2. Skupinski izkaz celotnega vseobsegajočega donosa za obdobje, ki se je zaključilo 31. 12. 2011

   

v EUR

 
 

Leto 2011

Leto 2010

Indeks

A. IZKAZ IZIDA IZ PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ, RAZEN ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ

     
I. ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ

622.224.753

652.006.405

95

1. Obračunane kosmate zavarovalne premije

693.333.593

718.043.703

97

2. Obračunane premije sprejetega sozavarovanja (+)

1.851.270

1.694.680

109

3. Obračunane premije oddanega sozavarovanja (-)

-896.740

-936.805

96

4. Obračunane pozavarovalne premije (-)

-79.176.929

-73.419.132

108

5. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

3.964.286

5.005.698

79

6. Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)

3.149.273

1.618.261

195

II. RAZPOREJEN DONOS NALOŽB, PRENESEN IZ IZKAZA ČISTEGA IZIDA ZAVAROVALNICE (POSTAVKA D.VIII.)

8.240.825

35.840.573

23

III. DRUGI ČISTI ZAVAROVALNI PRIHODKI

8.636.703

6.792.987

127

IV. ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE

366.936.881

387.106.040

95

1. Obračunani kosmati zneski škod

413.518.015

448.483.223

92

2. Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)

-22.604.920

-24.743.559

91

3. Obračunani deleži sozavarovateljev (+/-)

749.462

427.720

175

4. Obračunani deleži pozavarovateljev (-)

-23.200.038

-30.576.036

76

5. Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)

-4.377.568

-3.761.779

116

6. Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)

2.851.930

-2.723.529

 

V. SPREMEMBA DRUGIH ČISTIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ (+/-)

-8.608.879

-2.973.409

290

VI. ČISTI ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE

6.457.203

5.734.492

113

VII. ČISTI OBRATOVALNI STROŠKI

160.566.346

168.028.801

96

1. Stroški pridobivanja zavarovanj

109.739.851

111.813.343

98

2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

240.013

-745.946

 
3. Drugi obratovalni stroški

53.036.720

55.112.695

96

3.1 Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje

3.736.181

3.700.171

101

3.2 Stroški dela

26.800.623

28.715.358

93

- plače zaposlenih

19.113.294

19.488.988

98

- stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

4.738.707

5.430.860

87

- drugi stroški dela

2.948.622

3.795.510

78

3.3 Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo družbo

543.931

718.059

76

3.4 Ostali obratovalni stroški

21.955.985

21.979.107

100

4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih pogodb (-)

-2.450.238

1.848.709

 
VIII. DRUGI ČISTI ZAVAROVALNI ODHODKI 

39.675.068

43.065.739

92

1. Odhodki za preventivno dejavnost

6.920.000

8.650.955

80

2. Prispevki za kritje škod po nezavarovanih in neznanih vozilih

2.681.782

3.366.632

80

3. Ostali drugi čisti zavarovalni odhodki

30.073.286

31.048.152

97

IX. IZID IZ PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ, RAZEN ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ
     (I. + II. + III. - IV. +/- V. - VI. - VII. - VIII.) 

74.075.662

93.678.302

79

B. IZKAZ IZIDA IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ      
I. ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ 

213.951.694

221.741.724

96

1. Obračunane kosmate zavarovalne premije

214.024.239

221.373.955

97

2. Obračunane premije sprejetega sozavarovanja (+)

0

0

 
3. Obračunane premije oddanega sozavarovanja (-)

0

0

 
4. Obračunane pozavarovalne premije (-)

-14.195

-15.800

90

5. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

-61.623

383.426

 
6. Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del (+/-)

3.273

143

 
 II. PRIHODKI NALOŽB 

53.536.151

64.474.603

83

1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah

1.146.586

1.015.760

113

   1.1 Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v družbah v Skupini

0

0

 

1.2 Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v pridruženih družbah

0

0

 

1.3 Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v drugih družbah

1.146.586

1.015.760

113

2. Prihodki drugih naložb

47.249.915

49.523.888

95

2.1 Prihodki od zemljišč in zgradb

67.959

109.977

62

- v družbah v Skupini

0

0

 

- v pridruženih družbah

0

0

 

- v drugih družbah

67.959

109.977

62

2.2 Prihodki od obresti

41.642.903

41.147.777

101

- v družbah v Skupini

0

0

 

- v pridruženih družbah

0

649.314

 

- v drugih družbah

41.642.903

40.498.463

103

2.3 Drugi prihodki naložb

5.539.053

8.266.134

67

2.3.1 Prevrednotovalni finančni prihodki

4.525.745

7.418.750

61

- v družbah v Skupini

0

0

 

- v pridruženih družbah

0

89.922

 

- v drugih družbah

4.525.745

7.328.828

62

2.3.2 Drugi finančni prihodki

1.013.308

847.384

120

- v družbah v Skupini

0

0

 

