družbah

13.088.391

100.434.353

13

4. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana pridruženim družbam

0

175.970

 

5. Druge finančne naložbe v družbah v Skupini in v  pridruženih družbah

0

19.540.678

 

III. DRUGE FINANČNE NALOŽBE

1.013.697.081

933.956.628

109

1. Dolgoročne finančne naložbe

915.547.506

858.192.572

107

1.1 Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi v vzajemnih skladih

131.711.582

148.857.422

88

1.2 Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom

611.077.047

601.955.698

102

1.3 Deleži v investicijskih skladih

1.677.527

3.504.556

48

1.4 Hipotekarna posojila

6.607.056

6.191.012

107

1.5 Druga dana posojila

25.393.963

14.021.303

181

1.6 Depoziti pri bankah

109.595.842

77.922.104

141

1.7 Ostale finančne naložbe

29.484.489

5.740.477

514

2. Kratkoročne finančne naložbe

98.149.575

75.764.056

130

2.1 Delnice in deleži kupljeni za prodajo

4.752.839

8.611.156

55

2.2 Vrednostni papirji kupljeni za prodajo oz. s preostalo dospelostjo do enega leta

1.364.338

7.921.957

17

2.3 Dana kratkoročna posojila

5.946.763

1.633.991

364

2.4 Kratkoročni depoziti pri bankah

74.244.896

55.119.720

135

2.5 Ostale kratkoročne finančne naložbe

11.840.739

2.477.232

478

IV. FINANČNE NALOŽBE POZAVAROVALNIC IZ NASLOVA POZAVAROVALNIH POGODB PRI CEDENTIH

3.714.618

3.102.985

120

V. SREDSTVA IZ FINANČNIH POGODB

0

0

 

VI. ZNESEK ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH  REZERVACIJ PRENESENIH NA POZAVAROVALNICE IN V  SOZAVAROVANJE

43.969.303

44.220.933

99

1. Iz prenosnih premij

14.626.864

11.958.410

122

- na pozavarovalnice

14.596.998

11.942.759

122

- v sozavarovanje

29.866

15.651

191

2. Iz matematičnih rezervacij

0

0

 

3. Iz škodnih rezervacij

29.336.584

32.262.523

91

   - na pozavarovalnice

29.136.440

32.251.426

90

- v sozavarovanje

200.144

11.097

 

4. Iz rezervacij za bonuse in popuste

0

0

 

5. Iz drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

5.855

0

 

6. Iz zavarovalno-tehničnih rezervacij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

0

0

 

C. NALOŽBE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO
    NALOŽBENO TVEGANJE

0

0

 

D. TERJATVE

233.381.701

231.278.877

101

I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

117.984.949

126.872.234

93

1. Terjatve do zavarovalcev

111.760.939

116.010.688

96

2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov

1.609.568

1.815.582

89

3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

4.613.007

8.935.331

52

4. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov do družb v Skupini ter pridruženih družb

1.435

110.633

1

II. TERJATVE IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA

40.739.306

45.425.812

90

1. Terjatve za premijo iz sprejetega sozavarovanja

594.195

8.300

 

2. Terjatve za premijo iz sprejetega pozavarovanja

28.910.290

23.678.590

122

3. Terjatve za deleže sozavarovateljev v škodah

87.739

73.472

119

4. Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah

8.217.772

19.199.347

43

5. Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja

2.929.310

2.466.103

119

6. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja do družb v Skupini ter pridruženih družb

0

0

 

III. DRUGE TERJATVE IN ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

74.657.446

58.980.831

127

1. Terjatve za predujme za neopredmetena sredstva

0

93.835

 

2. Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov

15.077.486

12.802.171

118

3. Kratkoročne terjatve iz financiranja

1.581.643

1.014.250

156

4. Druge kratkoročne terjatve

20.694.878

19.034.938

109

5. Dolgoročne terjatve

1.328.867

323.868

410

6. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb

459.336

2.409

 

7. Odložene terjatve za davek

35.504.998

25.590.436

139

8. Druge kratkoročne terjatve do družb v Skupini ter pridruženih družb

10.238

118.924

9

IV. NEVPLAČANI VPOKLICANI KAPITAL

0

0

 

E. RAZNA SREDSTVA

39.361.550

56.125.353

70

I. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA RAZEN ZEMLJIŠČ IN ZGRADB

16.154.025

17.888.202

90

1. Oprema

15.119.508

16.536.449

91

2. Druga opredmetena osnovna sredstva

1.034.517

1.351.753

77

II. DENARNA SREDSTVA

18.041.654

32.601.768

55

III. ZALOGE IN DRUGA SREDSTVA

5.165.871

5.635.383

92

1. Zaloge

4.199.495

4.772.575

88

2. Druga sredstva

966.376

862.808

112

F. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

7.337.682

6.888.064

107

1. Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin

42.499

22.428

189

2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

4.231.710

3.410.532

124

3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve

3.063.473

3.455.104

89

G. NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE

1.482.215

1.385.441

107

H. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

104.373.152

197.323.606

53

 

 

 

v EUR

 

 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

OBVEZNOSTI (A. do I.)

