1.3 Skupinska bilanca stanja življenjskih zavarovanj na dan 31. 12. 2011

   

v EUR

 
 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

SREDSTVA (od A. do G.)

1.349.724.861

1.373.974.121

98

A. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

2.112.312

2.079.824

102

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva

2.112.312

2.079.824

102

2. Dobro ime

0

0

 
3. Dolgoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

0

0

 
4. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

0

0

 
B. NALOŽBE V ZEMLJIŠČA IN ZGRADBE TER FINANČNE NALOŽBE

964.318.074

984.452.423

98

I. ZEMLJIŠČA IN ZGRADBE

12.960.376

12.772.933

101

a) Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

9.723.717

9.904.503

98

1. Zemljišča za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

640.219

639.596

100

2. Zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

9.080.365

9.264.907

98

3. Druga zemljišča in zgradbe za neposredno izvajanje
    zavarovalne dejavnosti

3.133

0

 

b) Naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju
     zavarovalne dejavnosti

3.236.659

2.868.430

113

1. Zemljišča

328.069

328.069

100

2. Zgradbe

2.908.590

2.540.361

114

II. FINANČNE NALOŽBE V DRUŽBAH V SKUPINI IN V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH

7.416.171

27.182.610

27

1. Delnice in deleži v družbah v Skupini

0

0

 
2. Dolžniški vred. papirji in posojila dana, družbam v Skupini

0

0

 
3. Delnice in deleži v pridruženih družbah

7.416.171

16.633.386

45

4. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana pridruženim družbam

0

3.284.491

 
5. Druge finančne naložbe v družbah v Skupini in v pridruženih družbah

0

7.264.733

 
III. DRUGE FINANČNE NALOŽBE

943.927.747

944.496.497

100

1. Dolgoročne finančne naložbe

890.829.392

921.932.262

97

1.1 Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi v vzajemnih skladih

39.112.831

45.892.717

85

1.2 Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom

748.331.904

783.408.785

96

1.3 Deleži v investicijskih skladih

0

0

 

1.4 Hipotekarna posojila

79.811

0

 

1.5 Druga dana posojila

31.249.410

31.284.646

100

1.6 Depoziti pri bankah

71.335.663

60.293.672

118

1.7 Ostale finančne naložbe

719.773

1.052.442

68

2. Kratkoročne finančne naložbe

53.098.355

22.564.235

235

2.1 Delnice in deleži kupljeni za prodajo

2.439.766

3.923.647

62

2.2 Vrednostni papirji kupljeni za prodajo oz. s preostalo dospelostjo do enega leta

2.790.020

500.675

557

2.3 Dana kratkoročna posojila

0

0

 

2.4 Kratkoročni depoziti pri bankah

47.167.723

17.366.548

272

2.5 Ostale kratkoročne finančne naložbe

700.846

773.365

91

IV. FINANČNE NALOŽBE POZAVAROVALNIC IZ NASLOVA POZAVAROVALNIH POGODB PRI CEDENTIH

0

0

 
V. SREDSTVA IZ FINANČNIH POGODB

0

0

 
VI. ZNESEK ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ PRENESENIH NA POZAVAROVALNICE IN V SOZAVAROVANJE

13.780

383

 
1. Iz prenosnih premij

3.655

383

954

- na pozavarovalnice

3.655

383

954

- v sozavarovanje

0

0

 
2. Iz matematičnih rezervacij

10.125

0

 
3. Iz škodnih rezervacij

0

0

 

- na pozavarovalnice

0

0

 

- v sozavarovanje

0

0

 
4. Iz rezervacij za bonuse in popuste

0

0

 
5. Iz drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

0

0

 
6. Iz zavarovalno-tehničnih rezervacij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

0

0

 

C. NALOŽBE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

364.684.374

370.627.528

98

D. TERJATVE

12.328.813

12.910.111

95

I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

574.375

1.120.714

51

1. Terjatve do zavarovalcev

402.936

444.512

91

2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov

231

1.111

21

3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

171.208

675.091

25

4. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov do družb v Skupini ter pridruženih družb

0

0

 
II. TERJATVE IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA

168

6.195

3

1. Terjatve za premijo iz sprejetega sozavarovanja

0

0

 
2. Terjatve za premijo iz sprejetega pozavarovanja

0

0

 
3. Terjatve za deleže sozavarovateljev v škodah

0

0

 
4. Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah

-8.024

0

 
5. Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja

8.192

6.195

132

6. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja do družb v Skupini ter pridruženih družb

0

0

 
III. DRUGE TERJATVE IN ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

11.754.270

11.783.202

100

1. Terjatve za predujme za neopredmetena sredstva

0

0

 
2. Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov

331.581

8.145.050

4

3. Kratkoročne terjatve iz financiranja

4.551.822

33.694

 
4. Druge kratkoročne terjatve

1.658.592

1.601.559

104

5. Dolgoročne terjatve

0

0

 
6. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb

173

18

961

7. Odložene terjatve za davek

5.156.245

1.954.592

264

8. Druge kratkoročne terjatve do družb v Skupini ter pridruženih družb

55.857

48.289

116

IV. NEVPLAČANI VPOKLICANI KAPITAL

0

0

 
E. RAZNA SREDSTVA

6.192.241

3.483.502

178

I. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, RAZEN ZEMLJIŠČ IN ZGRADB

1.457.622

1.971.664

74

1. Oprema

1.433.628

1.941.919

74

2. Druga opredmetena osnovna sredstva

23.994

29.745

81

II. DENARNA SREDSTVA

4.730.013

1.506.322

314

III. ZALOGE IN DRUGA SREDSTVA

4.606

5.516

84

1. Zaloge

208

4.661

4

2. Druga sredstva

4.398

855

514

F. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

89.047

420.733

21

1. Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin

0

0

 
2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

1.373

175.954

1

3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve

87.674

244.779

36

G. NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE

0

0

 
H. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

9.559.638

37.874.495

25

 

   

v EUR

 
 

31. 12. 2011

31. 12. 2010

Indeks

OBVEZNOSTI (A. do I.)