- v pridruženih družbah

904.067

829.158

109

- v drugih družbah

109.241

18.226

599

3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

69.015

92.470

75

4. Dobički pri odtujitvah naložb

5.070.635

13.842.485

37

III. ČISTI NEIZTRŽENI DOBIČKI NALOŽB ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

25.750.906

42.518.343

61

IV. DRUGI ČISTI ZAVAROVALNI PRIHODKI

15.339.809

17.522.079

88

V. ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE

139.655.048

107.005.609

131

1. Obračunani kosmati zneski škod

140.482.689

107.291.185

131

2. Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)

0

0

 
3. Obračunani deleži pozavarovateljev (-)

0

0

 
4. Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)

-827.641

-285.576

290

5. Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del (+/-)

0

0

 

VI. SPREMEMBA OSTALIH ČISTIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ (+/-)

-5.926.651

131.148.704

 
1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-)

-5.916.526

131.148.704

 

1.1 Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij (+/-)

-5.916.526

131.148.704

 

1.2 Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

0

0

 
2. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

-10.125

0

 

2.1 Sprememba kosmatih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

0

0

 

2.2 Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

-10.125

0

 

VII. ČISTI ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE

1.792

736

243

VIII. ČISTI OBRATOVALNI STROŠKI

33.695.878

34.177.558

99

1. Stroški pridobivanja zavarovanj

19.736.401

19.997.235

99

2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

0

0

 
3. Drugi obratovalni stroški

13.960.147

14.135.864

99

       3.1 Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje

598.001

999.009

60

       3.2 Stroški dela

7.036.187

6.893.142

102

- plače zaposlenih

5.081.842

4.883.370

104

- stroški socialnega in pokojninskeha zavarovanja

1.012.639

1.064.898

95

- drugi stroški dela

941.706

944.874

100

3.3 Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo družbo

99.893

129.391

77

      3.4 Ostali obratovalni stroški

6.226.066

6.114.322

102

4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih pogodb (-)

-670

44.459

 

IX. ODHODKI NALOŽB

42.068.337

18.759.357

224

1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

66.923

51.012

131

2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

6.024.179

4.207.968

143

3. Prevrednotovalni finančni odhodki

22.457.306

10.419.406

216

4. Izgube pri odtujitvah naložb

13.519.929

4.080.971

331

X. ČISTE NEIZTRŽENE IZGUBE NALOŽB ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

75.799.029

28.597.583

265

XI. DRUGI ČISTI ZAVAROVALNI ODHODKI

15.920.559

17.981.071

89

1. Odhodki za preventivo dejavnost

331.972

0

 
2. Ostali drugi čisti zavarovalni odhodki

15.588.587

17.981.071

87

XII. RAZPOREJEN DONOS NALOŽB, PRENESEN V IZKAZ ČISTEGA IZIDA ZAVAROVALNICE (-), (POSTAVKA D.V.)

-1.266.295

-3.440.304

37

XIII. IZID IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ 
       (I. + II. + III. + IV. - V. +/- VI. - VII. - VIII. - IX. - X. - XI. - XII.)

8.630.863

12.026.435

72

C. IZKAZ IZIDA IZ ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ

     

I. ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ

80.102.449

72.422.095

111

1. Obračunane kosmate zavarovalne premije

80.189.702

72.447.887

111

2. Obračunane pozavarovalne premije (-)

0

0

 

3. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

-87.253

-25.792

338

4. Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del (+/-)

0

0

 

II. PRIHODKI NALOŽB

538.870

444.963

121

1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah

0

0

 

1.1 Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v družbah v Skupini

0

0

 

1.2 Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v pridruženih družbah

0

0

 

1.3 Prihodki iz dividend in drugih deležev v drugih družbah

0

0

 
2. Prihodki drugih naložb

538.870

444.963

121

   2.1 Prihodki od zemljišč in zgradb

0

0

 

- v družbah v Skupini

0

0

 

- v pridruženih družbah

0

0

 

- v drugih družbah

0

0

 

2.2 Prihodki od obresti

538.870

444.462

121

- v družbah v Skupini

0

0

 

- v pridruženih družbah

0

-34.454

 

- v drugih družbah

538.870

478.916

113

2.3 Drugi prihodki naložb

0

501

 

2.3.1 Prevrednotovalni finančni prihodki

0

1

 

- v družbah v Skupini

0

0

 

- v pridruženih družbah

0

0

 

- v drugih družbah

0

1

 

2.3.2 Drugi finančni prihodki

0

500

 

- v družbah v Skupini

0

0

 

- v pridruženih družbah

0

0

 

- v drugih družbah

0

500

 
3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

0

0

 
4. Dobički pri odtujitvah naložb

0

0

 