1.612.275.243

1.650.421.687

98

A. KAPITAL

415.767.323

412.757.252

101

I. VPOKLICANI KAPITAL

51.340.551

16.510.540

311

1. Osnovni kapital

51.340.551

16.510.540

311

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

0

0

 

II. KAPITALSKE REZERVE

40.136.169

40.587.609

99

III. REZERVE IZ DOBIČKA

198.738.684

67.448.314

295

1. Varnostna rezerva

376.299

376.299

100

2. Zakonske in statutarne rezerve

17.614.817

17.635.788

100

3. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže

364.680

364.680

100

4. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)

-364.680

-364.680

100

5. Rezerve za izravnavo kreditnih tveganj

34.866.040

33.436.227

104

6. Rezerve za izravnavo katastrofalnih škod

0

0

 

7. Druge rezerve iz dobička

145.881.528

16.000.000

912

IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

11.735.592

37.934.655

31

1. Presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi

2.189

2.485

88

2. Presežek iz prevrednotenja v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami

11.939.585

44.350.202

27

3. Presežek iz prevrednotenja v zvezi s kratkoročnimi finančnimi naložbami

-195.248

-6.432.708

3

4. Drugi presežki iz prevrednotenja

-10.934

14.676

 

V. ZADRŽANI ČISTI POSLOVNI IZID

51.421.795

218.123.015

24

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

40.561.626

5.697.192

712

VII. NEOBVLADUJOČI DELEŽI KAPITALA

23.323.805

27.391.208

85

VIII. USKUPINJEVALNI POPRAVEK KAPITALA

-1.490.899

-935.281

159

B. PODREJENE OBVEZNOSTI

27.259.666

27.259.666

100

C. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE  IN ODLOŽENI
    PRIHODKI OD PREMIJ

1.003.131.555

1.023.149.957

98

1. Kosmate prenosne premije

291.315.393

296.004.071

98

2. Kosmate matematične rezervacije

0

0

 

3. Kosmate škodne rezervacije

684.838.863

690.256.603

99

4. Kosmate rezervacije za bonuse In popuste

16.599.643

17.836.389

93

5. Druge kosmate zavarovalno - tehnične rezervacije

10.377.656

19.052.894

54

D. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

0

0

E. REZERVACIJE ZA DRUGE NEVARNOSTI IN STROŠKE

27.709.339

26.415.824

105

1. Rezervacije za pokojnine

8.903.695

8.618.938

103

2. Druge rezervacije

18.805.644

17.796.886

106

F. OBVEZNOSTI ZA FINANČNE NALOŽBE POZAVAROVATELJEV IZ NASLOVA POZAVAROVALNIH POGODB PRI CEDENTIH

0

0

 

G. DRUGE OBVEZNOSTI

132.058.731

154.169.909

86

I. OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

12.974.225

13.029.795

100

1. Obveznosti do zavarovalcev

6.875.575

6.864.129

100

2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov

1.643.585

1.563.634

105

3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

4.449.815

4.584.764

97

4. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov do družb v Skupini in pridruženih družb

5.250

17.268

30

II. OBVEZNOSTI IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA

36.093.786

27.913.467

129

1. Obveznosti za sozavarovalne premije

351.997

329.698

107

2. Obveznosti za pozavarovalne premije

16.741.057

12.409.309

135

3. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja

230.150

160.085

144

4. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz pozavarovanja

9.049.314

7.108.437

127

5. Druge obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja

9.717.435

7.869.425

123

6. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja do družb v Skupini in pridruženih družb

3.833

36.513

10

III. POSOJILA, ZAVAROVANA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI S STALNIM DONOSOM

1.843

8.744.637

 

IV. OBVEZNOSTI DO BANK

10.989.987

9.583.854

115

V. OBVEZNOSTI IZ FINANČNIH POGODB

0

0

 

VI. OSTALE OBVEZNOSTI

71.998.890

94.898.156

76

a) Ostale dolgoročne obveznosti

16.866.071

25.318.302

67

1. Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema

6.721.004

7.204.775

93

2. Druge dolgoročne obveznosti

224.152

5.633.436

4

3. Odložene obveznosti za davek

9.920.915

12.480.091

79

   b) Ostale kratkoročne obveznosti

55.132.819

69.579.854

79

1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

14.665.581

15.197.361

97

2. Druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov

5.448.518

15.464.671

35

3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja

16.279.968

3.691.322

441

4. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

802.715

16.877.495

5

5. Druge kratkoročne obveznosti

17.936.037

18.349.005

98

H. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

6.348.629

6.669.079

95

1. Vnaprej vračunani stroški in odhodki

3.516.453

3.688.416

95

2. Druge pasivne časovne razmejitve

2.832.176

2.980.663

95

I. NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI VEZANE NA NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE

0

0

 

J. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

104.373.152

197.323.606

53

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.