1.349.724.861

1.373.974.121

98

A. KAPITAL

73.702.515

86.220.556

85

I. VPOKLICANI KAPITAL

22.360.851

7.190.851

311

1. Osnovni kapital

22.360.851

7.190.851

311

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

0

0

 
II. KAPITALSKE REZERVE

13.067.907

13.067.907

100

III. REZERVE IZ DOBIČKA

32.088.136

1.969.667

 
1. Varnostna rezerva

153.499

153.499

100

2. Zakonske in statutarne rezerve

1.816.165

1.816.168

100

3. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže

0

0

 
4. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)

0

0

 
5. Rezerve za izravnavo kreditnih tveganj

0

0

 
6. Rezerve za izravnavo katastrofalnih škod

0

0

 
7. Druge rezerve iz dobička

30.118.472

0

 
IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

-8.948.617

7.586.190

 
1. Presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi

0

0

 
2. Presežek iz prevrednotenja v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami

-8.534.689

7.419.436

 
3. Presežek iz prevrednotenja v zvezi s kratkoročnimi finančnimi naložbami

-413.928

166.754

 
4. Drugi presežki iz prevrednotenja

0

0

 
V. ZADRŽANI ČISTI POSLOVNI IZID

9.713.425

51.030.656

19

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

5.614.106

5.616.101

100

VII. NEOBVLADUJOČI DELEŽI KAPITALA

881.100

821.564

107

VIII. USKUPINJEVALNI POPRAVEK KAPITALA

-1.074.393

-1.062.380

101

B. PODREJENE OBVEZNOSTI

13.672.424

13.672.424

100

C. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE IN ODLOŽENI PRIHODKI OD PREMIJ

866.515.326

871.682.869

99

1. Kosmate prenosne premije

425.005

363.380

117

2. Kosmate matematične rezervacije

845.464.934

849.847.775

99

3. Kosmate škodne rezervacije

20.625.387

21.471.714

96

4. Kosmate rezervacije za bonuse In popuste

0

0

 
5. Druge kosmate zavarovalno - tehnične rezervacije

0

0

 
D. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE 
REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKE ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO
NALOŽBEN TVEGANJE

364.495.891

376.083.063

97

E. REZERVACIJE ZA DRUGE NEVARNOSTI IN 
STROŠKE

1.823.048

1.659.648

110

1. Rezervacije za pokojnine

1.488.470

1.659.139

90

2. Druge rezervacije

334.578

509

 
F. OBVEZNOSTI ZA FINANČNE NALOŽBE
POZAVAROVATELJEV IZ NASLOVA 
POZAVAROVALNIH POGODB PRI CEDENTIH

0

0

 
G. DRUGE OBVEZNOSTI

29.072.238

24.089.214

121

I. OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

7.953.836

10.213.309

78

1. Obveznosti do zavarovalcev

7.112.579

8.174.900

87

2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov

85.988

145.545

59

3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

737.468

1.842.580

40

4. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov do družb v Skupini in pridruženih družb

17.801

50.284

35

II. OBVEZNOSTI IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA

12.243

15.345

80

1. Obveznosti za sozavarovalne premije

0

0

 
2. Obveznosti za pozavarovalne premije

12.243

15.345

80

3. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja

0

0

 
4. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz pozavarovanja

0

0

 
5. Druge obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja

0

0

 
6. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja do družb v Skupini in pridruženih družb

0

0

 
III. POSOJILA, ZAVAROVANA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI S STALNIM DONOSOM

0

0

 
IV. OBVEZNOSTI DO BANK

0

0

 
V. OBVEZNOSTI IZ FINANČNIH POGODB

0

0

 
VI. OSTALE OBVEZNOSTI

21.106.159

13.860.560

152

a) Ostale dolgoročne obveznosti

-305.578

1.632.498

 
1. Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema

0

0

 
2. Druge dolgoročne obveznosti

1.750

1.750

100

3. Odložene obveznosti za davek

-307.328

1.630.748

 

b) Ostale kratkoročne obveznosti

21.411.737

12.228.062

175

1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

16.171

10.886

149

2. Druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov

9.971.035

8.450.993

118

3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja

5.498.319

10.651

 
4. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

23.937

0

 
5. Druge kratkoročne obveznosti

5.902.275

3.755.532

157

H. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

443.419

566.347

78

1. Vnaprej vračunani stroški in odhodki

434.499

565.909

77

2. Druge pasivne časovne razmejitve

8.920

438

 
I. NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI VEZANE NA NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE

0

0

 
J. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

9.559.638

37.874.495

25

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.