III. DRUGI ČISTI ZAVAROVALNI PRIHODKI

14.086

11.126

127

IV. ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE

69.525.104

63.593.257

109

1. Obračunani kosmati zneski škod

62.541.802

57.361.376

109

2. Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)

-65.371

-66.766

98

3. Obračunani deleži pozavarovateljev (-)

0

0

 
4. Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)

391.436

436.755

90

5. Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del (+/-)

0

0

 
6. Prihodki iz izravnalne sheme (-)

0

0

 
7. Odhodki iz izravnalne sheme (+)

6.657.237

5.861.892

114

V. SPREMEMBA OSTALIH ČISTIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ (+/-)

223.796

627.199

36

1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-)

0

0

 

1.1 Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij (+/-)

0

0

 

1.2 Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

0

0

 

2. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

223.796

627.199

36

2.1 Sprememba kosmatih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

223.796

627.199

36

2.2 Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

0

0

 

VI. ČISTI ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE

0

0

 

VII. ČISTI OBRATOVALNI STROŠKI

6.595.188

7.822.785

84

1. Stroški pridobivanja zavarovanj

1.157.138

1.399.230

83

2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

0

0

 
3. Drugi obratovalni stroški

5.438.050

6.423.555

85

  3.1 Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje

328.748

413.655

79

  3.2 Stroški dela

2.497.716

2.802.355

89

- plače zaposlenih

1.821.411

2.189.591

83

- stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

322.739

424.032

76

- drugi stroški dela

353.566

188.732

187

3.3 Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo družbo  

54.514

90.045

61

3.4 Ostali obratovalni stroški

2.557.072

3.117.500

82

4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih pogodb (-)

0

0

 

VIII. ODHODKI NALOŽB

87.969

104.298

84

1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebana za obratovanje

0

0

 
2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

21.345

20.357

105

3. Prevrednotovalni finančni odhodki

66.624

83.941

79

4. Izgube pri odtujitvah naložb

0

0

 

IX. DRUGI ČISTI ZAVAROVALNI ODHODKI

357.403

393.188

91

1. Odhodki za preventivno dejavnost

0

0

 
2. Ostali drugi čisti zavarovalni odhodki

357.403

393.188

91

X. RAZPOREJEN DONOS NALOŽB, PRENESEN V IZKAZ ČISTEGA IZIDA ZAVAROVALNICE (-) (D.VI.)

76.907

30.672

251

XI. IZID IZ ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ 
(I. + II. + III. - IV. +/-V. -VI. - VII. - VIII. - IX. - X.) PRED RAZPOREDITVIJO POLOVICE POZITIVNEGA IZIDA IZ DOPOLNILNEGA ZAVAROVANJA

3.789.038

306.785

 

XII. RAZPOREJENA POLOVICA POZITIVNEGA IZIDA IZ DOPOLNILNEGA ZAVAROVANJA (-)

0

0

 
XIII. IZID IZ ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ (XI. - XII.)

3.789.038

306.785

 
D. IZRAČUN ČISTEGA IZIDA ZAVAROVALNICE      

I. IZID IZ PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ, RAZEN ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ (A.IX.)

74.075.662

93.678.302

79

II. IZID IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ (B.XIII.)

8.630.863

12.026.435

72

III. IZID IZ ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ (C.XIII.)

3.789.038

306.785

 

IV. PRIHODKI NALOŽB

72.015.776

76.924.108

94

1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah

3.220.155

2.094.468

154

1.1 Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v družbah v Skupini

0

0

 

1.2 Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v pridruženih družbah

0

177.659

 

1.3 Prihodki iz dividend in drugih deležev v drugih družbah

3.220.155

1.916.809

168

2. Prihodki drugih naložb

57.287.724

60.655.388

94

2.1 Prihodki od zemljišč in zgradb

2.791.811

2.718.678

103

- v družbah v Skupini

0

0

 

- v pridruženih družbah

0

0

 

- v drugih družbah

2.791.811

2.718.678

103

2.2 Prihodki od obresti

43.565.772

43.624.909

100

- v družbah v Skupini

0

0

 

- v pridruženih družbah

3.266

703.880

 

- v drugih družbah

43.562.506

42.921.029

101

2.3 Drugi prihodki naložb

10.930.141

14.311.801

76

2.3.1 Prevrednotovalni finančni prihodki

6.807.150

11.115.099

61

- v družbah v Skupini

482

0

 

- v pridruženih družbah

0

101.805

 

- v drugih družbah

6.806.668

11.013.294

62

2.3.2 Drugi finančni prihodki

4.122.991

3.196.702

129

- v družbah v Skupini

0

0

 

- v pridruženih družbah

3.361.548

2.696.276

125

- v drugih družbah

761.443

500.426

152

3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

432.646

388.769

111

4. Dobički pri odtujitvah naložb

11.075.251

13.785.483

80

V. RAZPOREJEN DONOS NALOŽB, PRENESEN IZ IZKAZA IZIDA IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ (B.XII.)

-1.266.295

-3.440.304

37

VI. RAZPOREJEN DONOS NALOŽB, PRENESEN IZ IZKAZA IZIDA IZ ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ (C.X.)

76.907

30.672

251

 
 
 

VII. ODHODKI NALOŽB

86.842.880

77.216.226

112

1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

1.530.111

1.317.658

116

2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

24.429.745

13.173.483

185

3. Prevrednotovalni finančni odhodki

57.034.818

57.391.749

99

4. Izgube pri odtujitvah naložb

3.848.206

5.333.336

72

VIII. RAZPOREJEN DONOS NALOŽB, PRENESEN V IZKAZ IZIDA IZ PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ, RAZEN ZDRAVSTVENIH  ZAVAROVANJ (A.II.)

8.240.825

35.840.573

23

IX. DRUGI PRIHODKI IZ ZAVAROVANJ

1.312.293

1.632.405

80

1. Drugi prihodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

1.195.537

1.307.879

91

2. Drugi prihodki iz življenjskih zavarovanj

114.939

323.508

36

3. Drugi prihodki iz zdravstvenih zavarovanj

1.817

1.018

178

X. DRUGI ODHODKI IZ ZAVAROVANJ

4.599.430

22.750.271

20

1. Drugi odhodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

3.750.557

21.554.696

17

2. Drugi odhodki iz življenjskih zavarovanj

848.873

1.195.540

71

3. Drugi odhodki iz zdravstvenih zavarovanj

0

35

 

XI. DRUGI PRIHODKI

52.984.834

57.100.434

93

1. Drugi prihodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

52.884.692

57.046.633

93

2. Drugi prihodki iz življenjskih zavarovanj

65.735

41.240

159

3. Drugi prihodki iz zdravstvenih zavarovanj

34.407

12.561

274

XII. DRUGI ODHODKI

53.936.328

59.201.500

91

1. Drugi odhodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

53.195.271

58.858.120

90

2. Drugi odhodki iz življenjskih zavarovanj

209.145

303.855

69

3. Drugi odhodki iz zdravstvenih zavarovanj

531.912

39.525

 

XIII. POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČITVIJO
       (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. - VII. - VIII. + IX. - X. + XI. - XII.)

57.999.615

43.250.267

134

1. Poslovni izid obračunskega obdobja iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

48.142.134

35.487.307

136

2. Poslovni izid obračunskega obdobja iz življenjskih zavarovanj

6.487.224

7.451.484

87

3. Poslovni izid obračunskega obdobja iz zdravstvenih zavarovanj

3.370.257

311.476

 

XIV. DAVEK IZ DOBIČKA

22.513.769

23.998.866

94

XV. ODLOŽENI DAVKI

-12.011.395

-7.398.408

162

XVI. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  (XIII.-XIV.-XV.)

47.497.241

26.649.809

178

- Iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih  zavarovanj

38.833.421

20.577.789

189

- Iz življenjskih zavarovanj

5.230.395

5.688.095

92

- Iz zdravstvenih zavarovanj

3.433.425

383.925

894

  Razčlenitev čistega poslovnega izida:

47.497.241

26.649.809

178

- Čisti poslovni izid obvladujočih lastnikov

47.060.748

27.846.858

169

- Čisti poslovni izid neobvladujočih lastnikov

436.490

-1.197.049

 

E. IZRAČUN VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

 

 

 

I. ČISTI DOBIČEK / IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI

47.497.241

26.649.809

178

II. DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI
    (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10.)

-43.870.371

-9.683.289

453

1. Čisti dobički / izgube, pripoznani v presežku prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi

0

0

 

2. Čisti dobički / izgube, pripoznani v presežku prevrednotenja v zvezi z neopredmetenimi osnovnimi sredstvi

0

0

 

3. Aktuarski  čisti dobički / izgube za pokojninske programe

0

0

 

4. Čisti dobički / izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo

-60.668.067

-11.122.171

545

5. Čisti dobički / izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi namenjenimi prodaji

-198.746

0

 

6. Čisti dobički / izgube, ki izvirajo iz varovanja denarnih tokov pred tveganjem

0

0

 

7. Pripadajoči čisti dobički / izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja in zadržanem dobičku / izgubi v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj  obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode

-2.164.189

-483.129

448

8. Drugi čisti dobički / izgube drugega vseobsegajočega donosa

0

0

 

9. Uskupinjevalni popravek kapitala

-566.861

-538.760

105

10. Davek od drugega vseobsegajočega donosa

19.727.492

2.460.771

802

III. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS (I. + II.)

3.626.870

16.966.520

21

- obvladujočih lastnikov

3.718.858

18.458.701

20

- neobvladujočih lastnikov

-91.988

-1.492.181

6

 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.